Δευτέρα, 16 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

«Εἰς τόν λόγον πού θά ἐκφωνήσῃ εἰς τό 22ον συνέδριον τοῦ Σοβιετικοῦ Κ.Κ., ὁ Ρῶσσος πρωθυπουργός κ. Κρούστσεφ, θά εἰσηγηθῇ τό νέον πρόγραμμα τοῦ κόμματος, τό ὁποῖον περιέχει καί διάταξιν διά τήν συστηματικήν ἀνανέωσιν τῆς ἡγεσίας τοῦ κόμματος εἰς τρόπον ὥστε νά ἀπαγορευθῇ ἡ καθιέρωσις καθεστῶτος προσωπολατρείας». Ἡ ἀνανέωσις, ὅμως, τῆς κομματικῆς ἡγεσίας δέν θά περιλαμβάνῃ, καί τόν πρωθυπουργόν, δηλαδή τόν κ. Κροῦστσεφ! Ἑπομένως, θά ἀπαγορευθῇ ἡ καθιέρωσις καθεστῶτος προσωπολατρείας παρ’ οἱουδήποτε… ἄλλου πλήν αὐτοῦ –ἀκριβῶς διά νά προβάλλεται περισσότερον ἡ προσωπικότης τοῦ πονηροῦ ἐρυθροῦ δικτάτορος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

9.500 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τό παρελθόν Σάββατον ἔληξεν ἡ προθεσμία διά τόν καθορισμόν τῶν ἐκλογικῶν τμημάτων καί τῶν καταστημάτων ψηφοφορίας. Συμφώνως πρός τήν ἰσχύουσαν ἐκλογικήν νομοθεσίαν, ἐπιτρέπεται δι’ ἀποφάσεως τοῦ νομάρχου νά ἱδρύωνται νέα ἐκλογικά τμήματα ἤ νά τροποποιηθοῦν ἤ καταργηθοῦν ὑφιστάμενα. Πᾶσα τυχόν τοιαύτη μεταβολή ἀνακοινοῦται ἀμέσως πρός τόν ἁρμόδιον Πρόεδρον Πρωτοδικῶν διά τόν κανονισμόν τῶν ἐφορευτικῶν ἐπιτροπῶν, καί πρός τόν Ἄρειον Πάγον διά τόν διορισμόν τῶν δικαστικῶν ἀντιπροσώπων. Τό σύνολον τῶν καθ’ ἅπασαν τήν χώραν ἐκλογικῶν τμημάτων ἀνέρχεται εἰς 9.500.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…