Εὐρώπη τῶν Ἐθνῶν καί τῶν πολιτῶν ἤ «Φιλιππινέζα» προστατῶν καί πολυεθνικῶν;

ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΜΕΡΕΣ τοῦ Πάσχα συνέβησαν ὁρισμένες πολύ ἐνδιαφέρουσες ἐξελίξεις, οἱ ὁποῖες ὅμως πέρασαν κάτω ἀπό τά ραντάρ τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν, κατά συνέπεια καί τῶν Ἑλλήνων, λόγῳ τῆς ραστώνης τῆς ἐποχῆς.

Ἀλλά ἐπειδή ἡ Κυβέρνηση καί ὁ Πρωθυπουργός μᾶς θέτουν ἀσφυκτικά διλήμματα γιά τό ποιός θά μᾶς ἐκπροσωπήσει στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τήν διάρκεια τῆς προσεχοῦς πενταετίας, ἀσχέτως ἄν ὁ ἴδιος ἀποφεύγει, ὅπως ὁ διάολος τό λιβάνι, νά παραστεῖ σέ τηλεοπτική ἀναμέτρηση ἀρχηγῶν, γιά νά θέσει αὐτά τά συγκλονιστικά διλήμματα πού περιγράφει στά διαγγέλματα τῶν καφενέδων, στήν βάσανο τοῦ διαλόγου, καλό εἶναι νά τά θέσουμε ὑπ’ ὄψιν τῶν πολιτῶν γιά νά τά γνωρίζουν.

Ἡ πολιτική καί ἡ ἡγεσία δέν μποροῦν νά εἶναι ἕνας διαρκής ἀπολογισμός. Πρέπει νά ὑπερασπίζεσαι μέ γενναιότητα τίς ἀπόψεις σου καί ἔναντι τρίτων.

Θέλω νά θυμίσω, λοιπόν, ὅτι αὐτές τίς μέρες ἡ AstraZeneca, μία ἀπό τίς ἑταιρεῖες πού παρήγαγε τά ἐμβόλια κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, παραδέχτηκε μέ ἀνακοίνωσή της ὅτι αὐτά ἦταν αἰτία πάρα πολλῶν θρομβώσεων πού ὁδήγησαν σέ θανάτους πολῖτες. Θέλω νά θυμίσω ὅτι γιά αὐτά εἰδικά τά ἐμβόλια εἶχε ἐκδώσει θετική γνωμοδότηση, ὅταν προκλήθηκε ὁ θόρυβος, ἡ ἐθνική μας ἐπιτροπή ἐμπειρογνωμόνων καί μᾶς καθησύχαζε. Θέλω νά θυμίσω –εἰδικά στούς ὀπαδούς τοῦ ὀρθολογισμοῦ, ὅτι τά μέλη αὐτῶν τῶν ἐπιτροπῶν πού γνωμοδότησαν ὑπέρ τῶν ἐμβολίων-φονιᾶ, προστατεύτηκαν μέ εἰδική νομοθετική διάταξη ἀσυλίας μέ τό ἀκαταδίωκτό τους ἀπό τήν δικαιοσύνη.

Τώρα ἐπιβεβαιώνεται τό γιατί. Θέλω νά θυμίσω ἐπίσης ὅτι πρίν ἀπό λίγες μέρες, κατά τήν διάρκεια τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, ἡ ἐπιθεώρηση Politico ἐπέρριψε βαρειές εὐθῦνες στήν Πρόεδρο τῆς Κομμισσιόν, κυρία φόν ντέρ Λάυεν, γιά τήν προμήθεια ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων ἐμβολίων ἀπό τήν ἑταιρεία Pfizer τά ὁποῖα πλήρωσαν ἀπό τό ὑστέρημά τους οἱ Εὐρωπαῖοι φορολογούμενοι χωρίς αὐτά νά χρησιμοποιηθοῦν ποτέ. Ἦταν ἡ ἐποχή πού ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κομμισσιόν, ὁ κύριος Μαργαρίτης Σχοινᾶς, μᾶς καλοῦσε μέ δηλώσεις του «νά περιμένουμε τό καλό ἐμβόλιο». Ἡ Πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν ἀντέδρασε στίς ἀποκαλύψεις αὐτές τοῦ Politico, ἐπιρρίπτοντας τίς εὐθῦνες γιά τίς προμήθειες στά ….κράτη μέλη, γιά νά ἀπεκδυθεῖ τῶν εὐθυνῶν της. Ἀπό τά κράτη μέλη ὅμως –μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάδα, μέχρι στιγμῆς δέν ὑπῆρξε ἡ παραμικρή ἀντίδραση στίς δηλώσεις αὐτές τῆς κυρίας.

Ἀλλά τί νά συζητᾶμε; Ἐδῶ προχθές, ἀπό τό πρωί, ἐνῷ ἦταν γνωστό ὅτι ὁ Ἐρντογάν μετατρέπει τήν βυζαντινή Mονή τῆς Χώρας σέ τζαμί, τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν θυμήθηκε νά ἐκδώσει ἀνακοίνωση διαμαρτυρίας στίς ἐννιάμισι τό βράδυ ὅταν εἶχαν τελειώσει τά δελτία εἰδήσεων. Ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε καί μέ τήν Ἁγία Σοφία πού ἀνήκει στήν εὐρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Μαῦρα μεσάνυχτα ἐξέδωσε τήν ἀνακοίνωση. Ἕλληνες! Καί μετά ἀπορεῖ ὁ κύριος Γεραπετρίτης γιατί θά τόν πάρουν στό κυνήγι κάποια στιγμή οἱ πολῖτες.

Ὅλα τά παραπάνω εἶναι ἕνα τμῆμα τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς. Θέλω νά θυμίσω ὅτι ὅποιος ἀμφισβήτησε αὐτή τήν εὐρωπαϊκή πολιτική καί γιά τήν ἀπόδοση τῶν ἐμβολίων καί τίς ἐπιπτώσεις τους στήν ὑγεία τῶν πολιτῶν καί στό κόστος τοῦ κοινοτικοῦ προϋπολογισμοῦ, κυνηγήθηκε ὡς ψεκασμένος, ὡς χυδαῖος, ὡς πρόστυχος, ὡς θρησκόληπτος, ὡς ἄνθρωπος πού δέν σέβεται τά πορίσματα τῆς ἐπιστήμης καί τοῦ ὀρθολογισμοῦ, καί τά λοιπά.

Σήμερα, πού ἡ ἴδια ἡ ἐπιστήμη ἔχει ἀρχίσει σιγά-σιγά καί ἀναγνωρίζει, ὁμολογεῖ τίς ἐπιπτώσεις πού εἶχαν τά ἐμβόλια στήν ὑγεία ἑκατομμυρίων πολιτῶν, θά ζητήσει κανένας συγγνώμη ἀπό τό ἱερατεῖο τῶν Βρυξελλῶν πού ἔβαλαν τά εὐρώ τῶν πολυεθνικῶν πάνω ἀπό τήν σωματική ἀκεραιότητα ἑκατομμυρίων πολιτῶν; Θά ζητήσει συγγνώμη ὁ κύριος Πρωθυπουργός, πού ἄν ἀναζητήσουμε δηλώσεις του ἐκείνης τῆς περιόδου θά θυμηθοῦμε ὅτι γιά νά συγκρατήσει τήν ὀργή γιά τά ἀναποτελεσματικά ἐμβόλια, ψήφισε μέχρι καί εἰδική διάταξη στόν ποινικό κώδικα μέ τήν ὁποία δίωκε ποινικῶς κάθε διαφορετική γνώμη πολίτη πού διατυπωνόταν στό facebook καί στά κοινωνικά δίκτυα; Θά ζητήσει συγγνώμη ἀπό τούς ἱερεῖς καί τούς μοναχούς καί τίς μοναχές πού τόλμησαν νά διατυπώσουν διαφορετικό λόγο καί νά καλέσουν πολῖτες νά μήν ἐμβολιαστοῦν γιατί κινδυνεύει ἡ ὑγεία τους καί στό τέλος βρέθηκαν κατηγορούμενοι εἴτε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας, εἴτε ἀπό τόν κύριο Χαρδαλιᾶ, εἴτε ἀκόμα καί ἀπό τούς Μητροπολῖτες τούς ἴδιους, ἐπειδή τόλμησαν νά ἀμφισβητήσουν τά πορίσματα τῆς ἐπιστήμης καί τοῦ ὀρθολογισμοῦ;

Στήν πορεία πρός τίς ἐκλογές ἀποκαλύπτεται ἕνα κομμάτι αὐτῆς τῆς περίφημης ἐκπληκτικῆς Εὐρώπης πού μᾶς διαφημίζουν. Τῆς ἀναιδοῦς κερδοσκοπικῆς Εὐρώπης. Ἡ ὁποία ἐκλέγει κάθε φορά εὐρωβουλευτές οἱ ὁποῖοι ἁρπάζουν τά χρήματά τους ἀπό συνεργάτες τους, καί μετά γιά νά εἶναι ξανά εἶναι ὑποψήφιοι, τά ἐπιστρέφουν γιά νά παύσει ἡ ποινική δίωξη ἐναντίον τους. Ἡ ὁποία Εὐρώπη ἐκλέγει εὐρωβουλευτές, οἱ ὁποῖοι συλλαμβάνονται μέ βαλίτσες ἑκατομμυρίων δολλαρίων στήν οἰκίες τους, καί μετά, ὅταν συλλαμβάνονται στά πράσα, ζητοῦν τά ρέστα ἀπό τίς ἀρχές. Ἡ ὁποία Εὐρώπη ἐκλέγει εὐρωβουλευτές χαμηλῆς ποιότητας πού ἐμπλέκονται σέ σκάνδαλα σεξουαλικῆς κακοποιήσεως εἴτε αὐτά ἀποδεικνύονται καί ἰσχύουν εἴτε δέν ἰσχύουν.

Εὐρώπη, ἐπίσης, εἶναι ὁ σεβασμός στό κράτος δικαίου. Τό δημιούργημα τοῦ Διαφωτισμοῦ. Δέν χρειάζεται νά ἐπισημάνω ποιοί σέβονται τό κράτος δικαίου καί ποιοί δέν τό σέβονται. Μέ Τέμπη καί ὑποκλοπές στήν πλάτη μόνον εὐρωπαϊστής δέν δικαιοῦσαι νά λέγεσαι. Εὐρώπη εἶναι ὁ Χριστιανισμός. Καί δέν γίνεσαι Χριστιανός ἅμα θυμᾶσαι νά πᾶς στήν ἐκκλησία τήν Μεγάλη Τετάρτη ἤ φορᾶς ἕνα τεράστιο μεγάλο σταυρό στό λαιμό τήν μεγάλη Παρασκευή γιά νά προκαλέσεις στίς φωτογραφίες.

Εὐρώπη σημαίνει, τέλος, γεωπολιτικό μέγεθος. Καί γεωπολιτική σημαίνει νά ἀποτρέπεις τούς πολέμους πού ἐπιχειροῦν νά ἀνάψουν στήν αὐλή σου τρίτοι πρός ὄφελος ἄλλων δυνάμεων. Ὅπως συνέβη μέ τόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας ἀπό τόν ὁποῖο ἐπωφελοῦνται ἡ Ἀμερική καί ἡ Ρωσσία πού ἔχουν τρελλαθεῖ στά εὐρώ ἀπό τό φυσικό ἀέριο πού μοσχοπουλοῦν καί πλήττονται τά εὐρωπαϊκά κράτη τά ὁποῖα προμηθεύονται, καθώς ἡ ἀνταγωνιστικότητά τους πῆγε στά Τάρταρα, ἐνῷ οἱ ἐπιχειρήσεις τους καί τά νοικοκυριά τους προμηθεύονται πανάκριβη ἀμερικανική καί ρωσσική ἐνέργεια. Καί παρά ταῦτα, ἐνῷ ὁ πόλεμος ἐξελίσσεται στό Βιετνάμ τῆς Εὐρώπης, ἡ Εὐρώπη ἐπιμένει ὡς Φιλιππινέζα τῆς Δύσης νά συνεχίζει αὐτόν τόν πόλεμο μέ ἀπόφαση τῶν ἡγετῶν της εἰς βάρος τῶν ἑκατομμυρίων πολιτῶν της, γιά ἀκατανόητους τρίτους λόγους.

Θά μιλήσουμε ποτέ γιά αὐτήν τήν Εὐρώπη ἀφοῦ ἐπιμένει τόσο πολύ ὁ κύριος Πρωθυπουργός; Θά ἐμφανιστεῖ σέ κανένα τηλεοπτικό στούντιο νά δεχτεῖ καμμιά σοβαρή ἐρώτηση καί ὄχι τίς ἐρωτήσεις τῶν κυριῶν τῶν πρωινῶν ἐκπομπῶν, οἱ ὁποῖες σ’ αὐτές τίς εὐρωεκλογές ἔγιναν καί μέλη τοῦ εὐρωψηφοδελτίου του; Ἰδού ἡ Ρόδος, ἰδού καί τό πήδημα. Τό νά θέτεις πάντως τά διλήμματα καί νά τό βάζεις στά πόδια ὅταν καλεῖσαι νά τά ὑπερασπιστεῖς, εἶναι πράξη πολιτικῆς δειλίας. Ἡ ὁποία δέν ἔχει καμμία σχέση οὔτε μέ τό Κέντρο οὔτε μέ τήν Δεξιά.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ