ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ τρῦπα τῆς βελόνας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ καί ἡ Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου, οἱ ἀξιότιμες κυρίες Κλάππα καί Ἀδειλίνη, ἐξέδωσαν χθές μιά ὀργίλη ἀνακοίνωση γιά νά ἐπικρίνουν ὅλους ὅσοι σχολιάζουν μέ προβληματισμό τήν πορεία τῆς δικαστικῆς ἔρευνας γιά τά Τέμπη.

Καί τό ἔπραξαν τήν ἑπομένη τοῦ καταδικαστικοῦ ψηφίσματος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου γιά τό κράτος δικαίου στήν Ἑλλάδα, τό ὁποῖο ἀναφέρει ρητῶς ὅτι πρῶτον «εἶναι ζωτικῆς σημασίας νά γίνει γρήγορα καί ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ἡ δικαστική ἔρευνα γιά τά Τέμπη, καλύπτοντας ὅλους τούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων», δεύτερον, «δέν εἶναι ἱκανοποιημένο μέ τόν τρόπο πού διεξάγεται ἡ διερεύνησις τῆς ὑποθέσεως ἀπό τήν ἁρμόδια ἐπιτροπή τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καθώς φαίνεται νά στερεῖται πολιτικῆς ἀμεροληψίας καί νά εἶναι ἀπρόθυμη νά καταθέσει βασικούς πραγματογνώμονες γιά κατάθεση» καί, τρίτον, «εἶναι βαθιά ἀνήσυχο ἀπό τήν ἄρνηση τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου νά διεξάγει μιά ἔρευνα ὅπως ζητήθηκε ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Εἰσαγγελία.»

Δέν πρόκειται νά σχολιάσω τό εἰσαγωγικό ὀλίσθημα τῶν ἀξιότιμων δικαστικῶν λειτουργῶν νά θέσουν μέ τήν ἀνακοίνωσή τους ἐντός εἰσαγωγικῶν τήν φράση «Τραγωδία τῶν Τεμπῶν». Τραγωδία ἦταν! Ἄνευ εἰσαγωγικῶν. Οἱ τραγωδίες εἶναι τραγωδίες. Καί τά ἄστοχα εἰσαγωγικά προσφέρονται γιά παρερμηνεῖες. Ἐπειδή ὅμως προφανῶς ὁ Ἄρειος Πάγος δέν ἐπιθυμεῖ νά ἀπαντήσει στίς εὐθεῖες βολές τοῦ ψηφίσματος τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου τό ὁποῖο ἐνέκριναν οἱ εὐρωομάδες τοῦ Μακρόν, τοῦ Σόλτς καί βουλευτές τοῦ ΕΛΚ, προσκείμενες στήν ἡγεσία τῆς Κομμισσιόν, εἶμαι ὑποχρεωμένος νά παρατηρήσω ὅτι τό Ἀνώτατο Δικαστήριο ἐπιλέγει (τήν εὔκολη ὁδό) νά ἀσκήσει κριτική στήν ἐφημερίδα μας, γιά τίς ἀποκαλύψεις της γιά τήν παρέμβαση τῆς Εὐρωπαίας εἰσαγγελέως Κοβέτσι, καί στήν μητέρα τῆς ἄτυχης φοιτήτριας Μάρθης, Μαρία Καρυστιανοῦ.

Ἔτσι κάνει λόγο γιά συνειρμούς πού δημιουργήθηκαν, ὅτι ἡ ἑλληνική δικαιοσύνη «σύρεται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Εἰσαγγελία» σέ σημεῖο πού νά ἀποδίδεται ἡ δίωξη Ἀγοραστοῦ σέ ἔξωθεν παρέμβαση, γιά «ψευδεῖς δηλώσεις πού ἔχουν ὡς στόχο νά κλονίσουν τήν δικαιοσύνη», καί ἀναφέρει ὅτι «ἡ Εὐρωπαϊκή Εἰσαγγελία ἀσχολεῖται μέ τήν ἔρευνα καί τήν δίωξη σοβαρῶν ἐγκλημάτων πού στρέφονται ἀποκλειστικῶς κατά τῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.» Μέ ὅλον τόν σεβασμό στό ἀξίωμα τῆς Προέδρου καί τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐπισημαίνουμε τά ἑξῆς: – ἡ ἐφημερίδα μας ἀποκάλυψε τήν πράγματι ἐσπευσμένη πρόσκληση Σοφουλάκη στήν Γενική Εἰσαγγελία τῆς ΕΕ γιά τήν ὑπόθεση τῶν Τεμπῶν. Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Εἰσαγγελία δέν ἀναμειγνύεται στό ἔργο τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης. Ἐάν εἶναι πράγματι ἔτσι, μήπως μπορεῖ νά μᾶς ἐξηγήσει γιά ποιό λόγο ἐκλήθη ὁ ἀντιεισαγγελέας κύριος Σοφουλάκης στό γραφεῖο τῆς κυρίας Κοβέτσι; Διότι –γιά νά χρησιμοποιήσουμε ὁρολογία τῆς ἀνακοίνωσης– «οἱ ἀσχολούμενοι μέ τήν νομική ἐπιστήμη» γνωρίζουν ὅτι τό ἑνωσιακό δίκαιο εἶναι μέρος τῆς ἐθνικῆς ἔννομης τάξης μας. Ὅ,τι στρέφεται λοιπόν κατά τῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης συνιστᾶ παραβίαση τοῦ ἑνωσιακοῦ καί ταυτόχρονα τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐθνικοῦ δικαίου. Ἡ ἐκτέλεση τῆς περίφημης σύμβασης 717 ἀφορᾶ προφανῶς τά συμφέροντα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, καί ὁ ἔλεγχος τῆς ἐφαρμογῆς της ἀξιολογεῖ πόσο συμβατές ἦταν οἱ διαδικασίες ἀνάθεσής της μέ τό ἑνωσιακό καί τό ἐσωτερικό δίκαιο. Λόγῳ τῆς ἰδιομορφίας τῆς ἑλληνικῆς ἔννομης τάξης ὅμως ὁ ἔλεγχος γιά τήν σύμβαση 717 διαχύθηκε στήν δικαιοσύνη, στό Κοινοβούλιο ἀκόμη καί στήν Ἐπιτροπή Ἐμπειρογνωμόνων Γεραπετρίτη, πού ἔχει λάβει καταθέσεις ἀπό ἀξιωματούχους τοῦ ΟΣΕ γιά τήν 717. (Ἀλήθεια, αὐτές τίς ἔχει ἡ ἀνάκριση; Διότι μέχρι πρό τινος δέν εἶχε οὔτε τό πόρισμα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Εἰσαγγελίας, τώρα τῆς ἐστάλη!)

Ὅταν λοιπόν ἡ κυρία Κοβέτσι ζητᾶ ἐξηγήσεις γιά τά Τέμπη, δέν παρεμβαίνει στήν ἑλληνική δικαιοσύνη ἐπειδή τό ἐπιθυμεῖ, ἀλλά ἐπειδή τό νομικό μας σύστημα τό ἐπιβάλλει. Ἄν ἀσχολοῦνται τρεῖς ἐθνικές ἀρχές μέ τήν σύμβαση, δέν θά ρωτήσει καί γιά τίς τρεῖς;

Εἰς ὅ,τι συνδέεται μέ τά δημοσιεύματά μας, τά ὅσα ἀναφέρει ἡ ἀνακοίνωση εἶναι μακράν ἡμῶν. Δέν μᾶς ἀφοροῦν. Στά δημοσιεύματά μας πού ἀποκαλύψαμε τήν μυστική συνάντηση τῆς Γενικῆς Εἰσαγγελέως τῆς ΕΕ μέ ἐκπρόσωπο τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης, ἀναφέραμε ρητῶς ὅτι «ἡ ἁρμοδιότητα Κοβέτσι εἶναι ἡ καταπολέμηση τῆς ἀπάτης σέ βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς ΕΕ ἐνῷ ἀποστολή της εἶναι νά ἀσκεῖ διώξεις γιά ἐγκλήματα πού ἀφοροῦν τά οἰκονομικά συμφέροντα τῆς ΕΕ» καί προσθέσαμε:

«Ἐκεῖνο πού ἐνδιαφέρει πρωτίστως τήν κ. Κοβέτσι εἶναι τό τρίτο σκέλος τῆς ὑπόθεσης πού ἀφορᾶ στό ἔργο γιά τήν ἀσφάλεια στόν σιδηρόδρομο ὁ ὁποῖος κόπηκε στά δύο στά Τέμπη προκαλῶντας ζημία 15,6 ἑκατομμυρίων εὐρώ σέ βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου καί τῆς ΕΕ» (Μαίρη Μπενέα, 4-2 -2024). Σημειώνεται πώς ὅταν μία συνάντηση μένει μυστική καί μετά τήν ἀποκάλυψή της ἀσκεῖται δίωξη κατά κρατικοῦ ἀξιωματούχου (Ἀγοραστός), εὐλόγως εἰκάζει κανείς ὅτι ὑπάρχει σύνδεση, ἔστω καί ἄν αὐτό μπορεῖ νά μήν εἶναι ἀκριβές. Τά ἐπίχειρα τῆς μυστικότητας εἶναι ἡ καχυποψία. Ἀκόμη καί γιά τήν Δικαιοσύνη τήν ὁποία τιμοῦμε. Δυστυχῶς. Στίς μέρες μας ἀπαιτεῖται περισσότερη διαφάνεια γιά νά ἀποφεύγονται τέτοιοι συνειρμοί (ἔγιναν ἀπό συγγενεῖς θυμάτων) τούς ὁποίους ἐμεῖς πάντως δέν κάναμε. Τώρα, εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τό σκέλος τῆς ἀνάκρισης, ὑπάρχει ἡ δικαιολογημένη ἀπορία, πῶς ἡ δικαιοσύνη δέν ὁριοθέτησε τόν χῶρο τοῦ δυστυχήματος ἀμέσως μετά καί ἀνέχθηκε τήν ἀλλοίωσή του καί τό τσιμέντωμά του. Ἀφοῦ προηγουμένως διεξήχθη ἔρευνα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἐπί ἀρχηγίας Φλώρου γιά τά εὑρήματα τῆς ὁποίας δέν μάθαμε ποτέ τίποτε. Ἡ κυρία Καρυστιανοῦ κατήγγειλε στήν ἐξεταστική ὅτι ζήτησαν ἀπό τόν προηγούμενο ἀνακριτή νά μεταβεῖ στόν χῶρο τοῦ δυστυχήματος ἤ νά στείλει πραγματογνώμονες καί αὐτός «ἁπλῶς τό σημείωσε σέ ἕνα χαρτί.» Εἶναι ἀλήθεια; Εἶναι ψέμα; Διότι ὅσα ἰσχυρίστηκε ἡ κυρία Καρυστιανοῦ στήν ἐξεταστική ὅτι ἐλέχθηκαν σέ συγγενεῖς («πηγαίνετε στήν ἐκκλησία, ἀσχοληθεῖτε μέ τό μέλλον ὄχι μέ τό παρελθόν») δέν ἦταν τά μοναδικά γιά νά προκαλοῦν τώρα τήν ἔκρηξη τοῦ Ἀρείου Πάγου. Εἶπε καί ἄλλα γιά τήν δικαιοσύνη! Θά τά βρεῖτε στά πρακτικά! Καί δέν ἀπαντήθηκαν ἀπό τήν χθεσινή ἀνακοίνωση.

Καταλήγω μέ πολύ σεβασμό στίς δύο κορυφαῖες λειτουργούς τῆς Δικαιοσύνης μέ μία ἐπισήμανση: Ἀνεξαρτήτως τῶν προθέσεών τους πού προφανῶς δέν ἀμφισβητοῦμε, κινοῦνται μέσα σέ μία νέα ἀτμόσφαιρα σωρευτικῆς ἀμφισβήτησης τῶν θεσμῶν. Μολυσμένη ἀτμόσφαιρα. Ἀμφισβητεῖται πλέον ἡ ἐκτελεστική ἐξουσία, ἡ νομοθετική ἐξουσία, ἡ δικαστική ἐξουσία, ἀκόμη καί ἐμεῖς, τά ΜΜΕ, ἡ «τετάρτη» ἐξουσία. Ἀμφισβητούμαστε ὅλοι. Κάθε πράξη ἤ παράλειψή μας περνᾶ ἀπό τήν τρῦπα τῆς βελόνας. Καί ἡ ἀρνητική ἐνέργεια πού ἔχει σωρευτεῖ γιά ἄλλες ὑποθέσεις τῆς περασμένης τετραετίας κατά τίς ὁποῖες τό κράτος συνελήφθη νά καταστρέφει ἀνενόχλητο τίς ἀποδείξεις χωρίς ἡ δικαιοσύνη νά ἀντιδρᾶ (ἠχογραφήσεις στίς ὑποκλοπές), μπορεῖ νά γίνει αἰτία νά πέσουν τώρα ὅλες μαζί ἐπί τῶν κεφαλῶν μας. Ἐπί δικαίων καί ἀδίκων. Ἄλλο τό χθές, ἄλλο τό σήμερα. Τά Τέμπη δέν ἀφοροῦν κοριούς, κυρία Πρόεδρε καί κυρία Εἰσαγγελεῦ. Ἀφοροῦν παιδιά. Παιδιά μέ πατέρα, μητέρα, παπποῦ καί γιαγιά. Παιδιά σάν τά ἄξια παιδιά πού μεγαλώνετε καί ἐσεῖς. Τά Τέμπη δέν εἶναι παιχνίδια παρακολούθησης μεταξύ πολιτικῶν. Συγκινοῦν κάθε Ἕλληνα πού βλέπει στά παιδιά τῶν Τεμπῶν τά δικά του παιδιά.

Κάντε τό καθῆκον σας, λοιπόν. Χρωστᾶτε μόνον στήν κοινωνία, σέ κανέναν ἄλλο!

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ