ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Δευτέρα, 29 Μαΐου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.– Ἡ Ἕνωσις τῶν Ἑλληνικῆς καταγωγῆς Ἰσραηλιτῶν διεμαρτυρήθη διότι τό δικαστήριον τό ὁποῖον δικάζει τόν Ἄϊχμαν, ἀφιέρωσε μίαν μόνον συνεδρίασιν εἰς τά ἐγκλήματα, τά ὁποῖα διέπραξαν οἱ Ναζί εἰς τήν Ἑλλάδα καί δέν ἔλαβεν ὑπ’ ὄψιν του τήν βοήθειαν πρός τούς Ἑβραίους ὑπό τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἀρχῶν τῆς Ἑλλάδος. Εἰς τήν σχετικήν ἀνακοίνωσιν τῆς Ἑνώσεως ὑπογραμμίζεται ὅτι 10.000 Ἰσραηλῖται κατέστη δυνατόν νά διασωθοῦν ἀπό τούς Ναζιστάς ἐν Ἑλλάδι, κατόπιν τῆς βοηθείας τήν ὁποίαν παρέσχον εἰς αὐτούς ὁ μητροπολίτης Θεσ)νίκης Γεννάδιος, ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί αἱ ἀστυνομικαί ἀρχαί, αἱ ὁποῖαι τούς ἐφωδίαζαν μέ πλαστάς ταυτότητας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, θά ἀνεγερθοῦν ἐκ πιστώσεων τοῦ προγράμματος δημοσίων ἐπενδύσεων κτίρια-οἰκοτροφεῖα εἰς Ἀλεξανδρούπολιν, Χρυσούπολιν, Καβάλαν, Κιλκίς, Μακρυχώριον Βερροίας, Κατερίνην, Καλαμπάκαν, Τρίκαλα, Καρδίτσαν, Νέαν Ἀρτάκην-Εὐβοίας, Μεσολόγγιον, Σκαμνούλαν Πρεβέζης καί Χανιά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

Συμφώνως πρός τό καταρτισθέν ὑπό τοῦ Ο.Τ.Ε. πρόγραμμα, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους θά ἐγκατασταθοῦν εἰς 13 ἐπαρχιακάς πόλεις αὐτόματα ἀστικά τηλεφωνικά κέντρα καί θά λειτουργήσουν 53.800 νέα τηλέφωνα, ἐκ τῶν ὁποίων 38.100 εἰς τήν περιοχήν πρωτευούσης καί 15.700 εἰς τήν Θεσσαλονίκην καί ἄλλας πόλεις.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ