Δευτέρα, 6 Ἰουλίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΑΛΛΗ ΠΑΡΕΙΑ

Ἐνῷ αἱ Τουρκικαί ἀρχαί συνεχίζουν τάς ἀπελάσεις κατά τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως –χωρίς νά τούς ἐπιτρέπουν νά πάρουν μαζῆ των περισσοτέρας ἀπό δύο βαλίτζας– ὁ κ. Πρωθυπουργός ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Κυβέρνησις δέν θά ἐφαρμόσῃ ἀντίποινα κατά τῶν ἐν Ἑλλάδι Τούρκων, διότι δέν θέλει ν’ ἀπαντᾶ εἰς τάς Τουρκικάς προκλήσεις, μέ ἄλλας προκλήσεις. Στρέφει, δηλαδή, χριστιανικώτατα τήν ἀριστεράν παρειάν πρός τούς Μουσταφάδες ὁ κ. Παπανδρέου, ἀφοῦ ἐδέχθη ἰσχυρόν ράπισμα εἰς τήν δεξιάν! Δέν μένει δέ παρά νά στείλῃ καί ἕνα Ἕλληνα ὑπάλληλον νά βοηθήσῃ τούς Τούρκους εἰς τάς ἀπελάσεις τῶν ὁμογενῶν –πιθανώτατα κανένα… κ. Παπελάσην!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ἡ Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου ἀπηύθυνε τηλεγράφημα πρός τόν πρωθυπουργόν κ. Παπανδρέου, ἐλκύουσα τήν προσοχήν του ἐπί δημοσιευμάτων τοῦ Γεν. Γραμματέως τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, κ. Παπανούτσου, ἐναντίον τῆς σχολῆς ταύτης. Εἰς τό τηλεγράφημα διατυποῦται ἔντονος διαμαρτυρία καί ὑποδεικνύεται εἰς τήν Κυβέρνησιν ἡ ἐπιβαλλομένη εἰς αὐτήν ὑποχρέωσις ν’ ἀπολύσῃ τόν Γ. Γραμματέα τοῦ ὑπουργείου, κατόπιν τῶν δημοσιευμάτων του.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924