Ἀνύπαρκτες μειονότητες καί ἐθνική ὁμοιογένεια

ΑΛΥΤΡΩΤΙΚΟ, λοιπόν, τό σύνθημα «Ἡ Μακεδονία εἶναι ἑλληνική»! Αὐτό δέν μᾶς ἔλεγαν κορυφαῖοι ὑπουργοί καί στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά τήν διάρκεια τῆς ἀντιπαράθεσης γιά τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν;

Ὅτι ἐποφθαλμιοῦμε ἐδάφη ὅταν τό λέμε; Μάλιστα! Τώρα πού ἡ βρεταννική ἐξωτερική πολιτική διά τοῦ BBC –τίποτε δέν γίνεται τυχαῖα, ἄς μήν εἴμεθα ἀφελεῖς– μᾶς ἀνοίγει ζήτημα ἀναγνωρίσεως μακεδονικῆς μειονότητος, ἡ ὁποία, συμφώνως πρός τόν Ἕλληνα (!) ἱστορικό Leonidas Empirikos, ἀριθμεῖ 100-200.000 μέλη στήν Ἑλλάδα καί θέτει ἀμέσως στόν διάλογο (πρίν στεγνώσει τό μελάνι τῶν Πρεσπῶν) ὅλη τήν ἀτζέντα τῶν Σκοπιανῶν ἀλυτρωτισμῶν, τί ἔχουν νά μᾶς ποῦν ἄραγε οἱ ἀνιστόρητοι ὑπουργοί, βουλευτές καί μακεδονολόγοι; Ποιός ἔχει ἄρρητες ἐδαφικές βλέψεις; Ἐμεῖς ἤ αὐτοί; Τώρα πού ἡ βρεταννική ἐξωτερική πολιτική χρησιμοποιεῖ ἕναν 92χρονο συνταξιοῦχο δικηγόρο ἀπό τήν Καστοριά –μοῦ τηλεφώνησε καί ἐμένα στήν «Ἑστία»– γιά νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι στήν περιοχή ὑπάρχουν «μόνον Ὀρθόδοξοι Μακεδόνες» (ὄχι Ἕλληνες, ὄχι Βούλγαροι, ὄχι Σέρβοι, μόνο «Μακεδόνες»), ποιός εἶναι ὁ ἀλυτρωτιστής, ποιός ὁ ἐθνικιστής, ποιός ὁ ἐξτρεμιστής καί ποιός τό «φασισταριό», ἀδέρφια; Καί ὅταν –ἡ χαριστική βολή– στόν ἐπίσημο ἱστότοπο τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν Σκοπίων διαβάζουμε σέ κείμενο ὁδηγιῶν γιά τήν ἐφαρμογή τῆς Συμφωνίας ὅτι ἡ «ἐθνικότητα εἶναι μακεδονική» καί ἡ λέξη «ἰθαγένεια» εἶναι σέ παρένθεση, ποιά ἄλλη ἀπόδειξη χρειαζόμαστε γιά νά καταλάβουμε ὅτι, δυστυχῶς, ἀναγνωρίσαμε μακεδονικό ἔθνος;

Ἐμεῖς, καμμία. Καί ἀποροῦμε πού οἱ φίλοι ἐκεῖ στό Μαξίμου καταναλώνουν φαιά οὐσία νά ἐκδίδουν πολυσέλιδες ἀνακοινώσεις γιά νά μᾶς ποῦν ὅτι τά Σκόπια δεσμεύτηκαν μέ τήν Συμφωνία νά μήν διεκδικήσουν ἀναγνώριση μειονότητας καί νά μήν ἀναμειγνύονται στίς ἐσωτερικές μας ὑποθέσεις. Ἐντάξει! Τό γεγονός ὅτι δέν χρειάζεται νά τό κάνουν τά Σκόπια ἀλλά χρησιμοποιοῦνται γιά τόν σκοπό αὐτό ἰδιῶτες δίγλωσσοι στόν Βορρᾶ δέν τούς λέει τίποτε. Τό γεγονός ὅτι ἀνέλαβε ἐργασία ἡ μακριά χείρ τῆς βρεταννικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς σήμερα, κάποιες ΜΚΟ τοῦ Σόρρος αὔριο, οὔτε. Τό γεγονός ὅτι ἡ Ἄγκυρα ὁμιλεῖ συνεχῶς γιά «Τούρκους» στήν Θράκη, ὅταν δεσμεύεται ἀπό Διεθνῆ Συνθήκη γιά τό ἀντίθετο, ἆρα «γύρευε» τί θά πράξουν καί οἱ γείτονες μελλοντικά παρά τίς Πρέσπες, πάλι οὔτε. Ἀλλά τό γεγονός ὅτι ἀκόμη καί ἡ ἡμετέρα ΕΥΠ ζητεῖ νά προσλάβει πράκτορες πού νά γνωρίζουν τήν «μακεδονική», οὔτε αὐτό τούς λέει τίποτε; Γιά ποιόν λόγο προσλαμβάνει ἡ ΕΥΠ πράκτορες; Στό ὄνομα τῆς ἑλληνοσκοπιανῆς φιλίας ἤ μήπως ἐπειδή ἀνοίγουν ἐκ νέου ζητήματα ἐθνικῆς ἀσφαλείας στόν Βορρᾶ;

Εἰλικρινά! Θά ἤθελα νά ζοῦσε ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Σιατίστης Παῦλος, τόν ὁποῖο ἡ Ἀριστερά σεβόταν ἐπειδή εἶχε ἐπιτεθεῖ στήν Ἀκροδεξιά. Θά ἤθελα νά ζοῦσε γιά νά ἀποκαλύψει ἐπιτέλους –ἐμένα μοῦ τά εἶχε ἐξομολογηθεῖ– ποιοί ἀπό «πάνω» τοῦ λιμάρισαν τά φρένα στό αὐτοκίνητο τῆς Μητροπόλεως (τό ὁδηγοῦσε ὁ ἴδιος), ὅταν ἀντιτάχθηκε σφοδρῶς στό νά ἀναλάβει ἡγούμενος σέ Μοναστήρι τῆς Καστοριᾶς Σκοπιανός καλόγερος, αὐτοπροσδιοριζόμενος «Μακεδόνας»! Καί νά ἔβλεπα τότε ποιό ἄρθρο, ποιά παράγραφο καί ποιό ἐδάφιο τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν θά ἐπικαλοῦνταν οἱ φίλοι μας γιά νά ἰσχυριστοῦν ὅτι οἱ Σκοπιανοί δέν… ἀναμειγνύονται στίς ἐσωτερικές μας ὑποθέσεις.

Ὑπάρχει, ἀγαπητοί φίλοι, ἕνα μεγάλο μυστικό πίσω ἀπό ὅλες τίς ὀργανωμένες κινήσεις (οἱ Τοῦρκοι ἔστειλαν «ἀκόλουθο» στό προξενεῖο Κομοτηνῆς τόν ἀρχηγό τῆς στρατοχωροφυλακῆς τους!) πού γίνονται αὐτή τήν ἐποχή κατά μῆκος καί πλάτος τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας στόν Βορρᾶ, ἀπό τήν Μακεδονία ἕως τήν Θράκη: ἡ πατρίδα μας κατάφερε νά ὀρθοποδήσει καί νά εὐημερήσει στόν 20ό αἰῶνα ἐπειδή ἦταν ἐθνικά ὁμοιογενής, ἑνωμένη καί συμπαγής. Οὔτε «Τούρκους» ἀναγνώρισε ποτέ οὔτε «Μακεδόνες» οὔτε «Βλάχους», κανέναν. Ὁ πληθυσμός εἶναι Ὀρθόδοξος καί Ἑλληνικός, αἰῶνες τώρα. Εἶναι δύναμη γιά ἐμᾶς ὅτι ἕως τώρα δέν ὑπήρξαμε πολυεθνοτικό κράτος. Ζήσαμε μέ σταθερότητα. Ὅποιος ἔχει τήν ἀφέλεια νά πιστεύει στίς ἀνοιχτές κοινωνίες καί στίς πολυπολιτισμικότητες, νά μήν πάει μακρυά. Νά δεῖ τί ἔπαθε καί τί παθαίνει μέχρι τίς ἡμέρες μας ἡ Γιουγκοσλαβία, πού αἱματοκυλίστηκε καί ἔγινε ἑκατό κομμάτια. Νά δεῖ τί γίνεται στά Βαλκάνια. Ἄν εἴμαστε παλαιό μέλος τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς ΕΕ, αὐτό τό ὀφείλουμε στήν ἐθνική μας ὁμοιογένεια, ἐθνική καί θρησκευτική. Ἄν, ἐπίσης, δέν ἀντιμετωπίσαμε πρόβλημα ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας στόν Βορρᾶ, πάλι στόν ἴδιο λόγο τό ὀφείλουμε. Στήν ὁμοιογένεια. Ἐάν κάποιοι προσπαθοῦν νά διαρρήξουν αὐτή τήν ὁμοιογένεια, ξέρουμε ἄριστα τί στόχους ἔχουν. Ἡ αἰώνια πολιτική τους: διαίρει τά κράτη καί βασίλευε.

Ἄν, λοιπόν, φωνάζουμε καί προειδοποιοῦμε μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας γιά τά μελλούμενα, δέν εἶναι γιά νά κάνουμε ἀντιπολίτευση στήν Κυβέρνηση οὔτε γιά νά… ἱδρύσουμε κόμμα, ὅπως κάποιοι καιροσκόποι τῶν συλλαλητηρίων ἐπιχείρησαν. Τό κάνουμε γιατί καί μετά δέκα χρόνια, πρῶτα ὁ Θεός, ἐδῶ θά εἴμαστε καί δέν θέλουμε νά δοῦμε τά ἐπίχειρα τῆς παρούσας «προοδευτικῆς» πολιτικῆς. Τό κάνουμε γιατί βλέπουμε τά σύννεφα νά συγκεντρώνονται καί τό βαρομετρικό νά πλησιάζει μέ τήν ταχύτητα πού μᾶς ἦρθε ὁ τυφῶν «Ὠκεανίς». Τά ἐδάφη αὐτά μία φορά τά χάσαμε διά τῶν ὅπλων καί, γιά νά τά ἀνακτήσουμε ἄδεια ἀπό ἑλληνικούς πληθυσμούς, ἔπρεπε νά βρεθεῖ ἕνας Ἐλευθέριος Βενιζέλος καί ἕνας Βασιλέας Κωνσταντῖνος στήν Μακεδονία καί ἕνας Χαρίσιος Βαμβακᾶς στήν Θράκη, γιά νά τά πάρουμε πίσω ξανά διά τῆς διπλωματίας. Τίς φωνές τίς βάζουμε λοιπόν δυνατά, τώρα πού προλαβαίνουμε καί τά λάθη στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ διορθώνονται. Γινόμαστε ἀντιληπτοί, ὑποθέτουμε.

Απόψεις

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.

Σάββατον, 29 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα