Δευτέρα, 26 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΙΛΙΑΣ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Ρόδου, Τοῦρκοι ποδοσφαιρισταί καί φίλαθλοι, ἀφιχθέντες ἐκεῖ διά κἄποιον ποδοσφαιρικόν ἀγῶνα, ἔρριψαν προκηρύξεις, εἰς τάς ὁποίας ἀνεφέροντο καί τά ἑξῆς: «Αἰσθανόμεθα ἰδιαιτέραν χαράν, φιλοξενούμενοι εἰς τήν ὡραίαν Ρόδον ὑπό τῆς ὁμάδος “Διαγόρας”. Φέρομεν τούς χαιρετισμούς τῶν κατοίκων καί τῶν φιλάθλων τῆς Ἀτταλείας, ὡς καί εἰλικρινῆ αἰσθήματα διά τήν ἑλληνοτουρκικήν φιλίαν, τήν ὁποίαν, διά μίαν ἀκόμη φοράν, θά ἀποδείξωμεν ἐμπράκτως». Δέν γνωρίζομεν, τί ἐπηκολούθησεν· ἔχοντες ὅμως πεῖραν τῶν «ἐμπράκτων» ἐκδηλώσεων, μέ τάς ὁποίας οἱ Τοῦρκοι ἐκφράζουν τήν φιλίαν των πρός τούς Ἕλληνας, ἐλπίζομεν τοὐλάχιστον νά ὑπάρχουν εἰς τήν Ρόδον ἐπαρκῆ αὐτοκίνητα… πρώτων βοηθειῶν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑ ΤΟΥ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ

Ὁ προϊστάμενος τοῦ Πταισματοδικείου Ἀθηνῶν κ. Κανακάρης ἐτερμάτισε τάς ἀνακρίσεις διά τά σημειωθέντα εἰς τόν Φαληρικόν Ἱππόδρομον κρούσματα παροχῆς διεγερτικῶν εἰς ἵππους. Ὁ κ. Κανακάρης κατέσχεν ἐπίσης τά βιβλία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Φιλίππου Ἑνώσεως. Ὡς ἐγνώσθη, ὁ κ. Κανακάρης διεπίστωσεν ὅτι ἄτομα τινά ἔχοντα ἐργασιακήν σχέσιν μέ τόν Ἱππόδρομον κατά τό παρελθόν ἔδωσαν διεγερτικά εἰς ἵππους τοῦ Ἱπποδρόμου, ἡ Φίλιππος Ἕνωσις, ὅμως ἀντί νά ἀναφέρῃ τά γεγονότα εἰς τόν εἰσαγγελέα, ἐπέβαλε μόνη της κυρώσεις.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ