Δευτέρα, 8 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΞΥΛΟΧΤΙΣΤΑΙ

Δεκάδας ἐτῶν ἐχρειάσθη ἡ Φύσις διά νά «ἀναστήσῃ» τά πεῦκα τοῦ δάσους πρό τοῦ Σχολείου τῆς Χωροφυλακῆς, καί μόνον ὀλίγας ὥρας τό χέρι τοῦ ἀνθρώπου, βοηθούμενον ἀπό τούς μηχανικούς ἐκσκαφεῖς διά νά τά ἐκριζώσῃ καί νά τά καταρρίψῃ νεκρά. Τό ἐπιχείρημα τῆς διαπλατύνσεως τῆς λεωφόρου Μεσογείων δέν εἶναι ἀρκετόν, διά νά δικαιολογήσῃ τήν ἀνηλεῆ σφαγήν 300 ὅλων πεύκων!… Εἰς τά πολιτισμένα κράτη, ὅπου γίνεται τό πᾶν, διά τήν διάσωσιν ἑνός καί μόνον δένδρου, παρομοία σφαγή θά ἐπροκάλει ἀληθινήν ἐπανάστασιν. Εἰς τόν τόπον μας, ὅμως ἡ καταστροφή εἶναι τό σύνθημα τῶν φαυλοκρατῶν καί ὁ Ἀθηναῖος, ὁ μόνος μή νοικοκύρης εἰς τήν πόλιν του –οὐδέποτε ἐρωτώμενος ἀπό τούς πραγματικούς… ξυλοχτίστας, πού τόν κυβερνοῦν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΙΑ ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΠ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ

Ἐξ ἀφορμῆς δημοσιευμάτων πρωινῶν ἔφημερίδων ὅτι ὁ Ἀρχηγός τοῦ Κόμματος τῶν Προοδευτικῶν εἰς συνέντευξίν του, εἰς τουρκικήν ἐφημερίδα, ἐδήλωσε δῆθεν ὅτι «ἦτο σφάλμα ἡ συμμετοχή τῆς Ἑλλάδος εἰς τούς Βαλκανικούς πολέμους τοῦ 1912», ὁ Ραδιοφων. Σταθμός μετέδωσεν τήν ἑξῆς διάψευσιν τοῦ κ. Μαρκεζίνη: «Οὐδέποτε ἐδήλωσα, ὅτι ἤμην ἐναντίον τῆς συμμετοχῆς τῆς Ἑλλάδος, εἰς τόν Βαλκανικόν πόλεμον καί ὑπέρ τῆς παραμονῆς μας ὡς οὐδετέρων. Θά ἦτο πολύ εὐκολώτερον νά μοῦ ἀποδώσουν μεγαλοϊδεατισμόν, παρά μικροϊδεατισμόν».

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!