Γιατί λείπει ἡ ὑπογραφή τοῦ Πρωθυπουργοῦ;

Καί γιατί ἡ ἀντιπολίτευση δέν ἀντέδρασε τότε;

ΕΠΕΙΔΗ εἶμαι βέβαιος ὅτι ἕνα μέρος τῆς πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησης στήν Βουλή θά ἀφιερωθεῖ στήν νομοθετική ρύθμιση, μέ τήν ὁποία ἐπετράπη στήν Ἐθνική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν, πρῶτον, νά μήν ἐνημερώνει κάποιον πού παρακολουθεῖ γιά λόγους ἐθνικῆς ἀσφαλείας καί, δεύτερον, νά μπορεῖ νά καταστρέφει ὑλικό παρακολούθησης πού δέν συνδέεται μέ τόν σκοπό τῆς παρακολούθησης (παραδείγματος χάριν παρακολουθεῖται ἀρχηγός πολιτικοῦ κόμματος γιά περίεργες ἐπαφές μέ ξένους ἀξιωματούχους, ἀλλά οἱ συνομιλίες του γιά τά ἐσωκομματικά καταστρέφονται), σήμερα ἁπλῶς πράττω τό αὐτονόητο: δημοσιεύω ἀπό τά πρακτικά τῆς Βουλῆς τήν εἰσήγηση τοῦ ἁρμόδιου ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα στήν συνεδρίαση τῆς 31ης Μαρτίου 2021 (Σελίδες 10.959, 10.960, 10.961), τό ἀκριβές περιεχόμενο τῆς τροπολογίας γιά τίς παρακολουθήσεις καί τούς ὑπογράφοντες τόν νόμο 4970/2021.

Ἀπό τήν προσεκτική μελέτη τοῦ συλλεγέντος ὑλικοῦ προκύπτουν δύο ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα-ἐρωτήματα: πρῶτον, κανένα κόμμα τῆς ἀντιπολίτευσης, οὔτε ὁ ΣΥΡΙΖΑ, οὔτε τό ΠΑΣΟΚ, οὔτε τό ΚΚΕ, δέν ἔθεσε τό παραμικρό ἐρώτημα στόν κύριο Τσιάρα γιά τό περιεχόμενο τῆς νομοθετικῆς ρύθμισης τήν ὁποία σήμερα καταγγέλλουν. Τό ΠΑΣΟΚ μάλιστα τήν ψήφισε κιόλας. Γιατί; Κοιμήθηκε ἡ ἀντιπολίτευση σέ ἕνα τόσο σοβαρό θέμα; Ὁ τομεάρχης Δικαιοσύνης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἦταν παρών στήν συνεδρίαση. Καί μόνο ὅτι ἡ τροπολογία εἶχε ἀναδρομική ἰσχύ θά ἔπρεπε νά τόν εἶχε προβληματίσει.

Δεύτερον, ἀπό τά ὀνόματα πού ὑπογράφουν τόν νόμο τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους ἀπουσιάζει τό ὄνομα τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καί ἀντ’ αὐτοῦ ἐμφανίζεται στό Φύλλο Ἐφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως τό ὄνομα τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένου. Γιατί ἐπίσης; Πᾶσα διευκρίνηση δεκτή. Πᾶσα ὁμοιότης μέ τά γεγονότα πού ἀκολούθησαν (ὅπως ἡ δήλωση τοῦ Κυβερνητικοῦ Ἐκπροσώπου ὅτι τά στοιχεῖα ἀπό τήν παρακολούθηση Ἀνδρουλάκη ἐνδεχομένως καί νά ἔχουν καταστραφεῖ βάσει τοῦ νόμου) ἄς θεωρηθεῖ συμπτωματική. Ἡ περίπτωση τοῦ νά νομοθετήθηκε τό σκάνδαλο πρέπει νά ἀποκλειστεῖ κατηγορηματικά. Κατά βάση ἦταν ὑπηρεσιακή ἀστοχία. Ἀκολουθοῦν τά στοιχεῖα.

Α. Ὁ κύριος Τσιάρας σέ ὑπηρεσιακούς τόνους δήλωσε ἐκείνη τήν ἡμέρα τά ἑξῆς:

«Μιά κουβέντα θέλω νά πῶ γιά τήν προτεινόμενη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης τροπολογία. Μέ τή συγκεκριμένη τροπολογία ἀντιμετωπίζεται τό ζήτημα τῆς διαχείρισης τῶν συνεπειῶν τῆς ἄρσης τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐπικοινωνιῶν. Εἰδικώτερα, στίς περιπτώσεις πού τό μέτρο τῆς ἄρσης ἐπιβάλλεται γιά τή διερεύνηση σοβαρῶν ἐγκλημάτων, προβλέπεται ἡ δυνατότητα γνωστοποίησης τῆς ἐπιβολῆς τοῦ μέτρου τῆς ἄρσης καί στούς θιγόμενους, πλήν ὅμως τίθεται ὡς βασική προϋπόθεση ἡ μή διακύβευση τοῦ σκοποῦ γιά τόν ὁποῖο διατάχθηκε, καθώς καί ἡ σύμφωνη γνώμη τοῦ Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου.

Παράλληλα, λόγῳ τῆς κατάργησης τῶν διατάξεων τοῦ ν.3340/2005 πού ἀναφέρονταν στή συγκεκριμένη διάταξη, κρίθηκε ἀναγκαία ἡ ἐπικαιροποίηση αὐτῆς μέ τήν ἀναφορά τῶν νέων διατάξεων τοῦ ν.4443/2016, πού ἀντικατέστησε τόν ν.3340/2005, ὅσον ἀφορᾶ τή χρήση τῶν συλλεγέντων στοιχείων ἐνώπιον τῶν διοικητικῶν δικαστηρίων.»

Β. Ἡ νομοθετική ρύθμιση πού ἐνετάχθη στόν νόμο 4970/2021 ὡς ἄρθρο 87 ἔχει ὡς ἑξῆς:

«1. Ἡ παρ. 9 τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ ν. 2225/1994 (Α΄ 121) ἀντικαθίσταται ὡς ἑξῆς: «9. Στίς περιπτώσεις τοῦ ἄρθρου 4, ἡ Α.Δ.Α.Ε. δύναται, μετά τή λήξη τοῦ μέτρου τῆς ἄρσης, νά ἀποφασίζει τή γνωστοποίηση τῆς ἐπιβολῆς τοῦ μέτρου αὐτοῦ στούς θιγόμενους, μέ τή σύμφωνη γνώμη τοῦ Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου καί ὑπό τήν προϋπόθεση, ὅτι δέν διακυβεύεται ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο διατάχθηκε. Τά στοιχεῖα πού εἶχαν συλλεγεῖ ἤ κατασχεθεῖ καί τό ὑλικό πού ἐγγράφηκε ἤ ἀποτυπώθηκε σέ ἐκτέλεση τῆς διάταξης γιά τήν ἄρση τοῦ ἀπορρήτου σέ περίπτωση διακρίβωσης ἐγκλημάτων, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 4, ἐπισυνάπτονται στή δικογραφία, ἄν συνιστοῦν ἀποδεικτικά μέσα γιά τήν ποινική δίωξη κατά τήν κρίση τῆς ἀρχῆς πού ἐξέδωσε τή διάταξη. Στίς περιπτώσεις τῶν παρ. 1α καί 1γ τοῦ ἄρθρου 4 καί τῆς περ. ζ΄ τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 36 τοῦ ν. 4443/2016 (Α΄ 232) τά στοιχεῖα αὐτά χρησιμοποιοῦνται ἐπιπλέον κατά τή διοικητική διαδικασία γιά τή διαπίστωση τῆς παράβασης τῶν ἄρθρων 3 ἕως 7, 29 καί 30 τοῦ ν. 3340/2005 (Α΄ 112), τοῦ ἄρθρου 93α τοῦ ν. 4099/2012 (Α΄ 250), καθώς καί τῶν διατάξεων τῶν στοιχείων (α) καί (β) τοῦ ἄρθρου 14 καί τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ Κανονισμοῦ (ΕΕ) 596/2014 τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καί τοῦ Συμβουλίου τῆς 16ης Ἀπριλίου 2014 γιά τήν κατάχρηση τῆς ἀγορᾶς (Κανονισμός γιά τήν κατάχρηση τῆς ἀγορᾶς) καί τήν κατάργηση τῆς Ὁδηγίας 2003/6/ΕΚ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καί τοῦ Συμβουλίου καί τῶν Ὁδηγιῶν τῆς Ἐπιτροπῆς 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ καί 2004/72/ΕΚ (L 173) καί ἐπισυνάπτονται στή σχετική δικογραφία κατά τή διαδικασία ἐνώπιον τῶν διοικητικῶν δικαστηρίων. Διαφορετικά ἐπιστρέφονται στόν κύριό τους, ἐφόσον ἔχει ἀποφασισθεῖ ἡ κατά τό πρῶτο ἐδάφιο γνωστοποίηση τοῦ μέτρου.

Ἄν δέν συντρέχει αὐτή ἡ περίπτωση καταστρέφονται ἐνώπιον τῆς ἀρχῆς πού ἐξέδωσε τή διάταξη καί συντάσσεται ἔκθεση γιά τήν καταστροφή. Ὑποχρεωτικῶς καταστρέφεται τό ὑλικό πού δέν ἔχει σχέση μέ τόν λόγο ἐπιβολῆς τοῦ μέτρου. Ἡ παροῦσα δέν ἐφαρμόζεται σέ περιπτώσεις ἄρσης τοῦ ἀπορρήτου γιά λόγους ἐθνικῆς ἀσφάλειας, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 3.»

2. Ἡ παρ. 1 ἐφαρμόζεται καί γιά τίς ἄρσεις τοῦ ἀπορρήτου πού ἔχουν λάβει χώρα ἕως τή δημοσίευση τοῦ παρόντος.»

Γ. Οἱ ὑπογράφοντες τόν νόμο πού ἀφοροῦσε τίς ὑποκλοπές ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Παραγγέλλομε τή δημοσίευση τοῦ παρόντος στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καί τήν ἐκτέλεσή του ὡς νόμου τοῦ Κράτους.

«Ἀθήνα, 31 Μαρτίου 2021

Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ
Οἱ Ὑπουργοί
Οἰκονομικῶν
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Οἰκονομικῶν
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ἀνάπτυξης καί Ἐπενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἀνάπτυξης καί Ἐπενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Προστασίας τοῦ Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Ὑφυπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
Ἐθνικῆς Ἄμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Παιδείας καί Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ἐργασίας καί Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ὑγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ὑγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Περιβάλλοντος καί Ἐνέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Ὑφυπουργός Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ἐσωτερικῶν
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
Μετανάστευσης καί Ἀσύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ναυτιλίας καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καί Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
Τουρισμοῦ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ἐπικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
Ἐπικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ὑφυπουργός στόν Πρωθυπουργό
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
Θεωρήθηκε καί τέθηκε ἡ Μεγάλη Σφραγῖδα τοῦ Κράτους.
Ἀθήνα, 31 Μαρτίου 2021
Ὁ ἐπί τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ»

Απόψεις

Κάθαρσις μέ ἀστερίσκους γιά τήν δολοφονία Λυγγερίδη

Εφημερίς Εστία
Γιά σύσταση «ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» κατηγοροῦνται 25 ἡγετικά στελέχη τῆς «Θύρας 7» τοῦ Ὀλυμπιακοῦ μετά ἀπό εἰσαγγελική ἔρευνα συνενώσεως δικογραφιῶν ὀπαδικῆς βίας κατά τό νομικό πρότυπο τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» Ἤρθησαν τό τραπεζικό καί τό τηλεφωνικό ἀπόρρητο τῶν συλληφθέντων – Ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο γιά τό πόσο ψηλά θά φθάσει ἡ ἔρευνα ΕΛ.ΑΣ.-Δικαστῶν – Στοῦ Ρέντη τήν ὥρα τῶν προσαγωγῶν χθές ὁ κ. Μητσοτάκης

Τό σαμάρι καί ὁ γάιδαρος

Μανώλης Κοττάκης
Πῦρ Ομαδόν δέχεται ἀπό χθές στό διαδίκτυο ἡ προσχωρήσασα στήν ΝΔ ὑποψήφια εὐρωβουλευτής Εὔη Χριστοφιλοπούλου, ἐπειδή ὁμολόγησε τηλεοπτικῶς ὅτι ἡ ὑποψηφιότητα Μπελέρη δέν ἔχει ἐθνικό συμβολισμό ἀλλά στοχεύει κυρίως νά ἀνακόψει τίς διαρροές πού ἔχει ἡ ΝΔ στά δεξιά της.

Κλιμακώνει τίς προκλήσεις ἡ Τουρκία ἐκδίδοντας Navtex

Εφημερίς Εστία
Η Τουρκία ἀποδεικνύει ἐμπράκτως ὅτι δέν ἐπιδιώκει τήν ἐξομάλυνση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων καί προκαλεῖ μέ κάθε εὐκαιρία τήν Ἑλλάδα, ἀδιαφορώντας ἐάν οἱ ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν τόν ἑπόμενο μῆνα θά συναντηθοῦν στήν Ἄγκυρα.

Ἡ σημερινή «παραβατική» νεολαία καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Πολλά διαβάζουμε καί περισσότερα ἀκοῦμε γιά τήν περίφημη «παραβατικότητα τῶν ἀνηλίκων».

Πέμπτη, 23 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΚΑΤΣΙΚΙΑ!