Δευτέρα, 4 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΑΠΟΤΣΙΓΑΡΟΝ

«Ἡ ἀστυνομία τῆς Λευκωσίας ἐτέθη εἰς συναγερμόν, κατόπιν τῆς καταγγελίας Ὀθωμανίδος, ὅτι δύο Ἕλληνες ἔρριψαν βόμβα εἰς τήν αὐλήν τῆς οἰκίας της. Αἱ ἀστυνομικαί ἔρευναι ἀπεκάλυψαν, ὅτι ἐπρόκειτο περί ἀποτσίγαρου, πρᾶγμα τό ὁποῖον παρεδέχθησαν τελικῶς ἡ Ὁθωμανίς καί ὁ σύζυγός της». Μεταξύ βόμβας καί ἀποτσίγαρου ὑπάρχει, βεβαίως, κάποια διαφορά, μολονότι καί τά δύο ἠμποροῦν νά προκαλέσουν πυρκαϊάν. Ἀλλ’ ἡ Ὁθωμανίς αὐτή θά ἦτο, ὡς φαίνεται, θαυμάστρια… τοῦ μεγάλου εὐεργέτου τῶν Τουρκοκυπρίων κ. Τοσίτσα, τοῦ ὁποίου ἔμβλημα εἶναι, ὡς γνωστόν, ὁ Ψευτοθόδωρος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΕΔΟΘΗΣΑΝ ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἀμυνταίου, χθές τήν κεντρικήν πλατείαν τῆς πόλεως, ἐγένετο ὑπό τῆς Στρατιωτικῆς Ἀμερικανικῆς Ἀποστολῆς ἡ παράδοσις σημαντικοῦ ἀριθμοῦ ἁρμάτων μάχης τύπου Μ47 εἰς τόν Ἑλληνικόν Στρατόν. Μετά τόν τελεσθέντα ἁγιασμόν, ὡμίλησαν ὁ κ. Διοικητής τοῦ Τεθωρακισμένου Συγκροτήματος Ἀμυνταίου κι ὁ κ. Δήμαρχος Ἀμυνταίου, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ ἐβάπτισε συμβολικῶς ἕν ἅρμα ὠνόμασας αὐτό «Ἀμύντας», πρός τιμήν τοῦ γενναίου στρατηγοῦ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε