Ἡ δικονομία «σκοτώνει» τήν ἀλήθεια

ΟΣΟ καί ἄν στενοχωρῶ φίλους, γνωστούς καί παλαιούς συμμαχητές, στήν ὑπόθεση τῆς Νοvartis θά ἀκολουθῶ τά στοιχεῖα

Ὄχι τίς ἐπιθυμίες. Στό μέτρο πού γνωρίζω ἀσφαλῶς. Τό δημόσιο συμφέρον προηγεῖται τοῦ καλῶς νοουμένου παραταξιακοῦ συμφέροντος. Τά νέα πού προέκυψαν ἀπό τήν διαρροή ἀπορρήτων ἐγγράφων τῆς ἔρευνας τοῦ Ἀρείου Πάγου στόν Τύπο, εἶναι πώς ἕνας τουλάχιστον ἀπό τούς προστατευόμενους μάρτυρες στήν Ἑλλάδα κατέθεσε καί στήν ἀμερικανική Δικαιοσύνη ἔναντι οἰκονομικῆς ἀπολαβῆς, κάτι πού ἐγείρει λόγους ἀκυρότητας τῆς μαρτυρίας του στίς ἡμέτερες Ἀρχές (σύμφωνα μέ τόν ἑλληνικό νόμο). Τό νέο πού προέκυψε, ἐπίσης, ἀπό τό ἔγγραφο τῆς εἰσαγγελέως Διαφθορᾶς εἶναι ὅτι οἱ ἀμερικανικές Ἀρχές ἔχουν διαβιβάσει στήν ἑλληνική Δικαιοσύνη «ἄκρως ἀπόρρητα» ἔγγραφα γιά τήν ὑπόθεση μέ τήν ἐντολή νά μήν χρησιμοποιηθοῦν σέ καμμία ποινική ὑπόθεση. Προφανῶς ἐπί ποινῆ διατάραξης τῶν σχέσεών μας μέ τίς ΗΠΑ, διότι οἱ τυχόν ἀποκαλύψεις –ἐνδεχομένως γιά πολιτικά πρόσωπα– θά συνιστοῦσαν ἀπαράδεκτη ἀνάμειξη στίς ἐσωτερικές ὑποθέσεις τῆς Ἑλλάδος.

Τούτων δοθέντων, ἄς ἐπικεντρωθοῦμε σήμερα λοιπόν στό ἔγγραφο τῆς εἰσαγγελέως Διαφθορᾶς καί στά ἔγγραφα τῶν Ἀμερικανῶν. Γιατί προβάλλεται ἡ σημασία τοῦ συγκεκριμένου ἐγγράφου καί προχωρεῖ σέ δηλώσεις ὁ κ. Βενιζέλος; Ὁ πρῶτος λόγος εἶναι «ἁπλός». Ἐπιδιώκεται ἡ ἄρση τῆς προστασίας μαρτύρων, γιά νά κληθοῦν στήν Προανακριτική χωρίς κουκοῦλες καί νά ἀποδειχθεῖ ἡ σκευωρία. Ὑπάρχει ὅμως καί δεύτερος. Ἡ δικονομία χρησιμοποιεῖται γιά νά σκοτώσει τήν ἀλήθεια. Ἄν ἀκυρωθοῦν οἱ καταθέσεις ἑνός ἤ δύο προστατευόμενων μαρτύρων, μέ βάση τίς ὁποῖες ἀσκεῖται ἡ δίωξη γιά παθητική δωροδοκία στόν πρώην ὑπουργό τοῦ ΠΑΣΟΚ καί μέ βάση τίς ὁποῖες παραμένουν ἐπίσης ἀνοικτοί οἱ φάκελλοι γιά δύο κορυφαῖα στελέχη τῆς ΝΔ, τότε ἡ ὑπόθεση καταρρέει γιά τούς τρεῖς. Ἀρχειοθετεῖται· στήν θέση τους θά προτιμοῦσα νά ἀρχειοθετηθεῖ ἐλλείψει ἀποδείξεων καί ὄχι λόγω δικονομικῆς ἀκυρότητας, ἀλλά δικό τους θέμα.

Ποιό εἶναι τό πρόβλημα; Στήν ἀγωνία πού ἔχουν ὁρισμένοι ἄλλοι, τρίτοι, νά κλείσουν καί τίς ἐναπομείνασες ὑποθέσεις, μπορεῖ νά ἐπιτύχουν τό ἀντίθετο ἀποτέλεσμα: ὄχι μόνο νά μήν κλείσουν ἀλλά νά ἀνασυρθοῦν ἀπό τό ἀρχεῖο καί κάποιες ἄλλες. Εἰδικῶς ἄν κάποιοι συνεχίσουν νά ἀπειλοῦν ἀπό τό διαδίκτυο τόν Κυριάκο Μητσοτάκη ὅτι θά κάνουν Κούγκι τήν παράταξη. Καί σέ αὐτή τήν περίπτωση, θά παραπεμφθεῖ μέν ὁ Παπαγγελόπουλος γιά κάποιο πλημμέλημα στό Εἰδικό Δικαστήριο ἀλλά θά ἀνοίξουν καί ἄλλα τεφτέρια. Οἱ νομικοί τό γνωρίζουν: ἀρχεῖο δέν σημαίνει ἀπαλλακτικό βούλευμα. Στήν προσπάθειά μας νά γίνουμε πιό σοφοί προτείνω νά παρακολουθήσουμε στοιχειωδῶς τί συνέβη μέ τούς προστατευομένους μάρτυρες. Τρεῖς μετέβησαν τό 2014 στίς ΗΠΑ ἐπί κυβερνήσεως ΝΔ, ὄχι ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, καί ἐλάλησαν. Γιατί ἐλάλησαν; Ὑποθέτω γιατί ἦταν ὑπόλογοι ἔναντι τοῦ ἀμερικανικοῦ νόμου ἐκ τῆς θέσεώς τους στήν ἑταιρεία καί κινδύνευαν μέ βαρειές νομικές κυρώσεις. Τά κάστρα, ὡς γνωστόν, ἀπό μέσα πέφτουν. Δημοσίευμα τοῦ ἔγκριτου ἱστότοπου iefimerida τό 2016 (πού μόνο ΣΥΡΙΖΑ δέν εἶναι) ἀνέφερε ὅτι στίς καταθέσεις τους στίς ΗΠΑ οἱ συγκεκριμένοι μάρτυρες ἔδωσαν στοιχεῖα γιά δωροδοκίες κορυφαίων ἀξιωματούχων, ἴσως καί πολιτικῶν. Ἴσως αὐτά νά εἶναι τά «ἄκρως ἀπόρρητα στοιχεῖα» πού διαβιβάστηκαν στήν ἑλληνική Δικαιοσύνη μέ τήν διαταγή «καμμία ἐπίσημη ἀξιοποίηση». Ἀμέσως μετά τό δημοσίευμα τοῦ ἱστότοπου, ὁ τότε ὑπουργός Δικαιοσύνης Σταῦρος Κοντονῆς διαβίβασε τό ρεπορτάζ στήν Δικαιοσύνη μέ αἴτημα τήν διεξαγωγή ἔρευνας. Ἔρευνα ἡ ὁποία ἄρχισε ἐπί ἡμερῶν εἰσαγγελέως Ράικου καί συνεχίστηκε ἐπί ἡμερῶν Τουλουπάκη. Ἡ κ. Τουλουπάκη πιό δραστήρια ἦρθε σέ ἐπαφή μέ τίς ἀμερικανικές Ἀρχές, οἱ ὁποῖες τήν ἐνημέρωσαν ἀτύπως γιά τίς καταθέσεις τῶν προστατευομένων μαρτύρων στίς ΗΠΑ, προφανῶς γιά νά τήν βοηθήσουν στήν πραγματοποίηση τῆς ἔρευνάς της. Νά καταλάβει τί ψάχνει.

Μέ αὐτό τόν τρόπο, ἡ εἰσαγγελέας Διαφθορᾶς ἔφθασε στούς τρεῖς προστατευομένους μάρτυρες ἐν Ἑλλάδι. Ὑποτίθεται ὅτι τήν ταυτότητα τῶν μαρτύρων αὐτῶν τήν γνωρίζει ὁ Πολάκης. Κακῶς τήν γνωρίζει, καί καλῶς ἄρα ζητήθηκε ἡ ἐξαίρεσή του ἀπό τήν Προανακριτική. Πράγματι. Σωστά ἐξαιρέθηκε, ἀφοῦ δήλωσε δημοσίως ὅτι γνωρίζει πρόσωπα πού ἔπρεπε νά μήν εἶναι γνωστά. Τούς γνωρίζει μόνο ὁ Παῦλος Πολάκης ὅμως; Δυστυχῶς δέν εἶναι ὁ μόνος. Τήν ταυτότητα τοῦ προστατευομένου μάρτυρα Μανιαδάκη τήν γνωρίζει ἀπό τήν πρώτη στιγμή καί ὁ ἐρευνούμενος (τότε) Διοικητής τῆς Τραπέζης Ἑλλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ὁ ὁποῖος τόν καλεῖ στό δῶμα τῆς Τραπέζης καί τόν ἐνημερώνει ὅτι «θά τσακίσει μετά τίς ἐκλογές εἰσαγγελεῖς καί μάρτυρες». Κράτος δικαίου κατά τά λοιπά. Τήν ταυτότητα τοῦ προστατευομένου μάρτυρα Μανιαδάκη γνωρίζει καί ὑπουργός τῆς ΝΔ, ὁ ὁποῖος συνομιλεῖ μαζί του τηλεφωνικῶς ἐνῶ ἡ ἔρευνα εἶναι σέ ἐξέλιξη. Τήν ταυτότητα τῆς γραμματέως τοῦ Φρουζῆ τήν γνωρίζει τό πανελλήνιο μετά ἀπό παρα-δημοσίευμα γνωστῆς ἐφημερίδας. Στήν πραγματικότητα, οἱ προστατευόμενοι μάρτυρες ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ στούς ἐνδιαφερομένους πολιτικούς ἀπό τήν πρώτη στιγμή καί εἶναι ἕρμαια ἐκφοβισμῶν – ὁ κ. Στουρνάρας δέν διέψευσε ποτέ τήν συνάντησή του μέ τόν Μανιαδάκη καί τίς ἀπειλές πού ἐξετόξευσε. Ἐδῶ πού ἔφθασαν τά πράγματα, εἶναι λίαν πιθανόν πώς κάποια πολιτικά πρόσωπα ἔπεσαν θύματα σκευωρίας, ὑπό τήν ἔννοια ὅτι προσετέθησαν στόν κατάλογο ὑπόπτων λόγω τοῦ ἀμελλητί τοῦ ἄρθρου 86 τοῦ Συντάγματος, κάποια ἄλλα ὅμως ὄχι, δέν ἔπεσαν θῦμα. Καί τώρα, ἀξιοποιώντας τίς παράλληλες διαδικασίες πού «τρέχουν» στήν Βουλή καί στήν Δικαιοσύνη, προσπαθοῦν μέ ὅπλο τήν δικονομία νά ἀμφισβητήσουν τήν ἐγκυρότητα τῶν καταθέσεων γιά νά μήν ἀντιμετωπίσουν τήν κρίση τῆς δικαιοσύνης γιά τυχόν πραγματικά περιστατικά.

Ἐδῶ πού φθάσαμε, δέν ξέρω ποιά εἶναι ἡ λύση. Ἰδανικά θά ἤθελα νά δῶ τούς προστατευομένους μάρτυρες στήν Προανακριτική χωρίς κουκοῦλες νά ἀπαντήσουν γιά ὅλα ἀλλά χωρίς νά ἀκυρώνεται ἡ κατάθεσή τους στήν Δικαιοσύνη, ὥστε ἐπιτέλους νά ξεχωρίσει ἡ ἦρα ἀπό τό στάρι. Ἰδανικά, ἐπίσης, θά ἤθελα νά ἀπευθυνθεῖ αἴτημα στίς ΗΠΑ γιά τόν ἀποχαρακτηρισμό τῶν «ἄκρως ἀπορρήτων» ἐγγράφων πού ἔχει στήν κατοχή της ἡ κ. Τουλουπάκη (καί ἀφαίρεσε μέ ριφιφί ἀπό τόν ὑπολογιστή της ὁ εἰσαγγελέας Ἀγγελῆς), γιά νά γνωρίζουμε τί κατατέθηκε στήν ἀμερικανική Δικαιοσύνη. Εἶμαι βαθειά πεπεισμένος, ἄλλωστε, ὅτι τά ἔγγραφα τοῦ FBI δέν τά διάβασε μόνο ὁ κ. Ἀγγελῆς ἀλλά καί τά «ἀγγελούδια». Ἰδανικά θά ἤθελα νά ξέρω: Δωροδοκήθηκαν σύμφωνα μέ τίς ΗΠΑ πολιτικοί, ναί, ὄχι, καί ἄν ναι, ποιοί δωροδοκήθηκαν καί ποιοί ὄχι; Γιά νά ξέρω ἄν τούς «κρατᾶ» ἡ ὑπερδύναμη, γι’ αὐτό σιωποῦν γιά τά ἐθνικά θέματα. Καί τέλος: Ἰδανικά θά ἤθελα νά ἀποζημιωθεῖ τό ἑλληνικό δημόσιο ἀπό τήν Novartis.

Ὅσοι παρακολουθεῖτε τακτικά τά γραπτά μου, μήν ἀνησυχεῖτε, δέν ἄλλαξα γνώμη. Σέ περίοδο ἔξαρσης τοῦ προσφυγικοῦ καί τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων, ἐξακολουθῶ νά πιστεύω ὅτι ἡ ἀνακίνηση τῆς ὑποθέσεως βλάπτει τόν τόπο. Προέχει ἡ ἐθνική ἑνότης. Ἀλλά ἀπό τήν στιγμή πού φθάσαμε ὥς ἐδῶ, ὅλη ἡ ἀλήθεια στό φῶς. Καμμία ἀντίρρηση. Ὅλη ἡ ἀλήθεια ὅμως.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ