ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Ἀπό κατήγοροι κατηγορούμενοι

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ καιρό τώρα, ὅσο καλύτερα μπορῶ, τήν ἐξέλιξη τῆς ὑπόθεσης Νοvartis, ἡ ὁποία ὑπό προϋποθέσεις θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ ὁ μπαλαντέρ τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν προσπάθειά του νά «γυρίσει» τό ἐναντίον του κλῖμα.

Ἡ πρωτοχρονιάτικη ἀπόπειρα διαφυγῆς στό ἐξωτερικό προστατευόμενου μάρτυρα, ὁ ὁποῖος εἶχε διατελέσει σύμβουλος πρώην ὑπουργῶν, ἐπαναφέρει μοιραῖα τήν ὑπόθεση στό προσκήνιο τῆς ἐπικαιρότητας, στήν αὐγή τῆς νέας χρονιᾶς, καί καθιστᾶ ἀπαραίτητη-ὑποχρεωτική τήν ἐπαναξιολόγηση τῆς ὑπόθεσης σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Πρέπει νά δοῦμε τί συμβαίνει!

Ἐπί τῆς ἀρχῆς, ὀφείλουμε νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ εἰσαγγελική ἔρευνα ἔχει προοδεύσει μέν, ἀλλά συναντᾶ ἐμπόδια μέχρι στιγμῆς τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στό ἐξωτερικό. Μέ συνέπεια τά εὑρήματά της, ἐπίσης μέχρι στιγμῆς, νά εἶναι ἀρκετά μέν μέ βάση τήν ποινική δικονομία γιά κλήσεις πολιτικῶν προσώπων ὡς κατηγορουμένων, ἀλλά πολιτικά νά μήν βασίζονται σέ ἀδιάσειστα στοιχεῖα. (Π.χ. καταθέσεις τραπεζικῶν λογαριασμῶν ἤ εὑρήματα σέ θυρίδες –οἱ ἔρευνες ὑπῆρξαν μέ βάση τά δεδομένα πού γνωρίζουμε ἀτελέσφορες.) Στήν Ἑλλάδα ἡ ἔρευνα συναντᾶ ἐμπόδια, διότι δέν ὑπάρχει ἑνότητα στήν δράση τῶν δικαστικῶν καί διοικητικῶν ἀρχῶν. Σέ κάποιες περιπτώσεις καί μή ἑνιαία ἀντίληψη ἐντός τῆς δικαιοσύνης γιά τήν ἀξιολόγηση προσφερόμενων στοιχείων ἀπό ἀρχές τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἀνεξάρτητες διοικητικές ἀρχές φέρονται ἐπίσης νά κωλυσιεργοῦν καί νά μήν ἀποστέλλουν στή Δικαιοσύνη πορίσματα μέ κρίσιμα στοιχεῖα. Πιθανῶς αὐτή ἡ πλημμέλεια νά θεραπευτεῖ προσεχῶς.

Ἡ ἔρευνα συναντᾶ ἐπίσης ἐμπόδια, διότι ἡ συνεργασία τῶν ἑλληνικῶν καί τῶν ἀμερικανικῶν ἀρχῶν, μέχρι στιγμῆς, δέν ἀποδίδει τά ἀναμενόμενα. Ἡ συνάντηση κορυφῆς τῆς Βιέννης λέγεται ὅτι πῆγε «μέτρια». Καί μέσα σέ ὅλα προκύπτει καί ἡ ἀπόπειρα ἀπόδρασης τοῦ προστατευόμενου μάρτυρα γιά τίς καταθέσεις τοῦ ὁποίου (βαλίτσες κ.λπ.) εἶχε προκληθεῖ τεράστιος θόρυβος ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπενδύσει ὑπέρμετρα στίς καταγγελίες του! Στήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση παρακολουθοῦν στενά τίς ἐξελίξεις καί, σύμφωνα μέ τήν ἐνημέρωση πού εἶχε ἡ ἐφημερίδα μας παραμονές Πρωτοχρονιᾶς, χωρίς νά ὑπάρχει ἐφησυχασμός (ἡ ΝΔ ἀξιολογεῖ τήν διεθνῆ στήριξη πού ἔχει ἡ εἰσαγγελέας Τουλουπάκη μέσω τοῦ περιοδικοῦ politico), διαπιστώνεται ἀδιέξοδο.

«Κάθε 15 μέρες ὁ ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει “τούς πιάσαμε, τούς πιάσαμε” καί στό τέλος πάντα ἄνθρακες ὁ θησαυρός» μᾶς εἶπε κορυφαία πηγή τῆς ΝΔ. Πράγματι. Ὁ τραπεζικός λογαριασμός συνεργάτου κορυφαίου πολιτικοῦ πού λέγεται πώς ἄνοιξε στήν Ἑλβετία δέν εἶχε σημαντικά στοιχεῖα συνδεόμενα μέ τήν Novartis. Ἡ ΝΔ ἐκτιμᾶ κατ’ ἀρχήν ἐπίσης πώς δέν πρέπει νά ἀναμένονται στοιχεῖα ἀπό τίς ΗΠΑ, καθώς οἱ ἐκεῖ φορολογικές ἀρχές θέλουν κατά βάσιν νά κλείσουν τήν ὑπόθεση μέ τόν καταλογισμό ὑψηλότατου φορολογικοῦ προστίμου εἰς βάρος τῆς πολυεθνικῆς. Τά πολιτικά πρόσωπα ἄν ὑπάρχουν δέν τίς ἀφοροῦν.

Ἄν καί τά κέντρα πού ἀσχολοῦνται μέ τήν ὑπόθεση στίς ΗΠΑ εἶναι περισσότερα τοῦ ἑνός καί δέν πρέπει νά ἀποκλείονται κατηγορηματικά ἐξελίξεις μετά τήν κύρωση τῶν Πρεσπῶν, ἡ τρέχουσα ἐκτίμηση εἶναι πώς στοιχεῖα γιά πολιτικά πρόσωπα δέ θά διαβιβαστοῦν. Ἄν αὐτό συμβεῖ, τότε ὁ συσχετισμός καταθέσεων προστατευόμενων μαρτύρων στίς ΗΠΑ –εἷς ἐκ τῶν ὁποίων λέγεται πώς εἶναι ἄμετρα φιλόδοξος συντηρητικός πολιτικός– μέ τίς καταθέσεις τῶν ἐν Ἑλλάδι προστατευόμενων μαρτύρων μπορεῖ νά προκαλέσει ἐντυπωσιακές ἀνατροπές. Καί τοῦτο διότι οἱ ἰσχυρισμοί «Ἀμερικανῶν» καί Ἑλλήνων μαρτύρων ταυτίζονται γιά ὁρισμένα πρόσωπα. Ὅμως αὐτό ὅπως εἴπαμε δέ φαίνεται νά συμβαίνει! Στήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση δικαιολογημένα σχολιάζουν πώς «ἄνθρακες ὁ θησαυρός». Στήν Κυβέρνηση ἐπικρατεῖ ἐπίσης ἐκνευρισμός γιά τή στασιμότητα. Παράγων μᾶς εἶπε ὅτι «ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν ἔπρεπε νά ποντάρει στήν Δικαιοσύνη, καθώς οὔτε ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου δέν κατάφερε νά ἐλέγξει. Εἶναι σκληρό κάστρο». Ἐφόσον ὅλα αὐτά ἰσχύουν καί δέν ὑπάρξουν ἀνατροπές –ἡ ποινική δίωξη στόν προστατευόμενο μάρτυρα εἶναι πλῆγμα διότι δέν ἀποδεικνύεται ἀξιόπιστος– τότε ὁ Πρωθυπουργός ὁδεύει πρός κάλπες χωρίς ἕνα βασικό ὅπλο τῆς στρατηγικῆς του στό ὁποῖο πόνταρε. Καί ἡ Ἀριστερά ἀπό κατήγορος ἴσως βρεθεῖ κατηγορούμενος! Ἀλλά ἐπειδή ὁ ξένος παράγων παραμένει ἡ ἀπρόοπτος μεταβλητή (τί γίνεται ἄν πιέσει τή Νοvartis νά δώσει στοιχεῖα χωρίς νά λερώσει τά χέρια του;) θά ἀναμένουμε. Πρίν ἀπό τήν τελική εὐθεῖα ὑπάρχουν ἀκόμη ἀπότομες στροφές.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ