Δευτέρα, 29 Μαΐου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.– Ἡ Ἕνωσις τῶν Ἑλληνικῆς καταγωγῆς Ἰσραηλιτῶν διεμαρτυρήθη διότι τό δικαστήριον τό ὁποῖον δικάζει τόν Ἄϊχμαν, ἀφιέρωσε μίαν μόνον συνεδρίασιν εἰς τά ἐγκλήματα, τά ὁποῖα διέπραξαν οἱ Ναζί εἰς τήν Ἑλλάδα καί δέν ἔλαβεν ὑπ’ ὄψιν του τήν βοήθειαν πρός τούς Ἑβραίους ὑπό τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἀρχῶν τῆς Ἑλλάδος. Εἰς τήν σχετικήν ἀνακοίνωσιν τῆς Ἑνώσεως ὑπογραμμίζεται ὅτι 10.000 Ἰσραηλῖται κατέστη δυνατόν νά διασωθοῦν ἀπό τούς Ναζιστάς ἐν Ἑλλάδι, κατόπιν τῆς βοηθείας τήν ὁποίαν παρέσχον εἰς αὐτούς ὁ μητροπολίτης Θεσ)νίκης Γεννάδιος, ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί αἱ ἀστυνομικαί ἀρχαί, αἱ ὁποῖαι τούς ἐφωδίαζαν μέ πλαστάς ταυτότητας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, θά ἀνεγερθοῦν ἐκ πιστώσεων τοῦ προγράμματος δημοσίων ἐπενδύσεων κτίρια-οἰκοτροφεῖα εἰς Ἀλεξανδρούπολιν, Χρυσούπολιν, Καβάλαν, Κιλκίς, Μακρυχώριον Βερροίας, Κατερίνην, Καλαμπάκαν, Τρίκαλα, Καρδίτσαν, Νέαν Ἀρτάκην-Εὐβοίας, Μεσολόγγιον, Σκαμνούλαν Πρεβέζης καί Χανιά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

Συμφώνως πρός τό καταρτισθέν ὑπό τοῦ Ο.Τ.Ε. πρόγραμμα, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους θά ἐγκατασταθοῦν εἰς 13 ἐπαρχιακάς πόλεις αὐτόματα ἀστικά τηλεφωνικά κέντρα καί θά λειτουργήσουν 53.800 νέα τηλέφωνα, ἐκ τῶν ὁποίων 38.100 εἰς τήν περιοχήν πρωτευούσης καί 15.700 εἰς τήν Θεσσαλονίκην καί ἄλλας πόλεις.

Απόψεις

Πρίμ ἐμβολιασμοῦ στούς διστακτικούς

Εφημερίς Εστία
Ἡ Κυβέρνησις μελετᾶ τά πρότυπα τῆς Μασσαχουσέττης (κλήρωσις χρηματικῶν ποσῶν μέ βάση τόν ἀριθμό ΑΜΚΑ), τῆς Δανίας καί τῆς Γερμανίας (δωροεπιταγές)

Ἡ συντριβή τῶν μικροτέρων

Μανώλης Κοττάκης
Η ΝΔ κατάφερε νά «περάσει» χθές ἀπό τό κοινοβούλιο ἕνα ἐξαιρετικά δύσκολο νομοσχέδιο…

Μάχη Μητσοτάκη – Τσίπρα γιά τά μάτια τῆς Φώφης

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό κοινωνικό συμβόλαιο ἕως τόν διαχειριστή πολυκατοικίας

Τό ποδόσφαιρο, εἰκόνα τῆς ἐποχῆς…

Δημήτρης Καπράνος
Τό ποδόσφαιρο εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς κάθε ἐποχῆς

Σάββατον, 17 Ἰουνίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ