Χωρίς φόβο καί πάθος

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας ἀνέδειξε πρώτη τίς προτάσεις πού ἀνέπτυξε γιά τήν μεταρρύθμιση τῆς Δικαιοσύνης…

… στό «Φόρουμ τῶν Δελφῶν» ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος. Ἀρχικῶς μάλιστα ἀπορήσαμε γιά τά ἀντανακλαστικά τοῦ χώρου μας. Διατυπώθηκαν Παρασκευή, καί ἄν δέν ἔκανε τόν κόπο νά μᾶς στείλει τό πλῆρες κείμενο τῆς συζήτησης τό γραφεῖο τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου ὁ ὁποῖος μετεῖχε στόν διάλογο, θά εἴχαμε μαῦρα μεσάνυχτα. Ἔστω ὅμως! Ἡ ἀνάδειξή τους ἀπό τήν «Ἑστία» εἶχε ὡς συνέπεια νά ἀντιδράσουν δύο Ἑνώσεις Εἰσαγγελέων, νά πάρει τήν σκυτάλη ἀπό ἐμᾶς χθές ἡ «Καθημερινή» καί νά ἀνοίξει ἔτσι ὁ δημόσιος διάλογος γιά τήν δικαιοσύνη! Δέν θά ὑπεισέλθω στήν οὐσία τῶν προτάσεων τοῦ κυρίου ἀντιπροέδρου.

Πέραν τῆς διαδικαστικῆς παρατήρησης, πώς μιά τόσο σοβαρή θεσμική πρωτοβουλία δέν ἀνακοινώνεται σέ Φόρουμ καί ἐπ’ εὐκαιρία ἀλλά μέ πιό ἐπίσημο τρόπο, δέ θά ἐμβαθύνω. Θεωρῶ ὅμως εἰλικρινῶς εὐλογία τό γεγονός ὅτι μέ ἀφορμή τίς προτάσεις Πικραμμένου ἀνοίγει ὁ διάλογος γιά τήν δικαιοσύνη. Διότι καί ἡ δικαιοσύνη κατά τήν ὁμολογία ἀνωτάτων δικαστῶν σέ ἰδιωτικές συζητήσεις τους «νοσεῖ». Ἔχει ἡ …νόσος της σχέση μόνο μέ τήν ἐπετηρίδα, ἡ κάμψις τῆς ὁποίας προωθεῖται; Ἴσως. Ἴσως ἡ διάγνωση νά δείξει καί ἄλλα πράγματα. Ὅταν συστάθηκε ἡ προανακριτική γιά τή Νοβάρτις καί πληροφορήθηκα πώς θά παρελάσουν ἐνώπιόν της πρός κατάθεση ἑπτά νῦν καί τέως ἀνώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, διατύπωσα τό φόβο πώς τό κῦρος τῆς δικαιοσύνης θά πληγεῖ ἀνεπανόρθωτα. Δικαιώθηκα. Ὡστόσο σήμερα θεωρῶ πώς τελικῶς καλῶς ἐκλήθησαν. Οἱ ἀποκαλύψεις πού ἔγιναν γιά τίς διαπλοκές πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καί δικαστικῆς ἐξουσίας ἐνώπιον τῆς ἐπιτροπῆς, μέ πείθουν πώς τό ὑλικό τῆς προανακριτικῆς εἶναι πρώτης τάξεως κείμενο πρός μελέτη ἀπό τή νομοπαρασκευαστική ἐπιτροπή πού θά συντάξει τό νέο πλαίσιο λειτουργίας τῆς δικαιοσύνης. Ὡστόσο –αὐτό μπορῶ νά τό πῶ– ἀπεδείχθη πώς τό πρόβλημά μας δέν εἶναι ἡ ἔλλειψη καταρτισμένων δικαστῶν. Οὔτε ἡ ἔλλειψη κατηρτισμένου ἐξειδικευμένου προσωπικοῦ. Στίς ὑποθέσεις αὐτές πρωταγωνίστησαν οἱ καλύτεροί μας δικαστές. Αὐτοί διεπλάκησαν. Οἱ χαρισματικοί. Ὅλοι μοῦ λένε τά καλύτερα γιά τήν κατάρτιση τῆς τέως εἰσαγγελέως διαφθορᾶς. Ἀλλά τό πόρισμα τοῦ ΕOΠΥΥ γιά τήν δράση τοῦ συζύγου της τήν ἐξέθεσε. Ἐγείρει ζητήματα ἤθους. Ὅλοι μοῦ λένε τά καλύτερα γιά τήν κατάρτιση τοῦ τέως οἰκονομικοῦ εἰσαγγελέα. Ἀλλά στήν προανακριτική ἀκούστηκαν ἰσχυρισμοί, πώς ἐπί τῶν ἡμερῶν του στά ντουλάπια τῆς εἰσαγγελίας βρέθηκαν ξεχασμένοι φάκελοι διαφθορᾶς κορυφαίων πολιτικῶν. Ὅλοι λένε πώς ὁ ἀντιεισαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου ἦταν κορυφαῖος στίς δικαστικές συνδρομές. Καί ὅμως. Αἰωρεῖται ἡ ἐντύπωση, πώς ἀπέφυγε νά παραλάβει κρίσιμα στοιχεῖα στή Βιέννη.

Πλέον αὐτῶν ὑπάρχει καί τό ἑξῆς: ἡ παροῦσα εἰσαγγελέας διαφθορᾶς προήχθη μέ ψήφους 8-2 ἀπό ἀρχαιότερους της. Ἀλλά ἡ Εἰσαγγελία ἔχει τρεῖς τέσσερεις ἐπίκουρους εἰσαγγελεῖς γιά τήν διαλεύκανση τῶν σκανδάλων, ὄχι εἴκοσι, πού εἶχε γιά τήν SIEMENS ἡ εἰσαγγελία Μονάχου. Ἄρα χρειαζόμαστε περισσότερους δικαστές καί ὄχι λιγότερους ὅπως λέει ὁ κύριος Πικραμμένος. Κατά συνέπεια –ἔρχομαι στήν οὐσία– στά ζητήματα πού ἄνοιξαν ἀπό τόν ἀντιπρόεδρο πρέπει νά προστεθοῦν νέα ἀσυμβίβαστα, καλύτερος ἔλεγχος περιουσιακῆς κατάστασης, κώδικας δεοντολογίας γιά σχέσεις δικαστῶν ἐπιχειρήσεων καί δικαστῶν πολιτικῶν κ.ἄ.

Ὅσον ἀφορᾶ τίς τολμηρές προτάσεις Πικραμμένου σκέπτομαι τό ἑξῆς: ἄν κορυφαῖοι τακτικοί δικαστές ὅπως αὐτοί πού ἀκούσαμε στήν προανακριτική διαπλέκονται μέ τόση εὐκολία μέ τίς ἐξουσίες, τί θά γίνει ἄν αὔριο ἀνοίξουν οἱ πόρτες καί μπαινοβγαίνουν στό σῶμα ὡς δικαστές δικηγόροι καί καθηγητές ΑΕΙ; Τί νά ὑποθέσουμε πώς θά συμβεῖ; Μήπως πώς ἡ δικαιοσύνη θά γίνει σουρωτήρι ἀπό τίς διαρροές καί τήν κατάρρευση τῶν τελευταίων στεγανῶν; Εἶναι πρός συζήτηση καί προβληματισμό. Ὅπως κι ἄν ἔχει, πάντως, ὀρθῶς ἀνοίγει ὁ διάλογος. Εἰδικῶς γιά τήν ἀξιολόγηση. Καλῶς πράττει ὁ ἀντιπρόεδρος. Ἀλλά πρέπει νά τεθοῦν πρός συζήτηση ὅλα. Χωρίς φόβο καί πάθος!

Απόψεις

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΙ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 20 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ ΚΛΟΜΠΣ

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.