Ἐκλογή μουφτήδων; Ναί, ἀλλά χωρίς τουρκοδίαιτους!

Ρύθμιση χαστούκι στήν Ἄγκυρα

ΗΤΑΝ ΛΟΓΙΚΟ καί ἀναμενόμενο. Ὅλη ἡ προσοχή τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐνημέρωσης κατά τήν διαδικασία ψήφισης τοῦ κτηματολογίου ἐπικεντρώθηκε στήν τροπολογία τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως μέ βάση τήν ὁποία διαγράφονταν χρέη πανεπιστημιακῶν παρελθόντων ἐτῶν ἀπό πρόστιμα ἐπιβληθέντα γιά τήν ἄσκηση ἐλευθέρου ἐπαγγέλματος. Κανείς δέν πρόσεξε πώς μέ τήν ἴδια τροπολογία ρυθμίζονταν κάποια φαινομενικῶς ἀδιάφορα θέματα. Ὅπως οἱ προσλήψεις ἐκπαιδευτικῶν στά μουσουλμανικά ἱεροσπουδαστήρια Κομοτηνῆς καί Ξάνθης. Ὅπως καί τό νομικό καθεστώς τῶν βακουφίων στήν Ρόδο καί στήν Κῶ. Πρόκειται γιά θέματα πού μοιάζουν τεχνικά, ἀλλά στήν οὐσία μποροῦν νά κάνουν τόν Πρόεδρο Ἐρντογάν –πού τά θέτει διαρκῶς στόν Πρωθυπουργό– νά ἀρχίσει νά βγάζει ἀφρούς.

Διότι καί οἱ δύο ρυθμίσεις πού συνέταξε ὁ Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιῶργος Καλατζῆς καί εἰσηγήθηκε στήν Βουλή ἡ Ὑπουργός Νίκη Κεραμέως (εὖγε τους) κατατείνουν πρός τόν ἑξῆς σκοπό: στήν προάσπιση τῆς κυριαρχίας μας στήν Θράκη. Στήν ἀκύρωση τῆς τουρκικῆς ἀνάμειξης καί ἐπιρροῆς σέ ἑλληνικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ὅπως τά ἱεροσπουδαστήρια ἀπό τά ὁποῖα ἀποφοιτοῦν μελλοντικοί μουσουλμάνοι θρησκευτικοί λειτουργοί καί τά βακούφια πού διαχειρίζονται δωρεές μουσουλμάνων.

Τό κοινοβούλιό μας ψήφισε δύο ρυθμίσεις πού στήν πραγματικότητα ὀρθώνουν τεράστια ἐμπόδια στό τουρκικό σχέδιο γιά ἀπ’ εὐθείας ἐκλογή μουφτῆ ἀπό ἕνα εὐρύ ἐκλεκτορικό σῶμα στό ὁποῖο θά συμμετεῖχαν διορισμένοι μόνιμοι ἰμάμηδες μουσουλμανικῶν σχολείων ἐπιρροῆς Ἄγκυρας καί ἐκλεγμένα μέλη (ἀπό καθολικές ἐκλογές) διαχειριστικῶν βακούφικων ἐπιτροπῶν. Μέ τήν τροπολογία κόβονται καί τά δύο. Ἕως τώρα ἡ Ἄγκυρα στρατολογοῦσε ἰμάμηδες γιά τούς ψευτομουφτῆδες καί ἀπό τά ἑλληνικά μουσουλμανικά σχολεῖα μέ ἄνεση. Διότι οἱ θέσεις τους ἦταν μόνιμες. Εἶχαν ἄρα τόν γάιδαρό τους δεμένο!

Τό Κράτος ὅμως ξύπνησε. Μέ τήν τροπολογία πού ἀποτελεῖ πλέον νόμο του καταργοῦνται ὅλες οἱ ὀργανικές θέσεις στά ἱεροσπουδαστήρια καί τό διδακτικό προσωπικό θά προσλαμβάνεται μέ εἰδική προκήρυξη. Οἱ δέ ἐκπαιδευτικοί πού θά διορίζονται στά ἱεροσπουδαστήρια γιά τήν διδασκαλία τοῦ Κορανίου, μάξιμουμ γιά δώδεκα χρόνια, θά περνοῦν τακτικῶς ἀπό ἀξιολόγηση, καί δέν θά εἶναι μόνιμοι. Ὅποιοι λοιπόν θέλουν νά πληρώνονται ἀπό τό ἑλληνικό δημόσιο ἀλλά νά παίζουν παιχνίδια εἰς βάρος τῆς ἑλληνικῆς δημοκρατίας, πρέπει νά τό ξανασκεφτοῦν. Τέλος αὐτά!

Μή φανταστεῖ κανείς βεβαίως πώς εἰσάγεται κάποια δυσμενής διάκριση εἰς βάρος μουσουλμάνων. Ὅ,τι ἰσχύει σέ ὅλα τά πρότυπα σχολεῖα ἀνά τήν Ἑλλάδα –διορισμοί, ἀξιολόγηση, μή μονιμότητα– θά ἰσχύει ἐφεξῆς καί στήν Θράκη. Οἱ ἐκπαιδευτικοί (ἰμάμηδες) πού θά τά στελεχώσουν πρέπει νά γνωρίζουν τό ἀντικείμενό τους καί νά ὁρκίζονται πίστη στήν ἑλληνική δημοκρατία. Γι’ αὐτό καί ἕνα ἀπό τά κριτήρια πρόσληψης εἶναι ἡ προσωπικότητα ἑνός ἑκάστου ὑποψηφίου. Κάτι ἀνάλογο θά συμβεῖ μέ τίς διοικήσεις τῶν βακουφίων στήν Ρόδο καί στήν Κῶ –ἡ ρύθμιση θά ἀποτελέσει προηγούμενο γιά τίς διαχειριστικές ἐπιτροπές στήν Θράκη: ἐφεξῆς θά διορίζονται, δέ θά ἐκλέγονται, ἄρα τέρμα τά παιχνίδια τῆς Ἄγκυρας στά Δωδεκάνησα. Καί ἐδῶ δέν εἰσάγεται κάτι εἰδικό.

Ὅταν ἡ ἑλληνική δημοκρατία διορίζει –ἔχει τό δικαίωμα μέ φετβᾶ τοῦ ἀρχιμουφτῆ τῆς Αἰγύπτου, μολονότι χριστιανικό κράτος– τά μέλη τοῦ Δ.Σ. στό τέμενος τῶν Ἀθηνῶν, δέ θά κάνει τό ἴδιο μέ τά βακούφια στήν Θράκη καί τά Δωδεκάνησα; Θά τό κάνει! Δικαιοῦται νά τό κάνει. Οἱ δύο ρυθμίσεις Κεραμέως-Καλατζῆ γιά τίς ὁποῖες εἶναι ἐνήμερος ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δίδουν πλέον τήν δυνατότητα στήν Ἑλλάδα νά ἐκλέξει μουφτῆ ἀπό διευρυμένο ἐκλεκτορικό σῶμα μέ τούς ὅρους της. Καί ὄχι μέ τούς ὅρους τῆς Ἄγκυρας. Καθώς τά μέλη του δέν θά εἶναι ξενοκίνητα καί τουρκοδίαιτα. Δίνει ἐπίσης τήν δυνατότητα στήν ἑλληνική δημοκρατία νά ἀκυρώσει τήν τουρκική προπαγάνδα, ὅτι τάχα ἡ Ἑλλάς δέν ἐφαρμόζει τίς ἀποφάσεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δικαστηρίου γιά τήν ἐκλογή μουφτῆ. Θά τίς ἐφαρμόσει. Μέ ἐκλεκτορικό σῶμα πού θά περιλαμβάνει ὅμως ἱεροδιδασκάλους καί προέδρους διαχειριστικῶν ἐπιτροπῶν βακουφίων πού πιστεύουν στήν ἑλληνική δημοκρατία. Ὄχι στήν τουρκική.

Ὅλα αὐτά ἄλλως τε μήν τό ξεχνᾶμε –ἀπό τό πῶς θά ὀνομάζονται οἱ μειονοτικοί σύλλογοι ἕως τό νομικό καθεστώς μουφτήδων, ἱεροσπουδαστηρίων, βακουφίων– εἶναι ἐσωτερικό μας θέμα. Αὐστηρῶς. Ἡ Ἄγκυρα δέν ἤθελε νά τό καταλάβει. Ἦρθε ἡ ὥρα καί γι’ αὐτό!

Απόψεις

Μᾶς πυροβολοῦν στόν Ἕβρο, μᾶς ταπεινώνουν στήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Νωχελική ἡ ἑλληνική ἡγεσία ἀπέναντι στίς κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις σέ βορρᾶ καί νότο – Ἀπίστευτο: Ὁ Ἐρντογάν «μαρτύρησε» ὅτι ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νά μήν εἶναι προκλητικός σάν τόν Δένδια καί ἐκεῖνος… συνεμορφώθη πρός τίς ὑποδείξεις – Λέξη καί γιά τό ἐπεισόδιο κατά συνοριοφύλακα στόν Ἕβρο

«Ἡ γῆ πού μᾶς ἐθέσπισεν» καί οἱ ἄψυχες ἡγεσίες μας

Μανώλης Κοττάκης
Δέν τιμήσαμε μέ τόν ἁρμόζοντα τρόπο ὡς «Ὅλον Ἔθνος» τήν συγκλονιστική στιγμή τῆς συμπληρώσεως πενῆντα ἐτῶν ἀπό τόν ἐθνικό διαμελισμό καί τήν ἐθνική τραγωδία τῆς Κύπρου.

Ἀπεσύρθη ἐν τέλει ὁ Τζό Μπάιντεν

Εφημερίς Εστία
O Aμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπό τήν προεδρική κούρσα γιά τίς ἀμερικανικές ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου.

Νέα Μεταπολίτευση; Ὄχι, εὐχαριστοῦμε…

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα χρόνια ἀπό τήν περιλάλητη «Μεταπολίτευση»!

Ἑστία, Τετάρτη 22 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ὁ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΩΝ