ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΡΑΝΑΠΤΥΞΙΣ

Ὁμιλῶν εἰς δεξίωσιν πρός τιμήν τῶν Ἀμερικανῶν καί Ἑλληνοαμερικανῶν ἐπιστημόνων πού ἐτοποθετήθησαν εἰς διαφόρους ἐκπαιδευτικάς ὑπηρεσίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ κ. Κασιμάτης ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Ἑλλάς μόνον εἰς τόν οἰκονομικόν τομέα εἶναι ὑπανάπτυκτος, ἐνῶ εἰς τόν πνευματικόν εἶναι ὑπερανάπτυκτος. Δέν ἔχει παρά νά κυττάξῃ κανείς ὁλόγυρά του καί θά εὕρῃ πλήρη τήν ἀπόδειξιν τῶν λόγων του: Συμμορίαι δεκαπενταετῶν, καθημερινή ἀνακάλυψις διαφθορείων, κανονικαί σφαγαί γονέων ἀπό τά παιδιά των, μυστηριώδεις δολοφονίαι, φυτεῖαι ἰνδικῆς καννάβεως, ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά, δέν εἶναι δείγματα τῆς πνευματικῆς ὑπεραναπτύξεώς μας;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΔΟΦΟΡΟΙ ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΚΟΜΗΝ ΚΥΠΡΙΑΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ.– Τέσσαρες ἔνοπλοι προσωπιδοφόροι ἀπέκοψαν τήν μακράν μαύρην κόμην γυναικός, ἐνῶ ὁ σύζυγός της καί τά τρία τέκνα της ὑπεχρεώθησαν νά παρακολουθήσουν τήν σκηνήν ὑπό τήν ἀπειλήν περιστρόφων. Οἱ ἔνοπλοι εἶχον εἰσέλθει εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Ἕλληνος Κυπρίου Π. Κ., τέως προέδρου τῆς Κοινότητος εἰς Γούρρη, τῆς κεντρικῆς Κύπρου καί εἶπον εἰς αὐτόν ὅτι θά τόν φονεύσουν ἄν δέν ἀναχωρήσῃ οἰκογενειακῶς ἐκ τῆς νήσου ἐντός 20 ἡμερῶν. Ὅταν ἡ σύζυγός του ἤρχισε νά διαμαρτύρεται, οἱ ἄγνωστοι ἀπέκοψαν τήν κόμην της.

Απόψεις

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.