Ἡ Ἑλλάς ἐπιθυμεῖ παράταση τοῦ πολέμου!

OTAN ἡ Κυβέρνηση ἀποφάσισε νά στείλει γιά πρώτη φορά ὁπλισμό στήν Οὐκρανία…

… λίγες μέρες μετά τήν κήρυξη τοῦ πολέμου, ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση διαμαρτυρήθηκε διατυπώνοντας τήν θέση, ὅτι γιά τόσο σημαντικές ἀποφάσεις ἀπαιτεῖται ἐθνική συναίνεση. Ὁ κύριος Μητσοτάκης ἀπέρριψε τότε αὐτήν τήν ἄποψη. Ἐρωτηθείς σέ τηλεοπτική συνέντευξη ἀπάντησε ὅτι αὐτές εἶναι ἀποφάσεις πού λαμβάνονται σέ ἐπίπεδο πρωθυπουργοῦ καί ὅτι δέν πιστεύει καί πολύ σέ διαδικασίες, ὅπως ἡ σύγκληση τοῦ συμβουλίου πολιτικῶν ἀρχηγῶν. Ἕνα συνταγματικό ἔθιμο πού καθιερώθηκε τήν περίοδο 1990-1993 ἐπί τῆς πρωθυπουργίας τοῦ πατρός του στήν κορύφωση τῆς κρίσης τοῦ Μακεδονικοῦ. Ἦταν ἀπόλυτος. Τίς τελευταῖες δύο ἑβδομάδες ὅμως συμβαίνει κάτι παράδοξο: τίς ἀποφάσεις πού λαμβάνονται σέ ἐπίπεδο πρωθυπουργοῦ τίς ἀνακοινώνουν ξένοι ἀξιωματοῦχοι. Ὄχι ὅποιοι καί ὅποιοι. Τίς ἀνακοινώνουν ὁ Καγκελλάριος τῆς Γερμανίας κύριος Σόλτς καί ὁ ὑπουργός Ἄμυνας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν κύριος Ὤστιν.

Τό πλέον ἐνδιαφέρον ὅμως εἶναι ὅτι οἱ ἀποφάσεις αὐτές πού στήν πραγματικότητα ἀποτελοῦν τήν πλήρη ἀποδοχή τῶν αἰτημάτων πού ἀπηύθυνε πρός τήν Κυβέρνηση κατά τήν ἐπίσκεψή της στήν Ἀθήνα ἡ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν κυρία Νούλαντ, συνιστοῦν τήν πλήρη προσχώρηση τῆς Ἑλλάδος στό μπλόκ ἐκείνων τῶν δυνάμεων πού ἐπιθυμοῦν τήν παράταση τοῦ πολέμου καί τόν ἐγκλωβισμό τῆς Ρωσσίας στήν Οὐκρανία. Πρόκειται γιά μία ἐπιλογή πολύ εὐρύτερη μιᾶς ἀπόφασης γιά τήν ἀποστολή ὁπλισμοῦ καί γιά τήν ὁποία αὐτήν τήν φορά χωρίς ἀμφιβολία εἴτε τό θέτει ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση εἴτε ὄχι, ἀπαιτεῖται ἐθνική συναίνεση. Διότι τίς συνέπειες ἀπό τήν παράταση τοῦ πολέμου δέ θά τίς πληρώσει προσωπικῶς ἀπό τήν τσέπη του ὁ κύριος Μητσοτάκης, ὁ κύριος Τσίπρας ἤ ἡ κυρία Σακελλαροπούλου πού περιοδεύει στήν Ἐσθονία αὐτές τίς μέρες. Κανείς.

Ὁ ἑλληνικός λαός θά πληρώσει τήν παράταση. Εἶναι μάλιστα σχῆμα ὀξύμωρο. Ἀπό τή μία νά ἀναζητοῦμε μέ ἀγωνία τήν εὐρωπαϊκή λύση γιά τό πλαφόν στίς τιμές τοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἐπειδή φοβόμαστε ὅτι ὁ πόλεμος θά διαρκέσει, καί ἀπό τήν ἄλλη μέ πράξεις μας καί ἀποφάσεις μας γιά τήν λήψη τῶν ὁποίων δέν συνεδρίασε οὔτε κἄν τό κυβερνητικό συμβούλιο Ἐξωτερικῶν καί Ἄμυνας, τό ΚΥΣΕΑ (ἀφῆστε τό συμβούλιο πολιτικῶν ἀρχηγῶν, ἐδῶ δέν κάνουμε οὔτε τά προβλεπόμενα), νά κάνουμε ὁτιδήποτε περνάει ἀπό τό χέρι μας γιά τήν παράταση τοῦ πολέμου. Καί μάλιστα διευκολύνοντας χῶρες πού δέν ἐπιθυμοῦν νά ἀποστείλουν ὁπλισμό γιά νά μήν ὀξυνθεῖ περαιτέρω ἡ σχέση τους μέ τήν Ρωσσία.

Ὅπως ἡ Γερμανία. Ἄν θέλουμε λοιπόν νά μεταφράσουμε τήν ἀπόφαση τῆς κυρίαρχης κυβέρνησης τήν ὁποία ἀνακοίνωσε ὁ γερμανός Καγκελλάριος, καί εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἀγνοοῦσε ὁ Ἕλληνας Ὕπουργός Ἄμυνας, θά ἔπρεπε νά ἐπισημάνουμε τό ἑξῆς: ἡ Ἑλλάδα προσχωρεῖ πλήρως στό ἰδιότυπο μέτωπο χωρῶν πού ἐπιθυμοῦν νά ἐξοπλίσουν τόν Οὐκρανό Πρόεδρο Ζελένσκυ εἰς τρόπον ὥστε νά παραταθεῖ ὁ πόλεμος. Οἱ χῶρες αὐτές εἶναι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἡ Ἀγγλία, οἱ σκανδιναβικές χῶρες τοῦ Βορρᾶ πού χτυποῦν τήν πόρτα τοῦ ΝΑΤΟ καί οἱ πρώην ἀνατολικές εὐρωπαϊκές χῶρες (Πολωνία, Λεττονία, Ἐσθονία κι ἄλλες.) Ἡ Ἑλλάδα δέν ἀνήκει στό μπλόκ τῶν χωρῶν πού ἐπιθυμοῦν τήν πάσῃ θυσίᾳ λήξη τοῦ πολέμου πρίν ἔρθει ὁ χειμώνας, ὅπως ἡ Γερμανία, ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία, ἡ Ἱσπανία, ἡ Πορτογαλία.

Ἡ Ἑλλάδα φαίνεται ὅτι θεωρεῖ πώς ἀγοράζοντας ἀντιαρματικά ἀπό τήν Γερμανία σέ ἀντικατάσταση τῶν σοβιετικῶν πού θά στείλουμε στήν Οὐκρανία, μαχητικά Ραφάλ καί φρεγάτες ἀπό τήν Γαλλία, μαχητικά F35 ἀπό τήν Ἀμερική καί κορβέττες ἀπό τήν Ἰταλία, μπορεῖ νά τούς ἔχει ὅλους ἱκανοποιημένους ὥστε τήν κρίσιμη στιγμή νά παρέμβουν ὑπέρ ἡμῶν στήν κρίση μέ τήν Τουρκία. Ἡ ὁποία ἔρχεται ξανά. Ἀργά ἤ γρήγορα. Ἀλλά ὡς γνωστόν οἱ χῶρες αὐτές δέν πουλᾶνε ὅπλα μόνο σέ ἐμᾶς, πουλᾶνε καί στήν Τουρκία! Εἶναι ἄγνωστο πάνω σέ ποιές πληροφορίες, ἐκτιμήσεις, ὑπολογισμούς βασίζει τήν ἄποψή του καί κάνει τίς ἐπιλογές του ὁ κύριος Πρωθυπουργός ὁ ὁποῖος, ὅπως σημειώσαμε σέ προηγούμενο σημείωμά μας, βρίσκεται στήν κορυφή τοῦ λόφου καί ὑποτίθεται ὅτι ἔχει καλύτερη θέα ἀπό ἐμᾶς.

Ἐπειδή ὅμως οἱ ἀποφάσεις του αὐτές πλέον δέν εἶναι ἀποσπασματικές, συμβολικές ἀλλά οἱ συνέπειές τους μπορεῖ νά ἐκταθοῦν πολύ πέρα ἀπό τόν χρόνο διακυβέρνησης τῆς χώρας ἀπό τόν ἴδιο –γιά πολλά χρόνια– θεωροῦμε ὅτι αὐτήν τήν φορά χρειάζεται ἄμεση ἐνημέρωση τοῦ κοινοβουλίου, ἄμεση σύγκληση τοῦ ΚΥΣΕΑ καί βεβαίως ἄμεση σύγκληση τοῦ συμβουλίου πολιτικῶν ἀρχηγῶν. Μπορεῖ τό μεγαλεῖο τοῦ κυρίου Μητσοτάκη νά μήν ἀντέχει τήν συνύπαρξη μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο, τόν Γιάνη Βαρουφάκη, τόν Δημήτρη Κουτσούμπα, τόν Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί τόν Ἀλέξη Τσίπρα, ἀλλά αὐτή εἶναι ἡ δημοκρατία γιά τήν ὁποία καμαρώνουμε ὅτι διαφέρουμε ἀπό τά αὐταρχικά καθεστῶτα ὅπως τοῦ Ἐρντογάν. Ἀντιπροσωπευτική.

Ὅταν ὁ κύριος Πρωθυπουργός καθίσει στό τραπέζι ἑνός συμβουλίου ἀρχηγῶν, δέν πρόκειται νά συναντήσει πρόσωπα ἀλλά ἀντιλήψεις. Ἀπόψεις χιλιάδων πολιτῶν. Ὀφείλει νά κάνει διάλογο μαζί τους, νά πείσει μέ τά ἐπιχειρήματά του καί μετά νά τούς καλέσει σέ συναίνεση γιά τίς ἀποφάσεις, ἄν αὐτό εἶναι ἐθνικά ὠφέλιμο. Τό νά πληροφορεῖται τό κοινοβούλιο ἀποφάσεις τῆς Κυβέρνησης ἀπό τόν Καγκελλάριο τῆς Γερμανίας δέν εἶναι καί ἰδιαίτερα κολακευτικό. Μᾶς γυρίζει στήν ἐποχή τῶν μνημονίων. Μετά καί τήν ἀποπληρωμή τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καί τήν τελευταία ἀξιολόγηση τῆς ἐνισχυμένης ἐποπτείας, νομίζαμε ὅτι τά εἴχαμε ἀφήσει πίσω αὐτά…

Απόψεις

Την Κυριακή 21.04 με την Εστία: Τα ντοκουμέντα της 21ης Απριλίου

Εφημερίς Εστία
Στις 21.04 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Τα ντοκουμέντα της 21ης Απριλίου • Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο, με τα πιο κρίσιμα γεγονότα της ταραγμένης επταετίας.

Οἱ ἀπειλές Πούτιν στά ἑλληνικά σημαίνουν ὅτι παίζουμε μέ τήν φωτιά!

Εφημερίς Εστία
Γιατί ἡ ρωσσική πρεσβεία τῶν Ἀθηνῶν ἀνήρτησε ἑτεροχρονισμένα στόν λογαριασμό της στό Twitter αὐστηρό μήνυμα κατά τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως – Προειδοποιήσεις γιά ἀντίποινα σέ περίπτωση πού ἐμπλακοῦμε στόν πόλεμο μέ στρατεύματα ἤ ἀποστολή μαχητικῶν – Ἡ σύμπτωσις μέ τήν παρουσία Ζελένσκυ στούς Δελφούς – Δεύτερη προειδοποίησις, μετά τήν Ὀδησσό

Ἡ ἀνανέωσις τοῦ ἀεροπορικοῦ μας στόλου

Εφημερίς Εστία
ΓΕΝΙΚΗ εἶναι ἡ ἱκανοποίησις ἀπό τήν ἀποστολή πρός τήν χώρα μας τῆς ἐπιστολῆς ἀποδοχῆς (Letter of Acceptance-LOA) τοῦ αἰτήματός μας, νά ἀποκτήσουμε μαχητικά 5ης γενιᾶς τύπου F-35.

«Γκρίζες» οἱ Κυκλάδες, μέ τήν Διακήρυξη Εἰρήνης καί Φιλίας μέ τούς Τούρκους

Εφημερίς Εστία
Η Τουρκία, μέ ἐφαλτήριο τήν ἀπόρριψη τῆς δημιουργίας θαλασσίων περιβαλλοντικῶν πάρκων, πλέον ἀμφισβητεῖ ἀνοικτά τήν ἑλληνικότητα τῶν Κυκλάδων καί ἐνοχλεῖται ὄχι βεβαίως γιά τήν διάσωση χελωνῶν, θαλασσοπουλιῶν καί ψαριῶν, ἀλλά γιά ὁτιδήποτε γαλάζιο κυματίζει πάνω στούς βράχους τῶν νησιῶν μας.

Μέ τό μέλι ἤ μέ τό ξίδι, ἡ ἴδια γεύση μένει…

Δημήτρης Καπράνος
Μέ τόν ἀξέχαστο φίλο μου, θυμόσοφο Σπῦρο Ράνη, ἀποθησαυρίσαμε διάφορα γνωμικά. Αὐτά πού λέμε «λόγια μεγάλων ἀνδρῶν». Καί γιά τί δέν ἔχουν γράψει οἱ μεγάλοι αὐτοί ἄνδρες!