Ἡ νέα Φιλική Ἑταιρεία (στήν πιό παλιά δημοκρατία τοῦ κόσμου ἰσχυρότερο εἶναι τό Κοινοβούλιο, ὄχι τό Twitter!)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ δέν εἶναι ἕνα κόμμα πού θά ἐψήφιζα

Ὄχι μόνο γιατί σέ ὁρισμένα θέματα ἔχει ἀκραῖες ἀπόψεις οὔτε γιατί ὁ ἐπί κεφαλῆς της συνεχίζει τίς τηλεπωλήσεις (μή σοβαρό), ἀλλά καί γιατί ὅπως ὅλα τά κόμματα τῆς συγκυρίας πού ἔχουν ἡμερομηνία λήξεως δέν διαθέτει οὔτε συγκρότηση, οὔτε ἀναλυτική σκέψη οὔτε στρατηγική. Γιά νά πάει μακριά. Υἱοθετεῖ τήν πεπατημένη τῆς ἐπικαιρότητας τήν ὁποία ἁπλῶς ἀσθμαίνουσα ἀκολουθεῖ καί σχολιάζει. Ὅπως κάθε μικρό κόμμα ἕπεται, δέν ἡγεῖται. Καμμιά φορά ἀναπαράγει καί διακινεῖ μάλιστα τά πιό ἀπίθανα σενάρια συνωμοσίας ὅπως τό τελευταῖο (Σχοινᾶς μεταβατικός πρωθυπουργός κυβέρνησης συνεργασίας καί ἔπειτα… Δένδιας οἰκουμενικός πρωθυπουργός μετά ἀπό ἐκλογές.) Σενάρια τά ὁποῖα –ὀξύμωρο– διευκολύνουν τούς ὑποτιθέμενους τρέχοντες ἀντιπάλους της (Μητσοτάκης). Τί νά ἐμπιστευτεῖς!

Ἡ Ἑλληνική Λύση ὅμως εἴτε ἀρέσει σέ κάποιους ἀπό ἐμᾶς εἴτε δέν ἀρέσει εἶναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Οἱ Ἕλληνες ἀποφάσισαν κατά χιλιάδες τήν εἴσοδό της στήν Βουλή καί μάλιστα σέ μιά ἐκλογική ἀναμέτρηση πού ἡ φιλελεύθερη συντήρηση προήλαυνε. Δέν ἦταν σέ ὑποχώρηση. Σαράντα τοῖς ἑκατό ἔλαβε ἡ ΝΔ τό 2019! Ὁ δέ ἀρχηγός τῆς Λύσης εἶναι νόμιμος ἀρχηγός ἐκλεγμένος Βουλευτής ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ κόμματος. Ὑπό αὐτή τήν ἔννοια εἶναι ξένο πρός κάθε δημοκράτη πολίτη αὐτό πού συνέβη μέ τόν λογαριασμό τοῦ κυρίου Βελόπουλου στό Twitter ὁ ὁποῖος «κατέβηκε» μέ τό ἔτσι θέλω. Εἴτε ἐπειδή αὐτά πού ἔλεγε δέν ἄρεσαν, εἴτε ἐπειδή θεωρήθηκαν ἀνακριβῆ, εἴτε ἐπειδή κάποιοι ἔστειλαν στήν πλατφόρμα ἀναφορές ἐναντίον του.

Ὅ,τι καί ἄν ἰσχύει, αὐτό πού συνέβη δέν εἶναι ἁπλῶς ἀπαράδεκτο. Εἶναι φασιστικό. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι Δημοκρατία. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ χώρα πού γέννησε τήν δημοκρατία. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει κατοχυρωμένη στό Σύνταγμά της τήν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης. Καί τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Λύσης ἔχει τήν ἀπόλυτη ἐλευθερία νά ὑποστηρίξει ὅσα ἔγραψε στό Twitter ἀπό τό βῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου χωρίς νά φοβᾶται ὅτι θά τοῦ ἀφαιρεθεῖ ὁ λόγος. Καί βεβαίως ὑπάρχει ἡ θεσμική δυνατότητα νά ἀντικρουσθεῖ ἀπό ἄλλες πτέρυγες ἄν τυχόν λέει ψέμματα ἤ ἀνακρίβειες. Αὐτή εἶναι ἡ πεμπτουσία τῆς δημοκρατίας ἄλλως τε. Λόγος-ἀντίλογος. Ἐπιχείρημα-ἀντίκρουση. Διάλογος-Συμφωνία-Διαφωνία. Ἐπωνύμως! Τό μέγα ζήτημα πού προκύπτει ὡς θέση ἀρχῆς μέ ἀφορμή τήν περίπτωση Βελόπουλου –καί ὄχι μόνο αὐτήν– εἶναι τό ἑξῆς: εἶναι ἄραγε μία ἄυλη ψηφιακή πλατφόρμα στήν ὁποία ἑκατομμύρια ἀνώνυμοι βγάζουν ἐλευθέρως τήν χολή τους ἐναντίον ἐπωνύμων πιό ἰσχυρή ἀπό τό ἐκλεγμένο μέ καθολική ψηφοφορία κοινοβούλιο μίας δυτικῆς δημοκρατίας;

Καί δύναται στό ὄνομα τοῦ φιλελευθερισμοῦ τοῦ ἑνός ἡ πλατφόρμα αὐτή νά φιμώνει πολῖτες καί πόσω μᾶλλον ἐκλεγμένους πολιτικούς ἀρχηγούς; Ἤ δύναται ὅπως τό Instagram νά μπλοκάρει ἀπόψεις (ἀκόμη καί θεωρούμενες ὡς ἀκραῖες) δημοφιλῶν δημοσίων προσώπων ὅπως ὁ Πρόεδρος τῆς ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος; Ἤ ἀκόμη νά γίνονται ἀπόπειρες φίμωσης πολιτῶν οἱ ὁποῖοι ὑβρίζουν πράγματι χυδαῖα τόν Πρωθυπουργό; Μά μέ συγχωρεῖτε! Εἴμαστε ἤ δέν εἴμαστε φιλελεύθερη δημοκρατία; Εἴμαστε ἤ δέν εἴμαστε ἡ πιό παλιά δημοκρατία τοῦ κόσμου; Ἡ Πολιτεία μας δέν εἶναι αὐτή πού κατήργησε ὡς ἀναχρονιστικό τό παλαιό ἀδίκημα πταισματικοῦ χαρακτῆρα πού ὀνομάζεται περιύβριση ἀρχῆς; Ἡ Πολιτεία δέν ἀποποινικοποίησε προσφάτως τό 2019 τήν βλασφημία τῶν θείων; Ἀφοῦ νιώθει λοιπόν τόσο ὑπεράνω καί ἐπιτρέπει νά ἀκούγονται «καντήλια» κάθε μορφῆς στήν ἀνοικτή κοινωνία, ποιά εἶναι αὐτή ἡ κλειστή πλατφόρμα πού ἀπαγορεύει τήν ἐλεύθερη διακίνηση τῶν ἀπόψεων τοῦ κάθε Γιαννακόπουλου, τοῦ κάθε Βελόπουλου, καί τοῦ κάθε Τράμπ; Εἰλικρινῶς δέν ξέρουμε, δέν μᾶς ἀφορᾶ τί κάνουν ἄλλες χῶρες οἱ ὁποῖες δέχονται ἀπαθῶς τίς νέες ψηφιακές δικτατορίες. Ἀλλά ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι μία τυχαία χώρα, πρέπει νά ἀντιδράσει ἀποφασιστικά. Καί σέ ἐπίπεδο Πολιτείας καί σέ ἐπίπεδο πολιτῶν. Ἐδῶ γεννήθηκε ἡ δημοκρατία. Τό καλύτερο πολίτευμα τοῦ κόσμου παρά τά ἐλαττώματά του. Καί αὐτό πού ὑπέστη σήμερα ὁ Βελόπουλος ἀπό τό Twitter μπορεῖ νά τό ὑποστεῖ αὔριο ὁ Κουτσούμπας. Ὁ Βαρουφάκης. Ὅποιος! Ἄς τό συνειδητοποιήσουμε! Ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι οὔτε Τουρκία καί βεβαίως δέν εἶναι οὔτε τό ἰσλαμικό ἐμιρᾶτο τοῦ Ἀφγανιστάν. Ἡ Ἑλλάς δέν φυλακίζει πολιτικούς ἐπειδή ἔχουν διαφορετική ἄποψη ἀπό τήν κρατοῦσα οὔτε διώκει τούς πολῖτες της ὅταν αὐτοί «στολίζουν» μέ «γαλλικά» τίς κατά καιρούς ἡγεσίες τους.

Τό πῶς θά πολιτευτεῖ ἡ Κυβέρνηση ἐνάντια στόν περιορισμό τῆς ἐλευθερίας ἔκφρασης ἀπό μιά πλατφόρμα πού λειτουργεῖ ἐντός τῶν ὁρίων τῆς συνταγματικῆς ἐπικράτειας τῆς ἐξουσίας της, εἶναι δικό της θέμα. Εὐχόμεθα μόνον νά μήν συμπράττουν κάποια κέντρα της σέ αὐτά τά παιγνίδια καί ὅσα διαδίδονται νά εἶναι ψευδεῖς εἰδήσεις (fake news). Τό πῶς μποροῦν νά ἀντιδράσουν οἱ πολῖτες ξέρουμε ὅμως! Ἱδρύοντας μία νέα δημόσια αὐτήν τήν φορά (τίποτε δέ μένει κρυφό στούς καιρούς μας) Φιλική Ἑταιρεία.

Δέν ἀπορρίπτω συλλήβδην τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης. Μά καί μέχρι στιγμῆς δέν μετέχω σέ αὐτά! Τά θεωρῶ πλέον παγιδευμένα καί ξεπερασμένα. Παγιδευμένα, διότι «παρακολουθοῦνται» ὅλες οἱ κοινές δράσεις πολιτῶν καί ναρκοθετοῦνται ἀπό τήν ἐξουσία. Στό πρῶτο λόκ ντάουν οἱ ὑπηρεσίες ἐντόπισαν ποιοί χριστιανοί ἔκαναν μυστικά Ἀνάσταση σέ ναούς στίς 5 τό πρωί! Ξεπερασμένα, γιατί δέν μπορεῖς πλέον νά κάνεις κριτική στό «σύστημα» μέσα ἀπό τούς ἐπίσημους ἁρμούς τοῦ συστήματος. Τά μέσα αὐτά, ὑποτίθεται, μᾶς ἔφεραν πιό κοντά. Κατήργησαν τίς ἀποστάσεις. Ἀλήθεια εἶναι αὐτό. Μά ταυτοχρόνως κατήργησαν καί τήν προσωπική ἐπαφή. Τήν κατά πρόσωπο συζήτηση. Τό ἄγγιγμα. Τήν ἰδιοπροσωπία. Τόν Δῆμο! Τήν κατ’ ἐξοχήν δύναμη καί ἔκφραση τῆς δημοκρατίας. Αὔξησαν δηλαδή τίς ἀποστάσεις! Ἡ ἀπάντηση λοιπόν στόν φασισμό τῆς μοναδικῆς σκέψης, στήν ἀνωνυμία, στήν ὑποτιθέμενη «κοινότητα» ἐκείνων πού εὔχονται δέκα φορές τήν μέρα «ψόφα» στούς ἀκολούθους τους, ἡ ἀπάντηση στόν περιορισμό τῆς ἐλευθερίας ἔκφρασης καί στό θεσμικά κατοχυρωμένο μῖσος, εἶναι ἡ ἐθνική συνέλευση. Ἡ διά ζώσης συζήτηση. Ὁ ζωντανός διάλογος. Πρέπει νά φύγουμε ἀπό αὐτά τά γήπεδα, νά τά ἐγκαταλείψουμε καί νά φτιάξουμε τά δικά μσς γήπεδα ξανά. Τά προαιώνια. Γήπεδα μέ ἕδρανα καί φυσική παρουσία. Δείτε τό κοινοβούλιό μας. Εἶναι ἡμι-κυκλικό. Δεῖτε τά ἀρχαῖα θέατρά μας. Εἶναι ἡμικυκλικά. Γιατί τά ἔφτιαξαν ἔτσι οἱ πρόγονοί μας; Γιατί ἐνθαρρύνουν τόν διάλογο τῶν ἄκρων καί τῶν μέσων, τήν ἀντιπαράθεση, τήν σύγκλιση καί ἐν τέλει τήν σύνθεση! Ὄχι τήν βίαιη σύγκρουση.

Ἀνεξαρτήτως τοῦ πῶς θά ἀντιδράσει ἡ πολιτεία λοιπόν στήν ἠλεκτρονική φίμωση τῆς διαφορετικῆς σκέψης ἀπό τά κοινωνικά δίκτυα, ὅλοι ἐμεῖς πού μοιραζόμαστε τίς ἴδιες ἀξίες ἔχουμε δουλειά μπροστά μας ἄν τό θελήσουμε: τό φόρουμ τῆς νέας Φιλικῆς Ἑταιρείας! Μπορεῖ νά διαφωνοῦμε μέ τούς Βελόπουλους καί τούς Γιαννακόπουλους ὅλης τῆς γῆς. Θέλουμε ὅμως ὡς ἀληθινοί καί ὄχι «ντεμέκ» φιλελεύθεροι νά τούς συναντοῦμε, νά συζητοῦμε μαζί τους, ὄχι νά τούς καταργοῦμε.

Απόψεις

Βάλαμε τό Βυζάντιο σέ παρένθεση

Μανώλης Κοττάκης
«Κατασκευάζεται» νέος λαός μηδενικῆς ἐθνικῆς μνήμης

Ἅλωση: Ἡ ἀνοιχτὴ πικρὴ πληγὴ τοῦ Γένους

Εφημερίς Εστία
Η ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Ἄνασσα, ἡ Πόλις, ἡ Βασιλὶς τῶν πόλεων, ἡ ἐπὶ 1123 ἔτη Ἑλληνικὴ Κοσμόπολις, βεβηλώνεται ἀπὸ τοὺς Ἀσιᾶτες βαρβάρους. Εὐθὺς ἀμέσως, ἡ Συλλογικὴ Συνείδηση ἀναλαμβάνει τὸ ἔργο τῆς ἐθνικῆς συσπείρωσης καὶ ἀνασυγκρότησης. Καθιερώνεται ὡς ἀποφράδα ἡμέρα, ἡ Τρίτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος.

Ὁ Ἐρντογάν «τελειώνει» τόν κεμαλισμό

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΤΕΛΟΣ τοῦ κεμαλισμοῦ διεκήρυξε ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν μετά τήν χθεσινή ὁριστική ἐπικράτησή του στίς ἐκλογές.

«Παραμπέλλουμ», πιάτα Νεμέας καί «μπέρι-μπέρι»

Δημήτρης Καπράνος
Σκεφθεῖτε νά μήν ἀπαγορευόταν ἡ ὁπλοκατοχή καί ἡ ὁπλοχρησία στήν χώρα μας!

Τετάρτη, 29 Μαΐου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΥΜΑ