Δευτέρα, 24 Ἰουλίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΔΜΕΙΑ ΝΙΚΗ

Δέν πιστεύομεν νά εἶναι καί πολύ ἐνθουσιασμένοι οἱ Δυτικοί Σύμμαχοι, μέ τήν εὔκολον νίκην πού κατήγαγεν ὁ Γολιάθ τῆς ἀποικιοκρατίας, κατά τοῦ μικροῦ Δαυίδ τῆς Τυνησίας: Οἱ Γάλλοι ἠμπορεῖ νά κατέλαβον τήν πόλιν τῆς Μπιζέριας, ἀλλ’ ἔχασαν τόν μόνον εἰλικρινῆ φίλον πού εἶχαν ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Μπουργκίμπα. Καί μέ τήν μωράν σκέψιν, ὅτι πρέπει νά κρατήσουν διά τῆς βίας τήν Μπιζέρταν, μή τυχόν καί τήν χρειασθοῦν ἐν περιπτώσει μελλοντικοῦ πολέμου, ἐπροκάλεσαν ἄνευ λόγου ἕνα… σημερινόν πόλεμον, πού φαίνεται ἴσως ἀσήμαντος, σήμερον ἀλλ’ ἠμπορεῖ ν’ ἀποβῇ καταστρεπτικός διά τήν Γαλλίαν, ἐάν ἐξεγερθῇ ὁ Ἀραβικός κόσμος ἐναντίον της.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

Παρουσίᾳ τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ. Καλαντζῆ, τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς κ. Κρίκου τοῦ κ. Νομάρχου Φωκίδος, τῶν ἐν Ἀθήναις Δωρικῶν Σωματείων καί πλήθους, κόσμου ἐγένοντο χθές εἰς τό Κροκύλειον Δωρίδος τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ στρατηγοῦ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 Μακρυγιάννη. Ἐν ἀρχῇ τῆς τελετῆς ἐψάλη ἐπιμνημόσυνος δέησις, ἀκολούθως δέ ὁ κ. ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν καί ἐνῷ τά στρατιωτικά τμήματα ἀπέδιδον τιμάς, ἀπεκάλυψε τήν προτομήν τοῦ Μακρυγιάννη, ἔργον τοῦ γνωστοῦ γλύπτου Νικόλα. Κατετέθησαν πολλοί στέφανοι.

Απόψεις

Παράνομο τζαμί μέ ὑπογραφή Πακιστάν κάτω ἀπό τήν μύτη τοῦ κ. Θεοδωρικάκου

Εφημερίς Εστία
Ἐκτεθειμένος ὁ ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως ἀπό τίς κοινοβουλευτικές ἀπαντήσεις τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως

Σκανδιναβική «οὐδετερότης»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ πού παράγεται αὐτές τίς μέρες, εἶναι ὀλίγον δύσκολο νά τήν καταναλώσουμε!

Ὀργή κατά ΗΠΑ ἀπό τόν Τοῦρκο ἀντιπρόεδρο

Εφημερίς Εστία
ΤΙΣ ΗΠΑ κατηγορεῖ ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος Φουάτ Ὀκτάι…

Μέ ἀφορμή μία σωστά δομημένη ὁμιλία

Δημήτρης Καπράνος
Τήν ὁμιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ στόν ναό τῆς δημοκρατίας τῶν ΗΠΑ…

Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ