Ἐθνική Ἀσφάλεια, Ἀνάπτυξη καί Ἀνεξάρτητες Ἀρχές

ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ πού ἐπικρατοῦν στίς διεθνεῖς σχέσεις, στό ἐμπόριο, στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, σέ συνάρτηση μέ τήν αὔξηση τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν, ἀναβαθμίζουν ἐξ ἀντικειμένου τόν ρόλο πλειάδας ἀνεξαρτήτων ἀρχῶν, οἱ περισσότερες ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι μή συνταγματικῶς κατοχυρωμένες!

Τά ραντάρ τῆς στήλης ἤδη καταγράφουν τήν νέα ἀτμόσφαιρα ἐντός τῆς ὁποίας κινεῖται ἡ Ἀρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Ἐσόδων ἀπό ἐγκληματική δραστηριότητα (μαῦρο χρῆμα), ἡ ὁποία πλέον χειρίζεται ἐξ ἀντικειμένου κρίσιμα καί λεπτά ζητήματα ἐθνικῆς ἀσφαλείας. Μετά τήν κήρυξη τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία, ἡ Ἀρχή κλήθηκε νά ἐλέγξει, μετά ἀπό ἀσφυκτική πίεση τῶν συμμάχων μας –ἡ ὁποία ἔλαβε καί μορφή ἀπροκάλυπτων ἐπισκέψεων καί παρεμβάσεων στά γραφεῖα της ἀπό διπλωμάτες, τόν βαθμό συμμόρφωσης τῆς Ἑλλάδος στίς ρωσσικές κυρώσεις.

Καί τοῦτο, διότι ἡ Ἑλλάς ἐμφανιζόταν τελευταία στούς σχετικούς καταλόγους ἐπιβολῆς κυρώσεων σέ ρωσσικές ἐπιχειρήσεις. Κατά τήν πρόσφατη προεκλογική περίοδο, ἡ Ἀρχή κλήθηκε νά ἐλέγξει τά οἰκονομικά μοναστηριῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους μή τυχόν καί ἀνακαλύψει σέ αὐτά ἴχνη ρωσσικῆς ἐπιρροῆς. Καί κατ’ ἐπέκτασιν ἀνάμειξης τῆς Μόσχας στά ἐσωτερικά πολιτικά πράγματα. Καί ἀπό χθές πληροφορούμαστε ὅτι ἀνετέθη στήν Ἀρχή Νομιμοποίησης νά ἐλέγξει τά οἰκονομικά ἀνθρώπων τῆς ἀγορᾶς καί ἄλλων, γιά νά διαπιστώσει ἄν ὑπάρχει ροή μαύρου χρήματος πρός τήν Χαμάς.

Ἀκόμη καί μέσῳ κρυπτονομισμάτων. Περιττό νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ἐκ τῶν πραγμάτων ἡ Ἀρχή θά πρέπει νά ἀσχοληθεῖ μέ μαζικές ἀγορές ἀκινήτων στήν Θεσσαλονίκη, στήν Καβάλα καί τήν Κομοτηνή ἀπό Σκοπιανούς, Βούλγαρους καί ἄλλους, οἱ ὁποῖοι καταβάλλουν τό τίμημα σέ ρευστό. Ἡ πιθανότης νά ἀγοράζονται κρίσιμες περιοχές τῆς ἐπικράτειας μέ χρήματα ἀπό ἐμπόριο ὅπλων ἤ πορνεία, δέν πρέπει νά ἀποκλειστεῖ.

Ἕπεται ἡ Ἀρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ἡ ὁποία ἔχει συγχωνευτεῖ μέ τήν Ἀρχή τῶν Προδικαστικῶν Προσφυγῶν. Θά διαχειριστεῖ ὅλες τίς ἐνστάσεις γιά τά ἔργα πολλῶν δισεκατομμυρίων εὐρώ πού προκηρύσσει τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης. Ἤδη ἔχουν κατατεθεῖ 1.600 προδικαστικές προσφυγές ἐνώπιόν της (θά φθάσουν μετά βεβαιότητος τίς 2.000), τίς ὁποῖες θά κληθοῦν νά διαχειριστοῦν τά 12 μόνον μέλη τῆς Ὁλομελείας αὐτῆς. Σέ κάθε ἕνα μέλος ἀντιστοιχοῦν 130 ὑποθέσεις. Καί ἀπό τήν ταχύτητα πού θά ἐκδικαστοῦν οἱ ὑποθέσεις αὐτές θά κριθεῖ καί ἡ ἀπορρόφηση τῶν χρημάτων. Ὄχι χωρίς σημασία γιά τήν μάχη τῆς καταπολέμησης τοῦ πληθωρισμοῦ εἶναι ἡ Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισμοῦ καί ὁ Συνήγορος τοῦ Καταναλωτῆ. Οἱ κωδικοί τιμῶν προϊόντων ἐξωτερικοῦ ἀποτελοῦν τό 80% τῶν ἐτικεττῶν τῶν σοῦπερ μάρκετ. Οἱ ἀνατιμήσεις στό συμβόλαιο ἑταιρειῶν κινητῆς τηλεφωνίας ἔγινε προσπάθεια νά πάρουν τήν ἔγκριση τοῦ Συνηγόρου τοῦ Καταναλωτῆ. Ἀνεπιτυχῶς, διότι ἡ ἀπάντηση ἦταν ἀρνητική. Οἱ τιμές στήν κινητή τηλεφωνία εἶναι 168% ἀκριβότερες ἀπό τίς εὐρωπαϊκές.

Περιέγραψα ὅσο πιό περιληπτικῶς γίνεται τόν πῆχυ πού πρέπει νά ξεπεράσουν ἀνά τομέα αὐτές οἱ ἀνεξάρτητες ἀρχές γιά νά καταλήξω στό μυστικό: Δέν ἔχουν προσωπικό. Ἀκριβέστερα: Ἔχουν ἐλάχιστο προσωπικό. Καί αὐτό πού ἔχουν τούς τό παίρνουν οἱ Ὑπουργοί. Οἱ ἐλλείψεις στήν Ἀρχή τῆς Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Ἐσόδων ἀπό ἐγκληματική δραστηριότητα περιγράφονται ἀναλυτικά στήν ἐτήσια ἔκθεση πεπραγμένων της (Φεβρουάριος 2023). Παραπέμπω. Τήν ὑπογράφει ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀρχῆς της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Οἱ ἐλλείψεις τῆς Ἀρχῆς Δημοσίων Συμβάσεων καταγράφονται στήν προκήρυξη τοῦ ΑΣΕΠ γιά τήν πρόσληψη ἐπί πλέον συμβούλων, ἡ ὁποία ἔχει κολλήσει καιρό τώρα στά γραφειοκρατικά γρανάζια τῆς ἀνεξάρτητης ἀρχῆς.

Σημειωτέον ὅτι ἡ Ἀρχή δέν ἔχει λόγο ποιό προσωπικό θά προσλάβει. Εἶναι ἁπλῶς παρατηρητής τῆς διαδικασίας! Τό ἄσχετο μέ τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης ΑΣΕΠ θά ἀποφασίσει κυριαρχικά.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὅσο διαρκεῖ ἡ ἐκκρεμότητα, Ὑπουργοί τῆς ΝΔ ἀπαρφανίζουν τήν Ἀρχή ἀπό ἐξειδικευμένο προσωπικό ἀποσπῶντας τούς καλύτερους ὑπαλλήλους στά γραφεῖά τους. Τά αὐτά ἰσχύουν γιά τήν Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισμοῦ, ἡ ὁποία μάλιστα περιέργως συνέρχεται σέ Ὁλομέλεια γιά κρίσιμες ὑποθέσεις ἀπόντος τοῦ Προέδρου της, κυρίου Λιανοῦ. Γιά νά μήν ἀναζητᾶμε στό μέλλον εὐθῦνες γιά τό τί συνέβη καί δέν βρήκαμε τούς τρομοκράτες πού χρηματοδοτοῦνταν ἀπό ἑλληνικά δίκτυα γιά νά στραφοῦν καί ἐναντίον τῆς χώρας μας, γιά τό τί συνέβη καί δέν ἀπορροφήσαμε τούς πόρους τοῦ Ταμείου Ἀνάκαμψης, γιά τό τί συνέβη καί δέν ρίξαμε τίς τιμές μέ συνέπεια οἱ Ἕλληνες καταναλωτές νά πληρώνουν ἀπό τόν ὀβολό τους τό μέρισμα πού διανέμουν σέ μετόχους τους εὐρωπαϊκές πολυεθνικές, καλόν εἶναι ἡ Πολιτεία νά ξυπνήσει καί νά τίς προικίσει μέ πόρους. Ἀνθρώπινους καί χρηματοδοτικούς. Δέν βγαίνει ἡ δουλειά ἀλλιῶς. Ἀλλιῶς, ὅταν θά σκᾶνε οἱ βόμβες στά χέρια της, κυριολεκτικῶς καί μεταφορικῶς, νά μήν ἀκούσουμε ξανά δικαιολογίες γιά τίς διαχρονικές εὐθῦνες. Δέν «κόβει» εἰσιτήρια αὐτό τό ἔργο πιά.

Απόψεις

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΙ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 20 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ ΚΛΟΜΠΣ

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».