Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

«Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Νοτιοσλαυϊκῆς Κυβερνήσεως ὑπεγράμμισε, κατά τήν ἑβδομαδιαίαν συνέντευξίν του, ὅτι αἱ ἐργασίαι τῆς μικτῆς Ἑλληνοτιοσλαυϊκῆς ἐπιτροπῆς, πού συνῆλθεν εἰς Ἀθήνας, διεξήχθησαν ἐντός ἐποικοδομητικῆς ἀτμόσφαιρας καί ἀπέδωσαν χρήσιμα ἀποτελέσματα καθορισθέντος καί προγράμματος Μορφωτικῆς Συνεργασίας, διά τήν περίοδον 1963-64». Ὡραῖα, ὅλα αὐτά. Τό ζήτημα, ὅμως, εἶναι νά μή ἀπολήξῃ ἡ Μορφωτική Συνεργασία εἰς κανένα νέον «λεξικόν» τῆς ἀνυπάρκτου «Μακεδονικῆς γλώσσης». Διότι αὐτό θεωροῦν οἱ ἄνθρωποι τῶν Σκοπίων, ὡς τό ἄκρον ἄωτον τῆς μορφώσεως!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ
κ. ΑΒΕΡΩΦ

Ὁ Ἕλλην ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Ἀβέρωφ θά ἔχῃ σήμερον ἐνταῦθα συνομιλίας μετά τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Νεχρού καί Ἰνδῶν ὑπουργῶν. Ἡ συνομιλία τοῦ κ. Ἀβέρωφ μετά τοῦ κ. Νεχρού θά περιστραφῇ εἰς τήν διεθνῆ κατάστασιν, καθώς καί εἰς ζητήματα ἐνδιαφέροντα τάς δύο χώρας. Ἐξ ἄλλου, αἱ συζητήσεις, τάς ὁποίας θά ἔχῃ μέ τούς ὑπουργούς τοῦ Ἐμπορίου καί τοῦ Οἰκονομικοῦ Προγραμματισμοῦ ἀποβλέπουν εἰς στενωτέραν ἀνάπτυξιν τῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν. Ἀπόψε ὁ κ. Ἀβέρωφ θά ἀναχωρήσῃ ἀεροπορικῶς πρός συνάντησιν τοῦ Ἄνακτος εἰς Ἄγκρα.

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924