Δευτέρα, 29 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΜΕΝNΟΝ

Καθ’ ἥν ὥραν συνεχίζεται ἡ προέλασις τῶν Ἐρυθρῶν Κινέζων εἰς τάς Ἰνδίας, κυκλοφοροῦν φῆμαι εἰς τό Νέον Δελχί, ὅτι ἐπίκειται ἡ ἀπόλυσις τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Ἀμύνης κ. Κρίσνα Μέννον, ὡς ὑπευθύνου διά τά ἀπαράσκευον τῆς χώρας καί τήν οὐσιαστικήν ἀνυπαρξίαν στρατοῦ. Καί, ναί μέν, εἶναι δυσάρεστος διά τήν Δύσιν ἡ τροπή αὐτή τῶν πραγμάτων εἰς τήν Ἀσίαν· ἡ γελοιοποίησις ὅμως τοῦ κ. Μέννον δέν ἠμπορεῖ παρά νά εὐχαριστήσῃ τούς Ἕλληνας, οἱ ὁποῖοι δέν λησμονοῦν τάς κακοήθεις μωρίας του περί «χωριστῆς ἐθνότητος» τῆς Κύπρου! Ἀντί νά ἀναμιγνύεται εἰς τά ζητήματα τῶν ἄλλων λαῶν πού ζητοῦν τήν ἐλευθερίαν των, δέν ἐκύτταζε νά ἐσφαλίσῃ, τοὐλάχιστον, τήν ἄμυναν τῆς… ἰνδικῆς ἐθνότητος;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ Α.Τ.Ε. ΖΗΤΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Ὑπό τοῦ διοικητοῦ τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης κ. Ἀποστολίδη, ἐκοινοποιήθη πρός τούς διεθυντάς καί τό προσωπικόν τῶν ὑποκαταστημάτων ἔγγραφον, διά τοῦ ὁποίου ζητεῖται ὅπως καταβληθῇ προσπάθεια αὐξήσεως τῶν ἰδιωτικῶν καταθέσεων παρά τῇ Τραπέζῃ. Εἰς τό ἔγγραφον ἀναφέρεται ὅτι ἐν ἔτει 1938, αἱ παρά τῇ ΑΤΕ καταθέσεις τῶν ἰδιωτῶν ἀγροτῶν ἀνήρχοντο εἰς 3 δισεκατομμύρια δρχ. ἐπί κυκλοφοροῦντος χαρτονομίσματος 8 δισεκατομμυρίων, ἐνῷ σήμερον περιορίζονται εἰς 1.400 ἑκατομμύρια δρχ. ἐπί κυκλοφοροῦντος χαρτονομίσματος 22 δισεκατομμυρίων

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 25.03 με την Εστία: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 25.03, η Εστία της Κυριακής τιμά την εθνική μας επέτειο με την συλλογή: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Χωρίς ἔλεγχο νομιμότητος συμβάσεις γιά προμήθειες τοῦ Δημοσίου ἕως 1,7 ἑκατ. εὐρώ!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Κυβέρνησις ἀφήρεσε ἀπό τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο τήν ἁρμοδιότητα νά κάνει προσυμβατικό ἔλεγχο – Τά ἔργα τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, ὁ ἀναπτυξιακός νόμος καί ἡ σιωπή τῆς Ἀντιπολιτεύσεως

Πολύ χαμηλά ὁ πῆχυς!

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ἀκριβά αὐτό τό «οἱ εὐθῦνες ὑπάρχουν διαχρονικά» πού ἐπαναλαμβάνει ἡ Κυβέρνηση, ἀπό τήν πρώτη βραδιά τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν.

Ἀστάθεια καί στήν Γαλλία

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν παραδοχή, προχθές, ἐκ μέρους τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν, ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του δέν διαθέτει τήν πλειονοψηφία τοῦ Κοινοβουλίου νά περάσει τό ἀσφαλιστικό νομοσχέδιο, χθές ἦταν ἡ σειρά τῆς καταθέσεως προτάσεων μομφῆς.

Μέ λόγια ἁπλά, γιά μιά πολυσύνθετη ὑπόθεση

Δημήτρης Καπράνος
Μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα διάλεξη παρακολουθήσαμε προχθές στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.