Σάββατον, 14 Απριλίου 1962

O ΚΟΣΜΟ

ΑΤΛΑΝΤΙΚΑΙ ΚΛΟΠΑΙ

«Συνελήφθησαν εἰς τήν Σμύρνην τρεῖς Τοῦρκοι ὁπλῖται, κατέκλεπτον τάς ὑπ’ αὐτῶν φρουρουμένας ἀποθήκας τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., ἀφαιροῦντες ἀνταλλακτικά αὐτοκινήτων ἀξίας πολλῶν χιλιάδων λιρῶν. Κατεσχέθησαν κρυπτόμενα ὑπ’ αὐτῶν κλοπιμαῖα ἀξίας 70 χιλ. λιρῶν Τουρκίας». Ἐσκέφθησαν οἱ ἄνθρωποι, ὅτι… ὡς ἀκρογωνιαῖοι λίθοι τοῦ ΝΑΤΟ εἶχαν καί αὐτοί κάποια δικαιώματα ἐπί τοῦ περιεχομένου τῶν ἀποθηκῶν του! Μόνον ἡ Κυβέρνησίς των, δηλαδή, θά κατακλέπτῃ τούς Ἀμερικανούς καί τούς ἄλλους συμμάχους των;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

 O ΠΑΤΡΙΑΡΧHΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Ὁ εὑρισκόμενος εἰς τάς Ἀθήνας Πατριάρχης τῆς Βουλγαρίας κ. Κύριλλος, ἐπεσκέφθη τήν πρωίαν τόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Χρυσόστομον. Ἀκολούθως ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἀκρόπολιν καί τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν, εἰς ἐπίσημον πρόγευμα, εἰς τήν Μονήν Πεντέλης. Τό ἀπόγευμα ὁ Βούλγαρος Πατριάρχης θά ἐπισκεφθῇ τήν Ριζάρειον Σχολήν καί τήν ἑσπέραν θά παραστῇ εἰς δεξίωσιν, πρός τιμήν του, εἰς τήν Βουλγαρικήν πρεσβείαν.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!