Δευτέρα, 16 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

«Εἰς τόν λόγον πού θά ἐκφωνήσῃ εἰς τό 22ον συνέδριον τοῦ Σοβιετικοῦ Κ.Κ., ὁ Ρῶσσος πρωθυπουργός κ. Κρούστσεφ, θά εἰσηγηθῇ τό νέον πρόγραμμα τοῦ κόμματος, τό ὁποῖον περιέχει καί διάταξιν διά τήν συστηματικήν ἀνανέωσιν τῆς ἡγεσίας τοῦ κόμματος εἰς τρόπον ὥστε νά ἀπαγορευθῇ ἡ καθιέρωσις καθεστῶτος προσωπολατρείας». Ἡ ἀνανέωσις, ὅμως, τῆς κομματικῆς ἡγεσίας δέν θά περιλαμβάνῃ, καί τόν πρωθυπουργόν, δηλαδή τόν κ. Κροῦστσεφ! Ἑπομένως, θά ἀπαγορευθῇ ἡ καθιέρωσις καθεστῶτος προσωπολατρείας παρ’ οἱουδήποτε… ἄλλου πλήν αὐτοῦ –ἀκριβῶς διά νά προβάλλεται περισσότερον ἡ προσωπικότης τοῦ πονηροῦ ἐρυθροῦ δικτάτορος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

9.500 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τό παρελθόν Σάββατον ἔληξεν ἡ προθεσμία διά τόν καθορισμόν τῶν ἐκλογικῶν τμημάτων καί τῶν καταστημάτων ψηφοφορίας. Συμφώνως πρός τήν ἰσχύουσαν ἐκλογικήν νομοθεσίαν, ἐπιτρέπεται δι’ ἀποφάσεως τοῦ νομάρχου νά ἱδρύωνται νέα ἐκλογικά τμήματα ἤ νά τροποποιηθοῦν ἤ καταργηθοῦν ὑφιστάμενα. Πᾶσα τυχόν τοιαύτη μεταβολή ἀνακοινοῦται ἀμέσως πρός τόν ἁρμόδιον Πρόεδρον Πρωτοδικῶν διά τόν κανονισμόν τῶν ἐφορευτικῶν ἐπιτροπῶν, καί πρός τόν Ἄρειον Πάγον διά τόν διορισμόν τῶν δικαστικῶν ἀντιπροσώπων. Τό σύνολον τῶν καθ’ ἅπασαν τήν χώραν ἐκλογικῶν τμημάτων ἀνέρχεται εἰς 9.500.

Απόψεις

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ