Δευτέρα, 26 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΛΟΙ, ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ!

«Ὁ Ἄγγλος ψυχαναλυτής δρ Ρέτζιναλδ Μπλάκγουδ εἰς βιβλίον του, τό ὁποῖον θά κυκλοφορήσῃ ἐντός τοῦ προσεχοῦς μηνός, ὑπό τόν τίτλον “Τό μέλλον μας εἰς χεῖρας ψυχοπαθῶν”, ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ἡγέται τόσον τῆς Ἀνατολῆς, ὅσον καί τῆς Δύσεως, θά πρέπει νά ὑποβληθοῦν εἰς ψυχιατρικήν ἐξέτασιν διότι ἔχει σοβαρούς λόγους νά πιστεύῃ ὅτι πνευματικῶς “δέν εἶναι τελείως ὑγιεῖς”!». Δέν ἔχει καί πολύ ἄδικον ὁ Ἄγγλος ψυχίατρος. Διά νά εἶναι, ὅμως, πληρεστέρα ἡ ἐξασφάλισις τοῦ μέλλοντός μας, θά πρέπει νά ἐξετασθοῦν καί οἱ ἀρχηγοί τῶν… μικροτέρων χωρῶν, πού συχνά εἶναι ἐξ ἴσου ἐπικίνδυνοι, ὅσον καί οἱ ἡγέται τῶν μεγάλων δυνάμεων!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΟΣ

Τό διοικητικόν συμβούλιον τοῦ Ὀργανισμοῦ Προλήψεως τοῦ Ἐγκλήματος, εἰς τήν τελευταίαν συνεδρίασίν του ἀπεφάσισεν, ὅπως δι’ ἐγγράφου του συγχαρῇ τούς ἁρμοδίους, διά τήν δίωξιν τῆς ἀνηθικότητος. Εἰς τό ἔγγραφον ἀναφέρεται, ὅτι «αἱ ἐπιτυχίαι των ἀποτελοῦν ἀνεκτίμητον συμβολήν εἰς τόν τομέα προστασίας τῆς πρωτευούσης, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν ἠθικήν ὑγείαν τῆς κοινωνίας».

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ