Ἰσλάμ καί εὐρωπαϊκός τρόπος ζωῆς

H ΜΑΡΤΥΡΙΑ ἀπό πρῶτο χέρι εἶναι πολύ καλύτερη ἀπό τήν θεωρία

Φίλη μου καλή, μέ τήν ὁποία εἴχαμε χαθεῖ, συμμαθήτρια ἀπό τό νησί μου, ἔζησε ἀπό πολύ κοντά στήν πρώτη γραμμή τά πρῶτα ἐφιαλτικά χρόνια τῆς μεταναστευτικῆς κρίσης. Ἐργαζομένη σέ θέση κλειδί σέ ἕνα ἀπό τά κέντρα ὑποδοχῆς στά νησιά τοῦ Βορείου Αἰγαίου.

«Ποιό εἶναι τό βασικότερο συμπέρασμά σου ἀπό τήν ἐμπειρία σου στό κέντρο ὑποδοχῆς;» ἦταν τό πρῶτο πρᾶγμα πού τήν ρώτησα, ἀφοῦ θυμηθήκαμε λίγο τά παλαιά τήν Κυριακή τό μεσημέρι, πού βρεθήκαμε μετά ἀπό καιρό. «Μά θέλει καί ἐρώτημα; Τό μεταναστευτικό εἶναι μιά τεράστια μπίζνα! Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τό βλέπουμε συναισθηματικά, μά ἄν ἔβλεπες πῶς τό χειρίζονταν οἱ ΜΚΟ πού ἐγκαταστάθηκαν στό νησί μας ἀπό ὅλη τήν Εὐρώπη, θά καταλάβαινες τί ἐννοῶ! Χρῆμα, πολύ χρῆμα» ἀπάντησε. Ἐπικεντρώθηκα στό ζήτημα τοῦ Ἰσλάμ. Τοῦ κινδύνου τῆς ἰσλαμοποίησης, πού εἶναι πρῶτο θέμα συζήτησης στίς παρέες αὐτή τήν ἐποχή. Οἱ περιγραφές της μοῦ ἄνοιξαν ἕνα καινούργιο παράθυρο: ἡ Εὐρώπη ὀξύνει τίς ἀντιπαραθέσεις ἐντός τοῦ Ἰσλάμ. Σέ κάποιες περιπτώσεις λειτουργεῖ καί διαβρωτικά, μέ συνέπεια νά πιάνουν δουλειά περίεργες ὀργανώσεις γιά νά ἐπαναφέρουν τό «πλήρωμα» τοῦ Ἀλλάχ στόν ὀρθό δρόμο. «Οἱ ἄνδρες θεωροῦν τίς γυναῖκες κατώτερες.

Μία μέρα ἦρθε κάποιος νά μοῦ ζητήσει κάτι μαζί μέ τόν διερμηνέα του. Μοῦ μιλοῦσε ἀλλά δέν μέ κοιτοῦσε στά μάτια. Τοῦ εἶπα τό ἑξῆς: Ἀφοῦ ἐπέλεξες νά εἶσαι ἐδῶ, σέ ἑλληνικό ἄρα καί εὐρωπαϊκό ἔδαφος, πρέπει νά ξέρεις ὅτι γυναῖκες καί ἄνδρες ἐδῶ εἴμαστε ἴσοι. Τήν ἑπόμενη φορά πού θά ἔρθεις νά ζητήσεις κάτι, θά μέ κοιτᾶς στά μάτια! Ἀλλιῶς μήν κάνεις τόν κόπο» μοῦ διηγήθηκε.

Ἡ φίλη μου ἐντυπωσιάστηκε ἀπό τήν ἀντίδραση ἰσχυρῆς μερίδας τῶν γυναικῶν, πού κατέφθασαν στό νησί φορώντας τίς μαντῆλες. «Μετά δέκα μέρες, οἱ μισές εἶχαν πετάξει τίς μαντῆλες, ντύνονταν μοντέρνα καί εἶχαν συχνούς διαπληκτισμούς μέ τούς ἄνδρες τους, οἱ ὁποῖοι κάποιες φορές τίς χτυποῦσαν. Στήν ἑβδομαδιαία συνάντηση πού εἴχαμε, ὅμως, μέ τούς ἄνδρες τοῦ Κέντρου, ἕνας μᾶς διαμαρτυρήθηκε ὅτι τόν… ξυλοφόρτωσε ἡ γυναίκα του!». Ἰσότης. Ἀκόμη πιό ἐνδιαφέρουσα ἦταν, ὅμως, ἡ περιγραφή τῆς φίλης μου γιά τήν σχέση τῶν μουσουλμάνων προσφύγων μέ τό Κοράνι καί τήν Θρησκεία: «Μιά μέρα πῆγαν στό γραφεῖο τοῦ διοικητῆ καί τοῦ ζήτησαν νά φτιάξει τζαμί. Ἐκεῖνος ἔξυπνος εἶχε πάνω στό γραφεῖο του ἕνα Εὐαγγέλιο καί ἕνα Κοράνι. «Ἐγώ τόν σταυρό μου καί τήν προσευχή μου τόν κάνω ἐδῶ μέσα! Ὁ Θεός εἶναι παντοῦ!» ἀπάντησε, ἀπορρίπτοντας τό αἴτημά τους, καί τούς προέτρεψε νά προσευχηθοῦν ὅπου θέλουν ἐντός τοῦ κέντρου ὑποδοχῆς.

«Ἡ πρώτη μεγάλη δοκιμασία γιά ὅλους μας ἦταν τό ραμαζάνι» μοῦ εἶπε ἡ Μαρία. «Ὅλως παραδόξως, ἀπό ἕνα σημεῖο καί πέρα, οἱ μισοί τουλάχιστον παραβίαζαν τήν νηστεία καί ἔτρωγαν τήν ἡμέρα, ἐνῶ ἐπιτρέπεται, ὑποτίθεται, μόνο νερό. Οἱ παρασπονδίες, στίς ὁποῖες πρωταγωνιστοῦσαν καί πάλι οἱ γυναῖκες, ἀποτέλεσαν νέα ἑστία ἐσωτερικῶν τριβῶν μεταξύ τους!» Στήν φίλη μου ἔκανε, ἐπίσης, ἰσχυρή ἐντύπωση ἡ στάση πρέσβεων τῶν ἀραβικῶν χωρῶν, πού τούς ἐπισκέπτονταν γιά νά τούς μοιράσουν χουρμᾶδες καί ἄλλα ἐδώδιμα ἀγαπημένα τῆς Ἀνατολῆς, πού τούς ἀρέσουν. «Οἱ διπλωμάτες δέν ἄφησαν κανέναν πρόσφυγα νά τούς πλησιάσει, μολονότι ἦταν ὁμόθρησκοί τους. Ἔκαναν μαζί διάλογο, ἔχοντας ὡς ἀσπίδα τούς σωματοφύλακές τους, μέ τούς πρόσφυγες στά δέκα μέτρα μακρυά!». Δέν διέφυγε τῆς προσοχῆς τῆς φίλης μας καί ἡ στάση τῶν μεγάλων δυνάμεων. «Ξεχώριζαν ἀνάμεσα στούς πρόσφυγες, τούς ἐπιχειρηματίες, τούς ἰατρούς, τούς καθηγητές μέ οἰκογένειες καί ἀνώτερο εἰσοδηματικό προφίλ. Σέ μία τῶν περιπτώσεων, οἱ Γερμανοί ἔστειλαν ἀεροπλάνο, τό ὁποῖο συγκέντρωσε καί μετέφερε ἀπ’ εὐθείας στό Βερολῖνο τούς καλύτερους. Ἀφήνοντας, βεβαίως, τούς ἀνειδίκευτους παρακατιανούς σέ ἐμᾶς». Τῆς ζήτησα νά μοῦ πεῖ ἐν κατακλείδι, μέ βάση τήν τρίχρονη ἐμπειρία της, ποιά εἶναι τά βασικώτερα θέματα πού πρέπει νά προσέξει ἡ ἑλληνική πολιτεία στό μέλλον. Τό πρῶτο πού μοῦ ἀνέφερε, εἶναι οἱ ἐσωτερικές ἀντιπαραθέσεις μεταξύ μουσουλμάνων γιά τόν εὐρωπαϊκό τρόπο ζωῆς. «Μπορεῖ νά ἀνατινάξουν τοπικές κοινωνίες. Εἰδικῶς ἄν οἱ καταπιεσμένες γυναῖκες προσπαθήσουν νά σπάσουν τήν ἑνότητα τῆς ἰσλαμικῆς οἰκογένειας καί λοξοκοιτάξουν χριστιανούς. Αἰτία πολέμου». Γι’ αὐτό (προσθέτω ἐγώ) καί ὁ Ἐρντογάν στρώνει παιγνίδι μέ δικές του ὀργανώσεις καί μέ ὀργανώσεις τῶν ἀδερφῶν μουσουλμάνων στήν κατεύθυνση τῆς σκληρῆς ἰσλαμοποίησης στήν Θράκη. Γιά νά ἀποτρέψει τήν ἀλλοτρίωση τῶν μουσουλμάνων ἀπό τόν δυτικό τρόπο ζωῆς. Στήν Κομοτηνή πραγματοποιοῦνται ἤδη μυστικές ἐκδηλώσεις, στίς ὁποῖες ἀπαγορεύεται σέ γυναῖκες νά κοιτοῦν στό πρόσωπο τόν ἄνδρα ὁμιλητή, τό βλέμμα τους κοιτᾶ ἔξω ἀπό τά παράθυρα! Ἁπλῶς ἀκοῦνε!

Τό δεύτερο θέμα εἶναι τά ἀσυνόδευτα ἀνήλικα. Ἀπάτες κατά συρροή ἐδῶ, μέ στόχο τήν καλύτερη ἀντιμετώπιση. 25άρηδες δηλώνουν 16άρηδες ὅταν κάνουν αἴτηση ἀσύλου! Τήν ἀκριβῆ ἡλικία τους μόνο τέστ DNA ἀπό τήν ὀδοντοστοιχία μπορεῖ νά δείξει. Ἄν δέν ἀντιδράσουν οἱ ἔμποροι τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Καί τό τρίτο, ἡ λειτουργία τῶν σχολείων. Κατά τήν ἄποψή της, πρέπει τά παιδιά τῶν προσφύγων νά φοιτοῦν ἀρχικῶς σέ χωριστές τάξεις. Οἱ Ἕλληνες δέν ἔχουν πρόβλημα μαζί τους. Ἁπλῶς δέν θέλουν νά καθυστεροῦν τά παιδιά τους, δέν θέλουν νά μένουν πίσω. Τελευταῖο καί σημαντικώτερο γιά τήν συνομιλήτριά μου, τό δημογραφικό. «Ἀναζητεῖστε τά στοιχεῖα τῶν γεννήσεων στό νοσοκομεῖο Μυτιλήνης μετά τό 2016» μέ προέτρεψε καί προσέθεσε: «Οἱ γεννήσεις μουσουλμάνων μεταναστῶν ἔχουν σημειώσει κατακόρυφη ἄνοδο. Εἰδικῶς τά δίδυμα!». Κατάλαβα.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 25.03 με την Εστία: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 25.03, η Εστία της Κυριακής τιμά την εθνική μας επέτειο με την συλλογή: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Χωρίς ἔλεγχο νομιμότητος συμβάσεις γιά προμήθειες τοῦ Δημοσίου ἕως 1,7 ἑκατ. εὐρώ!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Κυβέρνησις ἀφήρεσε ἀπό τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο τήν ἁρμοδιότητα νά κάνει προσυμβατικό ἔλεγχο – Τά ἔργα τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, ὁ ἀναπτυξιακός νόμος καί ἡ σιωπή τῆς Ἀντιπολιτεύσεως

Πολύ χαμηλά ὁ πῆχυς!

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ἀκριβά αὐτό τό «οἱ εὐθῦνες ὑπάρχουν διαχρονικά» πού ἐπαναλαμβάνει ἡ Κυβέρνηση, ἀπό τήν πρώτη βραδιά τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν.

Ἀστάθεια καί στήν Γαλλία

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν παραδοχή, προχθές, ἐκ μέρους τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν, ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του δέν διαθέτει τήν πλειονοψηφία τοῦ Κοινοβουλίου νά περάσει τό ἀσφαλιστικό νομοσχέδιο, χθές ἦταν ἡ σειρά τῆς καταθέσεως προτάσεων μομφῆς.

Μέ λόγια ἁπλά, γιά μιά πολυσύνθετη ὑπόθεση

Δημήτρης Καπράνος
Μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα διάλεξη παρακολουθήσαμε προχθές στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.