ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

Δευτέρα, 29 Μαΐου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.– Ἡ Ἕνωσις τῶν Ἑλληνικῆς καταγωγῆς Ἰσραηλιτῶν διεμαρτυρήθη διότι τό δικαστήριον τό ὁποῖον δικάζει τόν Ἄϊχμαν, ἀφιέρωσε μίαν μόνον συνεδρίασιν εἰς τά ἐγκλήματα, τά ὁποῖα διέπραξαν οἱ Ναζί εἰς τήν Ἑλλάδα καί δέν ἔλαβεν ὑπ’ ὄψιν του τήν βοήθειαν πρός τούς Ἑβραίους ὑπό τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἀρχῶν τῆς Ἑλλάδος. Εἰς τήν σχετικήν ἀνακοίνωσιν τῆς Ἑνώσεως ὑπογραμμίζεται ὅτι 10.000 Ἰσραηλῖται κατέστη δυνατόν νά διασωθοῦν ἀπό τούς Ναζιστάς ἐν Ἑλλάδι, κατόπιν τῆς βοηθείας τήν ὁποίαν παρέσχον εἰς αὐτούς ὁ μητροπολίτης Θεσ)νίκης Γεννάδιος, ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί αἱ ἀστυνομικαί ἀρχαί, αἱ ὁποῖαι τούς ἐφωδίαζαν μέ πλαστάς ταυτότητας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, θά ἀνεγερθοῦν ἐκ πιστώσεων τοῦ προγράμματος δημοσίων ἐπενδύσεων κτίρια-οἰκοτροφεῖα εἰς Ἀλεξανδρούπολιν, Χρυσούπολιν, Καβάλαν, Κιλκίς, Μακρυχώριον Βερροίας, Κατερίνην, Καλαμπάκαν, Τρίκαλα, Καρδίτσαν, Νέαν Ἀρτάκην-Εὐβοίας, Μεσολόγγιον, Σκαμνούλαν Πρεβέζης καί Χανιά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

Συμφώνως πρός τό καταρτισθέν ὑπό τοῦ Ο.Τ.Ε. πρόγραμμα, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους θά ἐγκατασταθοῦν εἰς 13 ἐπαρχιακάς πόλεις αὐτόματα ἀστικά τηλεφωνικά κέντρα καί θά λειτουργήσουν 53.800 νέα τηλέφωνα, ἐκ τῶν ὁποίων 38.100 εἰς τήν περιοχήν πρωτευούσης καί 15.700 εἰς τήν Θεσσαλονίκην καί ἄλλας πόλεις.

Απόψεις

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ