ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα, 26 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΙΛΙΑΣ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Ρόδου, Τοῦρκοι ποδοσφαιρισταί καί φίλαθλοι, ἀφιχθέντες ἐκεῖ διά κἄποιον ποδοσφαιρικόν ἀγῶνα, ἔρριψαν προκηρύξεις, εἰς τάς ὁποίας ἀνεφέροντο καί τά ἑξῆς: «Αἰσθανόμεθα ἰδιαιτέραν χαράν, φιλοξενούμενοι εἰς τήν ὡραίαν Ρόδον ὑπό τῆς ὁμάδος “Διαγόρας”. Φέρομεν τούς χαιρετισμούς τῶν κατοίκων καί τῶν φιλάθλων τῆς Ἀτταλείας, ὡς καί εἰλικρινῆ αἰσθήματα διά τήν ἑλληνοτουρκικήν φιλίαν, τήν ὁποίαν, διά μίαν ἀκόμη φοράν, θά ἀποδείξωμεν ἐμπράκτως». Δέν γνωρίζομεν, τί ἐπηκολούθησεν· ἔχοντες ὅμως πεῖραν τῶν «ἐμπράκτων» ἐκδηλώσεων, μέ τάς ὁποίας οἱ Τοῦρκοι ἐκφράζουν τήν φιλίαν των πρός τούς Ἕλληνας, ἐλπίζομεν τοὐλάχιστον νά ὑπάρχουν εἰς τήν Ρόδον ἐπαρκῆ αὐτοκίνητα… πρώτων βοηθειῶν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑ ΤΟΥ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ

Ὁ προϊστάμενος τοῦ Πταισματοδικείου Ἀθηνῶν κ. Κανακάρης ἐτερμάτισε τάς ἀνακρίσεις διά τά σημειωθέντα εἰς τόν Φαληρικόν Ἱππόδρομον κρούσματα παροχῆς διεγερτικῶν εἰς ἵππους. Ὁ κ. Κανακάρης κατέσχεν ἐπίσης τά βιβλία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Φιλίππου Ἑνώσεως. Ὡς ἐγνώσθη, ὁ κ. Κανακάρης διεπίστωσεν ὅτι ἄτομα τινά ἔχοντα ἐργασιακήν σχέσιν μέ τόν Ἱππόδρομον κατά τό παρελθόν ἔδωσαν διεγερτικά εἰς ἵππους τοῦ Ἱπποδρόμου, ἡ Φίλιππος Ἕνωσις, ὅμως ἀντί νά ἀναφέρῃ τά γεγονότα εἰς τόν εἰσαγγελέα, ἐπέβαλε μόνη της κυρώσεις.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ