Δευτέρα, 30 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΛΩΤΟΝ ΧΑΡΕΜΙΟΝ!…

Τηλεγράφημα ἐξ Ἁμβούργου ἀναφέρει, ὅτι ὁ βασιλεύς τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας Ἴμπν Σαούδ παρήγγειλεν εἰς γερμανικά ναυπηγεῖα μίαν ὑπερωκεάνειον θαλαμηγόν 45.000 τόννων, ἡ ὁποία προορίζεται ὡς πλωτόν ἀνάκτορον, ἐντός δέ αὐτοῦ θά ἐγκατασταθῇ ὁλόκληρον τό χαρέμιον τοῦ μονάρχου. Τό πλήρωμα τοῦ πλοίου θ’ ἀποτελῆται ἀποκλειστικῶς ἀπό εὐνούχους, σπουδάζοντας ἤδη εἰς ναυτικάς σχολάς τῆς Εὐρώπης!… Τό πλοῖον, βεβαίως, φαίνεται τεράστιον, ἀλλ’ εἶναι ἀνάλογον πρός τό χαρέμιον τοῦ Ἄραβος μονάρχου, ὁ ὁποῖος, ἐν περιπτώσει θαλασσίου ἀτυχήματος, κινδυνεύει νά χάσῃ ὅλα του τά «οὐρί»!… Ἐκτός πλέον, ἄν βασίζεται εἰς τήν ἱκανότητα τῶν εὐνούχων ναυτικῶν του…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Ὡς ἐγνώσθη σήμερον, μετά τήν διευθέτησιν τῆς διαφορᾶς μεταξύ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ἑνώσεως Κέντρου καί τοῦ κ. Τσιριμώκου, οὗτος θά προσέλθῃ τήν προσεχῆ Πέμπτην εἰς τήν τακτικήν καθ’ ἑβδομάδα σύσκεψιν τῶν κοινοβουλευτικῶν μελῶν. Ἐπίσης, ὁ κ. Τσιριμῶκος, ἐντός τῆς ἡμέρας, θά προβῇ εἰς τήν μεταβολήν τῆς ἐν τῇ Βουλῇ δηλώσεώς του, προσαρμόζων αὐτήν πρός τάς ἀντιστοίχους δηλώσεις τῶν ἄλλων βουλευτῶν – ὅτι δηλαδή μετέχει τῆς Ἑνώσεως Κέντρου ὡς ἁπλοῦς βουλευτής καί οὐχί ὡς ἀρχηγός τῆς Δημοκρατικῆς Ἑνώσεως.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…