ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 28 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ

«Καθ’ ἐγνώσθη, ἡ πριγκήπισσα Ἄννα-Μαρία ἤρχισε τήν ἐκμάθησιν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, χρησιμοποιοῦσα εἰδικούς πρός τοῦτο δίσκους γραμμοφώνου». Ἄς ἐλπίσωμεν, ὅτι, μεταξύ τῶν δίσκων αὐτῶν, δέν θά ὑπάρχῃ κανείς μέ τούς λόγους τοῦ σημερινοῦ Ἕλληνος πρωθυπουργοῦ! Διότι, τότε, ἡ μέλλουσα Βασίλισσα θά ἀπευθύνεται πρός τούς Ἕλληνας ἑλληνιστί καί θά νομίζωμεν ὅλοι ὅτι μᾶς ὁμιλεῖ ἀκόμη δανικά!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΘΕΝΤΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΤΑΙ

Συμφώνως πρός ἀνακοίνωσιν τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν, οἱ διακομισθέντες δι’ ἀεροσκαφῶν τῆς «Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας» κατά τήν διάρκειαν τοῦ 1962 ἐπιβάται, ἀνῆλθον εἰς 604.411. Ἐκ τούτων, οἱ 354.928 ἦσαν προελεύσεως ἐσωτερικοῦ καί οἱ 249.483 προελεύσεως ἐξωτερικοῦ. Κατά τήν ἰδίαν περίοδον, μετεφέρθησαν 7.839.574 χιλιόγραμμα φορτίου, προελεύσεως ἐσωτερικοῦ καί 7.519.010 προελεύσεως ἐξωτερικοῦ.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;