ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΥ ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟΣ!

«Διαπιστοῦται, μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ καθορισμοῦ τῶν ὑποψηφίων ἐκ μέρους τῶν ἁρμοδίων τῶν ἐκλογικῶν περιφερειῶν τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, ὅτι εἰς 218 ἐκ τῶν περιφερειῶν αὐτῶν –ἤτοι, εἰς ποσοστόν 30% ἐπί τοῦ συνόλου, πού ὥρισαν ὑποψηφίους διά τό προεδρεῖον– ἐπροτάθη ἡ ὑποψηφιότης τοῦ κ. Κροῦστσεφ». Ἀλλά, διατί νά… ριψοκινδυνεύσῃ ὁ ἐρυθρός δικτάτωρ τῆς Σοβιετίας μέ αὐτό τό 30% τῶν ἐκλογικῶν περιφερειῶν; Διατί νά μή ἐκτεθῇ εἰς ὅλας, διά νά ἔχῃ ἀσφαλῆ τήν ἐκλογήν του;… Τόσον πολύ, λοιπόν, τόν μεθᾷ ὁ… κίνδυνος;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Ὁ Διάδοχος-Ἀντιβασιλεύς, μεταβάς εἰς τήν Θεσσαλονίκην, διένειμε 280 βιβλιάρια προικοδοτήσεως εἰς ἀπόρους κορασίδας ὁπλιτῶν τῶν Τ.Ε.Α. καί 236 εἰς κοινότητα Εὐόσμου. Τό ἀπόγευμα ἐπεθεώρησε Συστήματα ναυτοπροσκόπων καί ἐπέδωσε προσκοπικά παράσημα. Ἐπίσης ἐπέδωσεν 170 βιβλιάρια προικοδοτήσεως εἰς κορασίδας στρατιωτῶν, ὁπλιτῶν Χωρ/κῆς καί Ἀεροπορίας καί εἰς τόν συνοικισμόν Χαριλάου 285 βιβλιάρια. Σήμερον, ὁ Διάδοχος-Ἀντιβασιλεύς ἐπεσκέφθη τήν Πανεπιστημιούπολιν καί τήν «Φοιτητικήν Ἑστίαν» καί παρηκολούθησε μάθημα εἰς τήν Νομικήν Σχολήν.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;