«Δέν εἶμαι ὑπάλληλος τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους!» Ὁ Τράμπ, ἡ ἀντιπαροχή, τό κανάλι, τό Πατριαρχεῖο

ΠΑΝΤΟΤΕ ἀκούω μέ προσοχή καί τήν ἄλλη ἄποψη στά ἐπίμαχα θέματα

Καί ἄν τήν ἀξιολογήσω ὡς ἐνδιαφέρουσα, τήν καταγράφω καί σᾶς τήν μεταφέρω. Εἰδικῶς ἄν προέρχεται ἀπό ἐπιφανεῖς Ἕλληνες τῆς ὁμογένειας, οἱ ὁποῖοι στό παρελθόν ὑπηρέτησαν σέ ἐξαιρετικῶς εὐαίσθητες θέσεις. Στό τέλος τῆς γραφῆς δέν ζοῦμε σέ ἕναν κόσμο μονολιθικότητας. Ὁ ἀληθινός φιλελεύθερος νοιάζεται γιά τήν διαφορετική ἄποψη, τήν ἀναζητᾶ. «Στόν διάλογο δέν πᾶμε νά σώσουμε τίς ἰδέες μας, τήν ἀλήθεια πᾶμε νά σώσουμε» ἔγραφε κάποτε ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος. Ὁ ἀντίλογος πού μοῦ ἔρχεται λοιπόν ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τοῦ ἀτλαντικοῦ ἀναφορικῶς μέ ὅσα λίαν αὐστηρά ἔγραψα γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἐλπιδοφόρο, εἶναι ὁ ἑξῆς: «Follow the money! Ὅπου δέν βγαίνει νόημα, ἀκολούθησε τό χρῆμα!». Σύμφωνα μέ τήν ὀπτική πού μοῦ προτείνεται γιά νά ἀναλύσω τήν ἐθνικῶς ἀχαρακτήριστη συνάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο καί τόν ἡγέτη τοῦ ψευδοκράτους, ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι κατά τό ἥμισυ ἄνοιγμα στόν Ἐρντογάν. Κατά τό ἄλλο μισό εἶναι ἄνοιγμα στό νέο ρεπουμπλικανικό ἀμερικανικό ἐπιχειρηματικό κατεστημένο πού στηρίζει τήν ἐπιστροφή τοῦ Προέδρου Τράμπ. Ὅσον ἀφορᾶ τό ἄνοιγμα στόν Ἐρντογάν τά γεγονότα εἶναι γνωστά: ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης φέρεται πώς ἔχει κάνει τίς ἐπιλογές του γιά τόν διάδοχό του. Λέγεται πώς ὑποστηρίζει τόν Χαλκηδόνος, τέως Γαλλίας Ἐμμανουήλ. Λέγεται μάλιστα ἐπίσης πώς ὑπάρχει βαθύ παρασκήνιο γύρω ἀπό τό ταξίδι τοῦ Πατριάρχη στίς ΗΠΑ. Κάποιοι δέν ἐπιθυμοῦν νά ἀποτελέσει μέλος τῆς συνοδείας του ὁ Ἐμμανουήλ. Ὅσον ἀφορᾶ ὅμως τόν Τράμπ ἡ πτυχή τῆς παρουσίας Ἐλπιδοφόρου στά ἐγκαίνια Ἐρντογάν δέν εἶναι γνωστή. Οἱ πληροφορίες πού τέθηκαν ὑπ’ ὄψιν μου εἶναι οἱ ἑξῆς: ὁ Ἐρντογάν μετέβη στήν Νέα Ὑόρκη συνοδευόμενος ἀπό ὀκτώ μεταγωγικά ἀεροπλάνα τά ὁποῖα μετέφεραν τά αὐτοκίνητά του καί 65 φρουρούς. Μέ τήν ἐμφάνισή του στήν πρωτεύουσα τοῦ καπιταλισμοῦ ἤθελε νά κάνει ἐπίδειξη ἰσχύος. Τό σπίτι τῆς Τουρκίας πού ἐγκαινίασε ἀπέναντι ἀπό τόν ΟΗΕ ἀριθμεῖ 36 ὀρόφους! Τό οἰκόπεδο στό ὁποῖο οἰκοδομήθηκε λέγεται ὅτι δόθηκε «ἀντιπαροχή» στό τουρκικό κράτος ἔναντι οἰκοπέδων πού δόθηκαν στό ἀμερικανικό δημόσιο ἤ καί σέ τρίτους πέριξ τῆς νέας διώρυγας πού θά ἀνοίξει στήν Κωνσταντινούπολη. Τό περίφημο «κανάλι» πού καταργεῖ τήν συνθήκη τοῦ Μοντραί καί ἐκνευρίζει τόν Πούτιν. Λέγεται, ἐπίσης, ὅτι στά οἰκόπεδα αὐτά στήν Πόλη θά ἀνεγερθοῦν ξενοδοχεῖα πού θά ἀνήκουν σέ φίλους τοῦ Προέδρου Τράμπ. Λέγεται ὅτι τό οἰκόπεδο πού δόθηκε στήν Τουρκία στή Νέα Ὑόρκη ἀνῆκε ἤ εἶναι γειτονικό οἰκοπέδων τῆς οἰκογένειας Ροκφέλλερ. Λέγεται τέλος –αὐτό καί ἄν μοιάζει ἀπίθανο– ὅτι τό τουρκικό σπίτι ἀνηγέρθη μέ κεφάλαια τῆς τράπεζας Halk Bank, ἡ ὁποία, ὑποτίθεται, βρίσκεται στό στόχαστρο τῆς ἀμερικανικῆς δικαιοσύνης.

Στήν οὐσία, λοιπόν, ὑποστηρίζουν οἱ πηγές μου στίς ΗΠΑ, τά ἐγκαίνια σηματοδότησαν τήν συνέχεια τῆς συνεργασίας Τράμπ – Ἐρντογάν. Καί σημειώνουν μάλιστα πρός ἐπίρρωσιν ὅτι ὁ Ἐρντογάν ἐξαπέλυσε ἐπίθεση κατά τοῦ Μπάιντεν ἐπί ἀμερικανικοῦ ἐδάφους. Στό ἴδιο πλαίσιο, ὑποστηρίζεται, ἐντάσσεται καί ἡ παρουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ὡς ἄνοιγμα νέο πρός τούς Ρεπουμπλικάνους. Ὁ Ἐλπιδοφόρος συνάντησε τόν Τράμπ ὅταν ἐξελέγη, ἀλλά γρήγορα μετακινήθηκε-παρασύρθηκε μέ ἀφορμή τό κίνημα Black lives Matter πρός τούς ἐπερχόμενους Δημοκρατικούς. Βγῆκε ἕως καί στόν δρόμο. Μετεῖχε σέ διαδηλώσεις. Τώρα «ἐπιστρέφει». Διότι οἱ ἐκλογές παίζονται σέ διάφορες σφαῖρες. Θά προσθέσω στήν ἀνάλυση πού μοῦ ἔρχεται ἀπό ὁμογενεῖς τῶν ΗΠΑ μιά πληροφορία ἀκόμη: λέγεται ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προειδοποιήθηκε ἁρμοδίως ἀπό τήν ἑλληνική Kυβέρνηση νά μήν σταθεῖ δίπλα στόν Ἐρντογάν καί στόν Τουρκοκύπριο Τατάρ. Καί ἡ ἀπάντησή του ἦταν «δέν εἶμαι ὑπάλληλος τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους». Ἔχοντας ζήσει γιά πολλά χρόνια στά Φανάρι ὅπου δύσκολα τά φέρνουν βόλτα ὡς γνωστόν καί μέ γνωστές βοήθειες πρός μακροζωία τοῦ θεσμοῦ, πρέπει νά τό σκέφτηκε πολύ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γιά νά ξεστομίσει τέτοια κουβέντα. Πρέπει νά εἶναι πολύ σίγουρος, ὅτι μπορεῖ στό μέλλον νά τήν ξαναπεῖ ἄν ἐκλεγεῖ στό ἀξίωμα.

Ἐν πάσῃ περιπτώσει! Σᾶς μετέφερα τί ἀκριβῶς ἦταν τά ἐγκαίνια τοῦ τουρκικοῦ σπιτιοῦ στήν Νέα Ὑόρκη –ὁ Ἐρντογάν μάχεται τά ἐθνικά μας συμφέροντα, ἀλλά εἶναι μέγας στρατηγικός παίκτης γιά τήν χώρα του– σᾶς μετέφερα τί σηματοδότησε σύμφωνα μέ τίς πηγές μου (προσωπικῶς ἐπιφυλάσσομαι) ἡ παρουσία τοῦ Ἐλπιδοφόρου ἐκεῖ. Καί θυμίζω ἐκ νέου ὅσα ἔγραψα τό Σάββατο: τήν προσπάθεια νά ἐπαναλειτουργήσει ἡ Χάλκη ὡς θρησκειολογικό πανεπιστήμιο, ὄχι ὡς σχολή Πατριαρχῶν. Ἀκόμη ὅμως καί μετά ἀπό αὐτές τίς πληροφορίες πού τέθηκαν ὑπ’ ὄψιν μου καί εἶναι ἄκρως ἐνδιαφέρουσες ἄν ἰσχύουν, τά ἐρωτήματα παραμένουν καί εἶναι δύο:
Τί σχέση ἔχουν ὅλα αὐτά μέ τόν Χριστιανισμό καί τήν Ὀρθοδοξία; Τί σχέση ἔχουν μέ τά ἐθνικά μας συμφέροντα; Ἔχουν; Ἄποψή μου μέχρι ἀποδείξεως τοῦ ἐναντίου εἶναι ἡ ἑξῆς: τό μόνο πού ἐπετεύχθη εἶναι ἡ διάρρηξη τῶν δεσμῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μέ τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους, ἡ ἐξώθηση τοῦ προκαθημένου της σέ μισή συγγνώμη (χαρακτήρισε «ἔξαρση» τήν εἰσβολή τοῦ 1974!!) καί ἡ ἐπισημοποίηση τῆς κρίσης ἡγεσίας στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο σημειωτέον ὄχι μόνο δέν εἶχε δώσει συγκατάθεση ἀλλά δέν γνώριζε καί τίποτε!!! Πρός τέρψιν ὅλα αὐτά τῆς Ἄγκυρας καί τῆς Μόσχας, βεβαίως βεβαίως!

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

Βόμβα Τσακαλώτου: Ἡ τρόικα μᾶς πίεζε νά παρέμβουμε στήν δίκη γιά τό ἔλλειμμα!

Εφημερίς Εστία
Στό «φῶς» οἱ μεθοδεύσεις γιά τήν ἀθώωση τοῦ πρώην Διοικητοῦ τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέα Γεωργίου, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι «φούσκωσε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα στό δεύτερο μνημόνιο καί στό κούρεμα τῶν ὁμολόγων (PSI) – Παυλόπουλος γιά Δεκέμβριο 2008: Κάποιοι ἤθελαν δεύτερο νεκρό γιά νά χρησιμοποιήσουμε «δικτατορικά μέσα» καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ «οἱονεί ἐμφύλιο» – Ἡ Δημοκρατία ὑπονομεύεται ἐκ τῶν ἔσω

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.