ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 16 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

«Εἰς τόν λόγον πού θά ἐκφωνήσῃ εἰς τό 22ον συνέδριον τοῦ Σοβιετικοῦ Κ.Κ., ὁ Ρῶσσος πρωθυπουργός κ. Κρούστσεφ, θά εἰσηγηθῇ τό νέον πρόγραμμα τοῦ κόμματος, τό ὁποῖον περιέχει καί διάταξιν διά τήν συστηματικήν ἀνανέωσιν τῆς ἡγεσίας τοῦ κόμματος εἰς τρόπον ὥστε νά ἀπαγορευθῇ ἡ καθιέρωσις καθεστῶτος προσωπολατρείας». Ἡ ἀνανέωσις, ὅμως, τῆς κομματικῆς ἡγεσίας δέν θά περιλαμβάνῃ, καί τόν πρωθυπουργόν, δηλαδή τόν κ. Κροῦστσεφ! Ἑπομένως, θά ἀπαγορευθῇ ἡ καθιέρωσις καθεστῶτος προσωπολατρείας παρ’ οἱουδήποτε… ἄλλου πλήν αὐτοῦ –ἀκριβῶς διά νά προβάλλεται περισσότερον ἡ προσωπικότης τοῦ πονηροῦ ἐρυθροῦ δικτάτορος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

9.500 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τό παρελθόν Σάββατον ἔληξεν ἡ προθεσμία διά τόν καθορισμόν τῶν ἐκλογικῶν τμημάτων καί τῶν καταστημάτων ψηφοφορίας. Συμφώνως πρός τήν ἰσχύουσαν ἐκλογικήν νομοθεσίαν, ἐπιτρέπεται δι’ ἀποφάσεως τοῦ νομάρχου νά ἱδρύωνται νέα ἐκλογικά τμήματα ἤ νά τροποποιηθοῦν ἤ καταργηθοῦν ὑφιστάμενα. Πᾶσα τυχόν τοιαύτη μεταβολή ἀνακοινοῦται ἀμέσως πρός τόν ἁρμόδιον Πρόεδρον Πρωτοδικῶν διά τόν κανονισμόν τῶν ἐφορευτικῶν ἐπιτροπῶν, καί πρός τόν Ἄρειον Πάγον διά τόν διορισμόν τῶν δικαστικῶν ἀντιπροσώπων. Τό σύνολον τῶν καθ’ ἅπασαν τήν χώραν ἐκλογικῶν τμημάτων ἀνέρχεται εἰς 9.500.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ