Ἀνάδυση ἀπό τά βάθη τῆς ἀνυποληψίας

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ τό ξέρει καλά. Δέν ἔχω ἐμπάθεια πρός τό πρόσωπό του

Τοῦ πιστώνω καί τοῦ χρεώνω ὅλα ὅσα ἔκανε θετικά ἤ ἀρνητικά κατά τήν διάρκεια τῆς μακρᾶς πολιτικῆς του διαδρομῆς σέ κορυφαῖες θέσεις τῆς Πολιτείας μας. Ἡ ἱστορία γιά τήν περίοδο τῶν μνημονίων δέν ἔχει γραφεῖ βεβαίως ἀκόμη στό σύνολό της, καί ἀπό ὅσα ἀκούω καί μαθαίνω ἐσχάτως (θά ἐπανέλθω) μᾶλλον δέν θά τοῦ φερθεῖ καλά. Καί ἄς πασχίζει ἐκεῖνος γιά τό ἀντίθετο. Μιλῶ μέ πολύ κόσμο ὁ ὁποῖος πλέον ἀπελευθερωμένος λύει τήν σιωπή του –ὑπουργοί, ἀναπληρωτές, ὑφυπουργοί, τεχνοκράτες τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν– καί μαθαίνω. Δέν εἶναι τῆς στιγμῆς. Τό ἐνδιαφέρον στήν παροῦσα περίοδο ὅμως εἶναι τό ἑξῆς: ὁ κύριος Βενιζέλος καί ἄλλα κορυφαῖα στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ τῆς περιόδου ἐκείνης τά ὁποῖα ἦταν βυθισμένα ἐπί μακρόν στήν πολιτική ἀνυποληψία –οἱ ἀπόρρητες δημοσκοπήσεις πού παρήγγειλε τό 2017 ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔδειξαν ρεκόρ ἀντιπάθειας πρός τό πρόσωπό του καί ἄλλων– ἀξιοποιοῦν σήμερα τήν πολιτική καί ἐπικοινωνιακή θαλπωρή γιά νά ἀναδυθοῦν στήν ἐπιφάνεια, νά ζητήσουν τά «ρέστα» καί νά κουνήσουν πάλι τό δάκτυλο. Ὡς «δικαιωμένοι» τάχα. Ὄχι γιά νά διαφυλάξουν τήν ὑστεροφημία τους βεβαίως ἀλλά γιά νά διεκδικήσουν ρόλο στήν ἑπόμενη μέρα. Ἄν ὅσα λένε «πατοῦσαν» σέ ἔδαφος ἀληθείας, καμμία ἀντίρρηση. Νά τούς δοξάζαμε. Ἀλλά ὅταν διαστρεβλώνουν τόσο βάναυσα τήν ἀλήθεια, τότε μᾶς συγχωρεῖτε, πρέπει νά τούς φρεσκάρουμε ὀλίγον τήν μνήμη.

Τό Σάββατο ὁ κύριος Βενιζέλος παρενέβη μέ συνέντευξή του γιά νά διεκδικήσει δάφνες γιά τά ἑλληνικά ὑποβρύχια πού κατατρόπωσαν τούς Τούρκους στό Αἰγαῖο τό καλοκαίρι, γιά νά μαλώσει ὅσους εἶχαν ἐπιφυλάξεις γιά τήν ἀξιοπλοΐα τους, γιά νά μᾶς πεῖ πόσο μεγάλος ἦταν αὐτός πού ὡς Ὑπουργός Ἄμυνας τά παρέλαβε τό 2009 παρά τόν μῦθο ὅτι ἔγερναν, καί στό τέλος γιά νά μᾶς πεῖ καί πόσο μεγάλος εἶναι ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν ὥστε νά δηλώσει ὑποψηφιότητα γιά κάποιο ὑψηλόβαθμο ἀξίωμα πού νά «προσήκει στό κῦρος του». Τό μήνυμα Βενιζέλου «μέσα ἔξω» ἦταν τό ἑξῆς: ὑπηρετῶ τό δημόσιο συμφέρον, ἀλλά εἶμαι ἀξιόπιστος καί ἀπέναντι στούς συμμάχους.
Πράγματι τά ὑποβρύχια παρελήφθησαν καί ἀποπληρώθηκαν ἐπί τῶν ἡμερῶν του μέ ἔγκριση τῆς τρόικα, τήν ὥρα πού κόβονταν μισθοί καί συντάξεις. Ἀλλά ἄς δεχθῶ ὅτι μέ βάση ὅσα ἔγιναν τό καλοκαίρι στό Αἰγαῖο ἡ θυσία αὐτή ἄξιζε.

Αὐτό πού δέν ἀξίζει στόν κύριο Βενιζέλο εἶναι νά λέει τήν μισή ἀλήθεια καί νά καλύπτει τό κόμμα του. Τόν Κώστα Σημίτη καί τόν Ἄκη Τσοχατζόπουλο. Στήν ἴδια κυβέρνηση μετεῖχε. Λέει ὁ κύριος Βενιζέλος στήν συνέντευξή του στά φιλόξενα «Νέα» ὅτι ὅταν ἀνέλαβε τό Ὑπουργεῖο Ἄμυνας τό 2009 βρῆκε τήν ἑξῆς κατάσταση: εἶχαν προκαταβληθεῖ ἀπό (δικά του λόγια) «κυβερνήσεις τῆς προηγούμενης δεκαετίας 2 δίς εὐρώ» γιά τά ὑποβρύχια, λέει ὅτι ἐκκρεμοῦσε πλήν τοῦ πρωτότυπου ὑποβρυχίου «Παπανικολῆς» (πού εἶχε κατασκευαστεῖ στό Κίελο) ἡ κατασκευή ἄλλων τριῶν στά ναυπηγεῖα Σκαραμαγκᾶ (πού εἶχαν δωρηθεῖ ἀπό τό ΠΑΣΟΚ σκανδαλωδῶς σέ γερμανική ἑταιρεία καθώς τά «ἀγόρασε» μέ τίμημα μικρότερο ἀπό τά συμβόλαια γιά τά ὑποβρύχια), καί λέει ὅτι τό Ἑλληνικό Δημόσιο κινδύνευε νά πληρώσει τά μαλλιά τῆς κεφαλῆς του στήν ἑταιρεία ἐπειδή δέν παραλάμβανε. Ἦρθε λοιπόν ἐκεῖνος ὡς «μέγας», ἔστειλε κοινοβουλευτική ἐπιτροπή στό Κίελο γιά νά διαλύσει τόν «μῦθο» τῶν ὑποβρυχίων πού γέρνουν καί ἔπειτα εἰσηγήθηκε στό ἑλληνικό κοινοβούλιο νόμο γιά τήν παραλαβή τους. Σέ ὅλη αὐτή τήν ἀφήγηση ὑπάρχει ἕνα κενό.

Ὅταν ὁ ἀγαπητός κύριος Βενιζέλος λέει ὅτι οἱ «κυβερνήσεις» τῆς δεκαετίας προκατέβαλαν 2 δισ. εὐρώ χωρίς ἐξασφάλιση, ξεχνᾶ ἐσκεμμένα νά μᾶς πεῖ ὅτι αὐτές ἦταν κυβερνήσεις τοῦ κυρίου Σημίτη οἱ ὁποῖες πλήρωσαν «διόδια» στίς κυβερνήσεις Σρέντερ γιά τήν ΟΝΕ. Πλήρωσαν μάλιστα χωρίς νά καταγραφεῖ το 1999 προκαταβολή στό ἔλλειμμα τῆς χρονιᾶς, καί μετά τήν ἔνταξή μας στήν ΟΝΕ οἱ Γερμανοί ζητοῦσαν ἀπό τόν κύριο Χριστοδουλάκη μέσω τῆς Εurostat νά καταγραφοῦν ἀναδρομικά στό ἔλλειμμα καί νά τό φορτώσουν στήν ἐπερχόμενη ΝΔ. Τό ἔλλειμμα, ὄχι τά «ἄλλα», τά ἄλλα δέν κατεγράφοντο. Ὅταν λέει κυβερνήσεις τῆς προηγούμενης δεκαετίας ὁ κύριος Βενιζέλος πρέπει νά τό λέει ὅλο λοιπόν: «κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ – κυβερνήσεις Σημίτη». Καί ὅταν διαμαρτύρεται γιά τήν κατάσταση πού βρῆκε στά ναυπηγεῖα, πρέπει νά προσθέτει ποιός ἦταν πρωθυπουργός ὅταν δωρήθηκαν τά ναυπηγεῖα στούς Γερμανούς, ποιός Ὑπουργός Ἄμυνας, ποιός Ὑπουργός Ἀνάπτυξης καί τί ὅριζε ἡ «Λεόντειος» σύμβαση ἰδιωτικοποίησής τους.

Ἐπειδή ὁ Εὐάγγελος τό ξεχνᾶ, νά τοῦ τό θυμίσουμε: Σημίτης καί ΠΑΣΟΚ. Τό «κόστος» τῆς ἰδιωτικοποίησης δέν εἶναι …ἀριθμοί τηλεφωνικοῦ λογαριασμοῦ, Πρόεδρε, ὅπως λέγατε στήν ἐξεταστική ἐπιτροπή γιά τούς Τ0R M1 γιά τίς off shore τοῦ Ἄκη. Οἱ Γερμανοί ἀγόρασαν τά ναυπηγεῖα μέ τά συμβόλαια τῶν ὑποβρυχίων πού ἦταν πολλαπλάσια τοῦ τιμήματος!! Δῶρο. Τζάμπα. Καί ἀπό θέση ἰσχύος «χόρευαν» μετά τό ἑλληνικό Δημόσιο. Ἄν θέλετε λοιπόν νά ζητήσετε τά ρέστα γιά τότε, μήν δίδετε συνεντεύξεις. Κάντε μιά ἀνοιχτή ἐπιστολή στόν κύριο Σημίτη! Ἐπιτέλους!

Πᾶμε τώρα στό ἐπίμαχο. Ὁ «μῦθος» γιά τά ὑποβρύχια πού γέρνουν ἔπεσε ἀπό τόν οὐρανό; Μόνος του ὁ κύριος Βενιζέλος ὁμολογεῖ στό τέλος τῆς συνέντευξης, ὅτι τό πρωτότυπο «Παπανικολῆς» κατά τίς δοκιμές στό Κίελο «ἐμφάνισε κλίση» (λόγια του) «ὑπό ἀντίξοες καιρικές συνθῆκες». Λές καί ἀγοράζουμε ὑποβρύχια μόνο γιά συνθῆκες καλοκαιρίας! Λές καί ἔχουν τήν πολυτέλεια τά ὑποβρύχια νά φέρουν πανάκριβο ὁπλισμό (τορπίλλες) καί νά τόν ἐξαπολύουν μέ ἀμφίβολη εὐστοχία λόγω κλίσης. Ἡ ἀλήθεια λοιπόν ἦταν ὅτι πρόβλημα μέ τήν κλίση ὑπῆρχε. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τό πρόβλημα κατεγράφη σέ ἐκθέσεις ἀξιωματικῶν τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῆς περιόδου πού «ἔδεσαν» τά χέρια τῶν πολιτικῶν ἡγεσιῶν. Ἡ ἀλήθεια, τέλος, εἶναι ὅτι τό πρόβλημα τῆς κλίσης λύθηκε στήν Ἑλλάδα ἀπό τούς ἀξιωματικούς τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ! Μέ ὑποδείξεις τους. Ἄν δέν ὑπῆρχε πρόβλημα ὁ «Ἀτρόμητος» κύριος Βενιζέλος θά εἶχε ὑπογράψει μόνος τήν παραλαβή τους καί δέν θά μεταβίβαζε τήν ποινική εὐθύνη τοῦ Ὑπουργοῦ Ἄμυνας στήν πλειοψηφία τοῦ κόμματός του στό Κοινοβούλιο. Κλείνω: παράκληση θερμή. Μήν ξύνετε πληγές. Προσπαθοῦμε νά τά ἀφήσουμε πίσω μας ὅλα αὐτά!

Τά ὑποβρύχια ἐπιτελοῦν τό ρόλο τους γιατί ξέρω ἄριστα μέσα ἀπό τό Πεντάγωνο πώς τό Πολεμικό μας Ναυτικό τά ἔκανε «ἀξιόπλοα». Μέ κλεμμένες δάφνες ἀξιωματικῶν δέν ἀποκαθίστανται ὑστεροφημίες πολιτικῶν.

Απόψεις

Ἡ Ἱσπανία «μηδενίζει» τό κοντέρ στόν ΦΠΑ, ἡ Ἑλλάς τό «τερματίζει»

Εφημερίς Εστία
Οἱ σοσιαλιστές τοῦ Σάντσεθ ἀνακουφίζουν τούς πολῖτες τους ἀπό τήν ἀκρίβεια, ἐνῷ ἡ φιλελεύθερη ΝΔ λέει πεισματικῶς «ὄχι» στά αἰτήματα Ἑλλήνων γιά φορολογικές ἐλαφρύνσεις

Ἡ νέα στρατηγική ἀσφαλείας καί τά πυρηνικά τῆς Ρωσσίας

Εφημερίς Εστία
ΜΕΓΑΛΟ προβληματισμό πρέπει νά δημιουργήσει ἡ ἀναθεώρησις τοῦ πυρηνικοῦ δόγματος τῆς Ρωσσίας, τήν ὁποία ἀνήγγειλε ἀπό τό Βιετνάμ ὁ Πρόεδρος Πούτιν. Κατ’ ἀρχήν, εἶναι μία κίνησις πολιτική.

Ντόμινο ἀποκαλύψεων γιά φοροδιαφυγή πολυεθνικῆς

Εφημερίς Εστία
ΟΣΜΗ σκανδάλου ἀναδύεται ἀπό τά ἀλλεπάλληλα κρούσματα φοροδιαφυγῆς τοῦ πολυεθνικοῦ ὁμίλου Η&M πού ἐντοπίζονται σέ καταστήματά του σέ ὅλη τήν χώρα, καθώς ἡ ἐπιχείρησις συστηματικά δέν διεβίβαζε πρός τήν ΑΑΔΕ τίς ἀποδείξεις πού ἔκοβε.

Ντόναλντ Σάδερλαντ, στήν ἐποχή τῆς ψυχεδέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐκδημία τοῦ σπουδαίου Καναδοῦ ἠθοποιοῦ Ντόναλντ Σάδερλαντ, τοῦ ἠθοποιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδινε κῦρος μέ τήν παρουσία του στίς ταινίες, μᾶς θύμισε τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία πηγαίναμε στόν κινηματογράφο γιά νά διδαχθοῦμε, νά προβληματισθοῦμε καί, ἐκ παραλλήλου, νά διασκεδάσουμε…

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουνίου 1924