Ἕβρος: Θέλουν ἀσφάλεια, ὄχι ἐπιδόματα

Η ΣΤΗΛΗ μας ἀσκεῖ πολύ συχνά κριτική στόν Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη. Ὡστόσο ὅμως τοῦ ἀναγνωρίζει καί τοῦ πιστώνει ὅτι εἶναι ἕνας ἀπό τούς πιό ἐνημερωμένους καί καλά πληροφορημένος Ἕλληνες.

Σπανίως λέει ἀνακρίβειες ἀπό τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς. Μπορεῖς νά συμφωνεῖς μαζί του, νά διαφωνεῖς μαζί του, ἀλλά τά στοιχεῖα του εἶναι πάντοτε ἀκριβῆ. Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια ἐξεπλάγην ἀκούγοντας τόν κύριο Πρωθυπουργό νά ὑποστηρίζει ἀπό τό βῆμα ὅτι ἡ Πυροσβεστική Ὑπηρεσία διέγνωσε πολύ νωρίς τήν πιθανότητα νά φτάσει ἡ φωτιά καί στό νοσοκομεῖο τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, καί γι’ αὐτό διατάχθηκε ἐγκαίρως ἡ ἐκκένωσή του καί ἡ μεταφορά τῶν ἀσθενῶν στό πλοῖο «Ἀδαμάντιος Κοραῆς». Ὅποιος τοῦ τό εἶπε αὐτό, τόν παραπληροφόρησε. Τίς ὧρες καί τίς ἡμέρες ἐκεῖνες ἤμασταν σέ διαρκῆ ἐπαφή μέ τήν Ἀλεξανδρούπολη, ἀπό τήν ὁποία σᾶς γράφω ἄλλως τε τό σημερινό σημείωμα. Καί γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἐκκένωση νοσοκομείου ἀποφασίστηκε στό «παρά πέντε».

Δέν εἶναι προφανῶς τό κρίσιμο πού θά κρίνει τίς ἐπιδόσεις τῆς Κυβερνήσεως στήν κατάσβεση τῆς φωτιᾶς τοῦ ἀκριτικοῦ Ἕβρου, ὡστόσο εἶναι προβληματικό καί γιά τήν Κυβέρνηση καί γιά τόν ἴδιο τόν Πρωθυπουργό ἄν δέν ἔχει καθαρή εἰκόνα τοῦ τί συμβαίνει σέ σημεῖα τῆς ἐπικρατείας. Πολλῷ δέ μᾶλλον ὅταν ἐκτός ἀπό αὐτό ὁ κύριος Μητσοτάκης ἔδειξε νά ἀγνοεῖ κι ἄλλες πραγματικότητες στόν νομό Ἕβρου. Ἀνακοίνωσε χθές, γιά παράδειγμα, ὅτι στά πρότυπα τῆς Εὔβοιας θά καταρτιστεῖ πρόγραμμα Evros pass γιά νά στηριχθοῦν οἱ τουριστικές ἐπιχειρήσεις. Καί ἐδῶ ἐμφανίστηκε ἀνενημέρωτος. Δέν εἶναι αὐτό τό πρόβλημα τοῦ νομοῦ. Τά ξενοδοχεῖα του «βούλιαξαν» μέσα στό καλοκαίρι καί ἰδιαίτερα τόν Αὔγουστο ἀπό Τούρκους, Βούλγαρους καί Ρουμάνους ἐπισκέπτες.

Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι ὁ Ἕβρος κάηκε. Ὅλος. Ἀπό τήν εἴσοδο τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως ὅπου χθές ἔχασκε μιά καμένη νταλίκα μέ φόντο τό φαλακρό τοπίο, μέχρι τό Σουφλί. Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ἀντί νά μεταβεῖ σήμερα στόν Ἕβρο γιά νά δεῖ τήν ἔκταση τῆς ζημιᾶς σέ ὅλον τόν νομό, ἀποφάσισε νά πάει στήν Ρόδο! Προφανῶς γιά νά ἀποφύγει τίς διαμαρτυρίες καί τά παράπονα γιά τήν ἀποτυχία τῆς Κυβέρνησης νά κατασβέσει μιά φωτιά σέ ἕναν ἐθνικῆς σημασίας νομό.

Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως θά πρέπει νά πιστώσουμε καί κάτι στόν κύριο Μητσοτάκη: παρά τό γεγονός ὅτι στήν χθεσινή κοινοβουλευτική ἀναμέτρηση ἀκολούθησε τήν πεπατημένη τῆς κλασσικῆς πολιτικῆς ἀντιπαραθέσεως κουνῶντας περίπου τό δάχτυλο στούς ἄλλους πολιτικούς ἀρχηγούς, ὁ κύριος Πρωθυπουργός σέ δύο ἤ τρεῖς ἀποστροφές τῆς ὁμιλίας του εἶπε τίς φράσεις «ὑβριδική ἐπίθεση», «ἐθνική ἀσφάλεια», «ἀνθρωπογενής πυρκαγιά» καί συνέδεσε τήν καταστροφή μέ τά δρομολόγια τῶν παράνομων μεταναστῶν. Πίσω ἀπό τούς ὁποίους κρύβονται ἐνδεχόμενες τρίτες δυνάμεις. Εἶναι μία ἀρχή. Ἡ ὁποία πρέπει νά τοῦ ἀναγνωριστεῖ. Ἔστω καί μέ μισόλογα, προσπάθησε νά πεῖ κάτι.

Ἐπιστρέφω ἀπό τήν Ἀλεξανδρούπολη καί ἀπό τήν Θράκη, γενικώτερα, περισσότερο ἀνήσυχος σέ σύγκριση μέ τό αἴσθημα πού εἶχα ὅταν ἀνέβαινα. Μέ βάση τήν πληροφόρηση πού ἀπέκτησα καί τήν ὁποία σίγουρα ἔχει ὁ Πρωθυπουργός –ἄν δέν τήν ἔχει, εἶναι ἔγκλημα– θέλω νά τόν παροτρύνω γιά τό ἑξῆς: πεῖτε κάποια στιγμή ὅλη τήν ἀλήθεια γιά ὅ,τι συνέβη, κύριε Πρωθυπουργέ. Ὅλη τήν ἀλήθεια. Στήν Ἀλεξανδρούπολη ἀπειλήθηκαν ἐγκαταστάσεις ζωτικῆς ἐθνικῆς σημασίας ὑπηρεσιῶν, μή στρατιωτικῶν. Κάηκαν κεραῖες ραδιοφωνικῶν σταθμῶν. Τήν ὥρα τῆς μεγάλης κρίσεως, στήν πόλη, ὅλη ἡ μπάντα τῶν FM ἔπαιζε τουρκικούς σταθμούς ὅπως τό TRT FM. Σέ ἀκριτικά χωριά τοῦ Ἕβρου γράφηκαν στούς τοίχους ἀδιανόητα συνθήματα ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων. Ἐπιφυλάσσομαι σέ προσεχές σημείωμα νά ἀποκαλύψω ὅλα ὅσα ἔμαθα καί ὅ,τι ἔχει συμβεῖ. Ὁ νομός δέχτηκε ἐπίθεση. Ἐπίθεση μέ οὐρά μέλλοντος. Ὅλη ἡ Θράκη, αὐτήν τήν στιγμή, δέχεται ὑβριδική ἐπίθεση, καί οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες εἶναι ἐντελῶς γυμνές.

Εὔχομαι κι ἐλπίζω νά ἔχει ὁ Πρωθυπουργός τίς πληροφορίες πού μπορεῖ νά ἀποκτήσει μέ σχετική ἄνεση ἕνας δημοσιογράφος καί νά μήν ἔχει, καί σέ αὐτό τό κρίσιμο σημεῖο, λάθος ἐνημέρωση, ὅπως συνέβη μέ τό Evros Pass καί μέ τό νοσοκομεῖο Ἀλεξανδρουπόλεως. Οἱ ἄνθρωποι θέλουν ἀσφάλεια, ὄχι ἐπιδόματα.

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.