ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 17 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ

Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν ἀνεκοινώθη, ὅτι προκηρύσσεται διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός «διά τήν προμήθεια 3.000.000 τεμαχίων εἰδικῶν ἀναμνηστικῶν μεταλλικῶν κερμάτων τῶν 30 δραχ., διά τάς ἀνάγκας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου». Ἀλλά ἄραγε, διατί τά κέρματα αὐτά –τά ὁποῖα εἶναι παντελῶς ἄχρηστα διά τάς συναλλαγάς, χαρακτηρίζονται εἰς τήν προκήρυξιν ὡς «ἀναμνηστικά»; Μήπως διά νά ἐνθυμίζουν τήν… Πτῶσιν τῆς «Ἔ, ρέ!»;… Τότε, ὁμολογοῦμεν, ὅτι θά εἶχαν, ὄντως, κἄποιον λόγον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ὁ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ

Περί τήν 1.30 μ.μ. ἐξεδόθη ἐκ τῶν γραφείων τῆς ΕΡΕ ἡ γραπτή δήλωσις τοῦ κ. Καραμανλῆ ἔχουσα ὡς ἑξῆς: «Ὁ Βασιλεύς δέν συνεφώνησε μέ τήν ἄποψίν μου. Παρακαλῶ τό Κόμμα ὅπως βοηθήσῃ τόν Βασιλέα διά τόν σχηματισμόν Κυβερνήσεως. Παρεκάλεσα μέλος τοῦ κόμματος ὅπως μετάσχῃ τῆς νέας Κυβερνήσεως. Ἀναχωρῶ εἰς τό ἐξωτερικόν μέχρι διενεργείας τῶν ἐκλογῶν. Ἡ ΕΡΕ θά διευθύνεται κατά τήν ἀπουσίαν μου ὑπό 3μελοῦς διοικούσης ἐπιτροπῆς ἀπό τούς κ. Ροδόπουλον, Κανελλόπουλον καί Παπαληγούραν».

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.