ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Δευτέρα, 4 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΑΠΟΤΣΙΓΑΡΟΝ

«Ἡ ἀστυνομία τῆς Λευκωσίας ἐτέθη εἰς συναγερμόν, κατόπιν τῆς καταγγελίας Ὀθωμανίδος, ὅτι δύο Ἕλληνες ἔρριψαν βόμβα εἰς τήν αὐλήν τῆς οἰκίας της. Αἱ ἀστυνομικαί ἔρευναι ἀπεκάλυψαν, ὅτι ἐπρόκειτο περί ἀποτσίγαρου, πρᾶγμα τό ὁποῖον παρεδέχθησαν τελικῶς ἡ Ὁθωμανίς καί ὁ σύζυγός της». Μεταξύ βόμβας καί ἀποτσίγαρου ὑπάρχει, βεβαίως, κάποια διαφορά, μολονότι καί τά δύο ἠμποροῦν νά προκαλέσουν πυρκαϊάν. Ἀλλ’ ἡ Ὁθωμανίς αὐτή θά ἦτο, ὡς φαίνεται, θαυμάστρια… τοῦ μεγάλου εὐεργέτου τῶν Τουρκοκυπρίων κ. Τοσίτσα, τοῦ ὁποίου ἔμβλημα εἶναι, ὡς γνωστόν, ὁ Ψευτοθόδωρος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΕΔΟΘΗΣΑΝ ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἀμυνταίου, χθές τήν κεντρικήν πλατείαν τῆς πόλεως, ἐγένετο ὑπό τῆς Στρατιωτικῆς Ἀμερικανικῆς Ἀποστολῆς ἡ παράδοσις σημαντικοῦ ἀριθμοῦ ἁρμάτων μάχης τύπου Μ47 εἰς τόν Ἑλληνικόν Στρατόν. Μετά τόν τελεσθέντα ἁγιασμόν, ὡμίλησαν ὁ κ. Διοικητής τοῦ Τεθωρακισμένου Συγκροτήματος Ἀμυνταίου κι ὁ κ. Δήμαρχος Ἀμυνταίου, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ ἐβάπτισε συμβολικῶς ἕν ἅρμα ὠνόμασας αὐτό «Ἀμύντας», πρός τιμήν τοῦ γενναίου στρατηγοῦ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ