ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ Ἤ ΠΟΤΕ

Τάς ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων ὑπηκόων τῆς Κων/πόλεως Τουρκικάς διώξεις, ἦτο φυσικόν ν’ ἀκολουθήσουν ἀγριώτεραι, αἱ ἀπό ἐτῶν συνεχιζόμεναι διώξεις κατά τῶν Ἑλλήνων ἁλιέων. Ἤδη, κατά ληφθείσας πληροφορίας ἐκ Μυτιλήνης, πέντε εἰς χεῖρας τῶν Τούρκων εὑρισκόμενοι ἁλιεῖς κατεδικάσθησαν εἰς βαρυτάτας ποινάς, ἀκόμη δέ καί ἕνας ἀνήλικος ναυτόπαις, εἰς φυλάκισιν δύο ἐτῶν καί 9 μηνῶν καί ἐκτόπισιν 20 μηνῶν. Δέν πρόκειται, βεβαίως, νά ὑποδείξωμεν ἡμεῖς τό καθῆκον τῆς Κυβερνήσεως ἔναντι τῶν καταδικασθέντων∙ ἀλλά τώρα, πλέον ἤ ποτέ, εἶναι ἀνάγκη νά ληφθοῦν μέτρα διά τήν οὐσιαστικήν προστασίαν τῶν Ἑλλήνων ἁλιέων, ἀπό τάς Τουρκικάς πειρατείας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΕΡΓΑΤΑΣ
ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
ΜΠΙΕΛΕΦΕΛΔ (Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

Ὁ μητροπολίτης Πολύευκτος Φινφίνης ἐδήλωσεν ὅτι ὑπάρχει ἀνάγκη ἄλλων 50 Ἑλληνορθοδόξων ἱερέων διά τάς πνευματικάς ἀνάγκας τῶν 160.000 Ἑλλήνων ἐργατῶν τῆς Δυτικῆς Γερμανίας. Ὁ Ἕλλην ἱεράρχης εἰς τήν δικαιοδοσίαν τοῦ ὁποίου ὑπάγεται ἡ Δυτική Γερμανία, ἡ Ὁλλανδία καί ἡ Δανία προσέθεσεν ὅτι τό πρόβλημα τῆς ἐλλείψεως Ἑλληνορθοδόξων ἱερέων εἰς τήν Γερμανίαν εἶναι μᾶλλον οἰκονομικῆς φύσεως διότι δέν δύναται τίς νά ἀναμένῃ ὅπως οἱ ἐργάται χορηγοῦν τά ἀπαραίτητα χρήματα διά τήν συντήρησιν τῆς ἐκκλησίας.

Απόψεις

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.