ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Δευτέρα, 16 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

«Εἰς τόν λόγον πού θά ἐκφωνήσῃ εἰς τό 22ον συνέδριον τοῦ Σοβιετικοῦ Κ.Κ., ὁ Ρῶσσος πρωθυπουργός κ. Κρούστσεφ, θά εἰσηγηθῇ τό νέον πρόγραμμα τοῦ κόμματος, τό ὁποῖον περιέχει καί διάταξιν διά τήν συστηματικήν ἀνανέωσιν τῆς ἡγεσίας τοῦ κόμματος εἰς τρόπον ὥστε νά ἀπαγορευθῇ ἡ καθιέρωσις καθεστῶτος προσωπολατρείας». Ἡ ἀνανέωσις, ὅμως, τῆς κομματικῆς ἡγεσίας δέν θά περιλαμβάνῃ, καί τόν πρωθυπουργόν, δηλαδή τόν κ. Κροῦστσεφ! Ἑπομένως, θά ἀπαγορευθῇ ἡ καθιέρωσις καθεστῶτος προσωπολατρείας παρ’ οἱουδήποτε… ἄλλου πλήν αὐτοῦ –ἀκριβῶς διά νά προβάλλεται περισσότερον ἡ προσωπικότης τοῦ πονηροῦ ἐρυθροῦ δικτάτορος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

9.500 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τό παρελθόν Σάββατον ἔληξεν ἡ προθεσμία διά τόν καθορισμόν τῶν ἐκλογικῶν τμημάτων καί τῶν καταστημάτων ψηφοφορίας. Συμφώνως πρός τήν ἰσχύουσαν ἐκλογικήν νομοθεσίαν, ἐπιτρέπεται δι’ ἀποφάσεως τοῦ νομάρχου νά ἱδρύωνται νέα ἐκλογικά τμήματα ἤ νά τροποποιηθοῦν ἤ καταργηθοῦν ὑφιστάμενα. Πᾶσα τυχόν τοιαύτη μεταβολή ἀνακοινοῦται ἀμέσως πρός τόν ἁρμόδιον Πρόεδρον Πρωτοδικῶν διά τόν κανονισμόν τῶν ἐφορευτικῶν ἐπιτροπῶν, καί πρός τόν Ἄρειον Πάγον διά τόν διορισμόν τῶν δικαστικῶν ἀντιπροσώπων. Τό σύνολον τῶν καθ’ ἅπασαν τήν χώραν ἐκλογικῶν τμημάτων ἀνέρχεται εἰς 9.500.

Απόψεις

Κιβωτός της Ρωμιοσύνης: Νέο μουσείο του προσφυγικού ελληνισμού στην Αθήνα

Εφημερίς Εστία
Η διαδικασία συλλογής κειμηλίων για το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού συνεχίζεται.

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ

70.000 κοινά μέλη ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ ψήφισαν γιά ἀρχηγό τοῦ… ΠΑΣΟΚ!

Εφημερίς Εστία
Ὅπου «φυσάει» ὁ ἄνεμος – Δοξάζεται ὡς ἐσωκομματική δημοκρατία ἡ συναλλαγή καί ὁ καιροσκοπισμός

Ἕνα γεμᾶτο ἀπό γεγονότα Σαββατοκύριακο…

Δημήτρης Καπράνος
Παλαιότερα, στό σχολεῖο, ἕνα ἀπό τά πλέον δημοφιλῆ θέματα στήν ἔκθεση ἦταν «Πῶς πέρασα τήν Κυριακή μου». Τότε, δέν εἴχαμε «Σαββατοκύριακα» καθ’ ὅτι εἴχαμε καί τό Σάββατο σχολεῖο!

Ὁ ραγισμένος καθρέφτης τῆς χώρας

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ γράφονταν αὐτές οἱ σκέψεις –ἀπόγευμα Κυριακῆς– δέν ἦταν ἀκόμη γνωστό ποιοί ἀπό τούς μονομάχους γιά τήν ἀρχηγία τοῦ ΠΑΣΟΚ «περνοῦσαν» στόν δεύτερο γῦρο.