Δευτέρα, 17 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ

Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν ἀνεκοινώθη, ὅτι προκηρύσσεται διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός «διά τήν προμήθεια 3.000.000 τεμαχίων εἰδικῶν ἀναμνηστικῶν μεταλλικῶν κερμάτων τῶν 30 δραχ., διά τάς ἀνάγκας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου». Ἀλλά ἄραγε, διατί τά κέρματα αὐτά –τά ὁποῖα εἶναι παντελῶς ἄχρηστα διά τάς συναλλαγάς, χαρακτηρίζονται εἰς τήν προκήρυξιν ὡς «ἀναμνηστικά»; Μήπως διά νά ἐνθυμίζουν τήν… Πτῶσιν τῆς «Ἔ, ρέ!»;… Τότε, ὁμολογοῦμεν, ὅτι θά εἶχαν, ὄντως, κἄποιον λόγον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ὁ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ

Περί τήν 1.30 μ.μ. ἐξεδόθη ἐκ τῶν γραφείων τῆς ΕΡΕ ἡ γραπτή δήλωσις τοῦ κ. Καραμανλῆ ἔχουσα ὡς ἑξῆς: «Ὁ Βασιλεύς δέν συνεφώνησε μέ τήν ἄποψίν μου. Παρακαλῶ τό Κόμμα ὅπως βοηθήσῃ τόν Βασιλέα διά τόν σχηματισμόν Κυβερνήσεως. Παρεκάλεσα μέλος τοῦ κόμματος ὅπως μετάσχῃ τῆς νέας Κυβερνήσεως. Ἀναχωρῶ εἰς τό ἐξωτερικόν μέχρι διενεργείας τῶν ἐκλογῶν. Ἡ ΕΡΕ θά διευθύνεται κατά τήν ἀπουσίαν μου ὑπό 3μελοῦς διοικούσης ἐπιτροπῆς ἀπό τούς κ. Ροδόπουλον, Κανελλόπουλον καί Παπαληγούραν».

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!