Δευτέρα, 29 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΜΕΝNΟΝ

Καθ’ ἥν ὥραν συνεχίζεται ἡ προέλασις τῶν Ἐρυθρῶν Κινέζων εἰς τάς Ἰνδίας, κυκλοφοροῦν φῆμαι εἰς τό Νέον Δελχί, ὅτι ἐπίκειται ἡ ἀπόλυσις τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Ἀμύνης κ. Κρίσνα Μέννον, ὡς ὑπευθύνου διά τά ἀπαράσκευον τῆς χώρας καί τήν οὐσιαστικήν ἀνυπαρξίαν στρατοῦ. Καί, ναί μέν, εἶναι δυσάρεστος διά τήν Δύσιν ἡ τροπή αὐτή τῶν πραγμάτων εἰς τήν Ἀσίαν· ἡ γελοιοποίησις ὅμως τοῦ κ. Μέννον δέν ἠμπορεῖ παρά νά εὐχαριστήσῃ τούς Ἕλληνας, οἱ ὁποῖοι δέν λησμονοῦν τάς κακοήθεις μωρίας του περί «χωριστῆς ἐθνότητος» τῆς Κύπρου! Ἀντί νά ἀναμιγνύεται εἰς τά ζητήματα τῶν ἄλλων λαῶν πού ζητοῦν τήν ἐλευθερίαν των, δέν ἐκύτταζε νά ἐσφαλίσῃ, τοὐλάχιστον, τήν ἄμυναν τῆς… ἰνδικῆς ἐθνότητος;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ Α.Τ.Ε. ΖΗΤΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Ὑπό τοῦ διοικητοῦ τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης κ. Ἀποστολίδη, ἐκοινοποιήθη πρός τούς διεθυντάς καί τό προσωπικόν τῶν ὑποκαταστημάτων ἔγγραφον, διά τοῦ ὁποίου ζητεῖται ὅπως καταβληθῇ προσπάθεια αὐξήσεως τῶν ἰδιωτικῶν καταθέσεων παρά τῇ Τραπέζῃ. Εἰς τό ἔγγραφον ἀναφέρεται ὅτι ἐν ἔτει 1938, αἱ παρά τῇ ΑΤΕ καταθέσεις τῶν ἰδιωτῶν ἀγροτῶν ἀνήρχοντο εἰς 3 δισεκατομμύρια δρχ. ἐπί κυκλοφοροῦντος χαρτονομίσματος 8 δισεκατομμυρίων, ἐνῷ σήμερον περιορίζονται εἰς 1.400 ἑκατομμύρια δρχ. ἐπί κυκλοφοροῦντος χαρτονομίσματος 22 δισεκατομμυρίων

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924