Ἐπιστρέψτε τό 1,3 ἑκ. εὐρώ στό Δημόσιο, κύριε βουλευτά

Ποῦ φθάσαμε! Οἱ νομοθέτες νά παίρνουν τίς δουλειές ἀπό τούς ἐπιχειρηματίες

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ γιά τόν βουλευτή Φθιώτιδας τῆς ΝΔ, κύριο Χειμάρα, ὁ ὁποῖος φέρεται ὅτι εἰσέπραξε μέσῳ τῆς ἑταιρείας του συνολικά 1,3 ἑκ. εὐρώ γιά συμβάσεις ἀπό τό Δημόσιο, ὅσο κατέχει τό ἀξίωμά του, εἶναι νομίζω ἁπλά κατ’ ἀρχήν: Ἐάν πράγματι δέν γνώριζε, ὅπως ἰσχυρίζεται, καί ἄν οἱ συνεργάτες του στήν ἑταιρεία πού διατηρεῖ αὐτενεργοῦσαν ἐπειδή δέν γνώριζαν αὐτό πού ξέρει καί ὁ τελευταῖος Ἕλληνας, τό βουλευτικό ἀσυμβίβαστο, καί κτυποῦσαν δουλειές ἐν ἀγνοίᾳ του, τότε ὁ πατέρας τοῦ Ἔθνους μας δέν ἔχει παρά νά ἐπιστρέψει τά χρήματα αὐτά στό ἑλληνικό Δημόσιο. Μέχρι καί τό τελευταῖο εὐρώ. Ὅπως ἔκανε ἡ Σπυράκη γιά τίς 21 χιλιάδες εὐρώ τῶν εἰκονικῶν ὑπερωριῶν τῶν συνεργατῶν της. Τό πῶς, ἄς τό βρεῖ ὁ ἴδιος ὁ κύριος Χειμάρας. Μπορεῖ νά τά καταθέσει ὅλα στό Ταμεῖο Παρακαταθηκῶν καί Δανείων. Μπορεῖ νά τά δωρίσει στήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδας, πρός ἐνίσχυση τοῦ κοινωνικοῦ της ἔργου. Μπορεῖ νά τά ἐπιστρέψει σέ κάθε Δῆμο καί φορέα τοῦ Δημοσίου ἀπό τά ὁποῖα τά εἰσέπραξε ἡ ἑταιρεία του. Ὅποιον τρόπο κι ἄν ἐπιλέξει, πρίν τό Δημόσιο τά διεκδικήσει ὡς ἀχρεωστήτως καταβληθέντα, σίγουρα θά κάνει τό ἐλάχιστο πού θά πιστοποιεῖ τήν «ἔμπρακτη μεταμέλειά του» γιά τήν φερόμενη ἀσύγγνωστη ἀμέλεια πού ἐπέδειξαν, σύμφωνα μέ τούς ἰσχυρισμούς του, οἱ συνεργάτες του πού χτυποῦσαν διαγωνισμούς τοῦ Δημοσίου καί τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης, ὅσο καιρό εἶναι αὐτός βουλευτής.

Ἴσως ἔτσι διασωθεῖ καί κάτι ἀπό τήν τιμή αὐτῆς τῆς παράταξης, πού εὐόρκως ὑπηρέτησε ὁ πατέρας του Θανάσης ἀπό τήν θέση τοῦ νομάρχη Φθιώτιδας, τιμηθείς πολλές φορές ἀπό τόν λαό τῆς περιοχῆς. Διότι τό νά ἀποκατασταθεῖ ὅλη ἡ πολιτική ζημιά πού ἔχει γίνει, εἶναι πολύ δύσκολο. Ὄχι γιατί φταίει μόνον ὁ κύριος Χειμάρας. Ἀλλά διότι, ὡς φαίνεται, μιά ὁμάδα νεοεκλεγέντων βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀπό αὐτούς πού ἐπέλεξε προσωπικῶς ὁ Πρωθυπουργός καί θά μᾶς ἔφερναν τό νέο ἦθος, δυστυχῶς ἐξέλαβε τήν ἐκλογή της ὡς εὐκαιρία γιά δουλειές. Θεώρησε τό βουλευτικό ἀξίωμα ἐπάγγελμα. Πρίν ἀπό τόν κύριο Χειμάρα προηγήθηκαν οἱ ὑποθέσεις τῶν κυρίων Πάτση, Μαραβέγια, Καππάτου, ἐνῶ ξεχωριστά πρέπει νά ἰδωθεῖ ἡ περίπτωση τῆς εὐρωβουλευτοῦ Σπυράκη τῆς ὁποίας ἡ ἰδιότητα τοῦ μέλους τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀνεστάλη, ἐπειδή, ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός σέ σαλόνια τῶν Ἀθηνῶν στίς ἑορτές ἀποκαλῶντας την «ἀπαράδεκτη», δέν τόν ἐνημέρωσε ποτέ γιά τό πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζει μέ τίς ἀμοιβές τῶν συνεργατῶν της. Οἱ συγκεκριμένοι βουλευτές τῆς Νέας Δημοκρατίας οἱ ὁποῖοι ψηφίζουν βεβαίως πειθαρχημένα σέ ὅλα τά κρίσιμα νομοσχέδια θεωροῦσαν πολύ …φιλελεύθερο καί στό πλαίσιο…. τῶν κανόνων τῆς ἀγορᾶς νά ἀναπτύσσουν ἐπιχειρηματικές δραστηριότητες, παρά τῷ νόμῳ μέ τήν βοήθεια τοῦ κράτους. Ἐξοβελίζοντας βέβαια ὅλους τούς τοπικούς ἀνταγωνιστές τους στό ὄνομα τῶν ἀρχῶν τῆς …ἐλεύθερης ἀγορᾶς καί τοῦ …ἀνόθευτου ἀνταγωνισμοῦ πού πρεσβεύει ἡ Νέα Δημοκρατία.Ἡ ἑταιρεία πού ἀνῆκε στήν σύζυγο τοῦ βουλευτῆ Μαγνησίας κυρίου Μαραβέγια ἐπιδοτήθηκε κατ’ ἀρχάς μέ 4,2 ἑκατομμύρια εὐρώ ἀπό τόν ἀναπτυξιακό νόμο. Καί ὁ στόχος τῆς ἑταιρείας του ἦταν, μαζί μέ τήν πιθανή ἐνίσχυση ἀπό τράπεζες, νά ἀγοράζει τοπικές μονάδες ἡμερήσιας φροντίδας, οἱ ὁποῖες ἐπιδοτοῦνται γιά post covid περιστατικά καί ἀπό τόν ΕΟΠΠΥ. Τό ἄν ἡ ἑταιρεία ἡ ὁποία θά ἐπιδοτεῖτο ἀπό τόν ἀναπτυξιακό ἀνῆκε στήν σύζυγό του ἤ ὄχι, μικρά ἀξία ἔχει, περισσότερο νομική.

Στά μάτια τῆς τοπικῆς κοινωνίας ὁ βουλευτής θά ἦταν τό κυρίαρχο πρόσωπο. Τό κυρίαρχο θά ἦταν ὅτι μέ λεφτά τῶν φορολογουμένων (ἀναπτυξιακός νόμος) τῶν καταθετῶν (τραπεζικό δάνειο) καί τῶν ἀσφαλισμένων (ἐπιδοτήσεις ἀπό ΕΟΠΠΥ), ἑταιρεία συμφερόντων βουλευτοῦ θά ἀσκοῦσε …ἐπιχειρηματική δραστηριότητα. Ἔτσι γινόμαστε κι ἐμεῖς ἐπιχειρηματίες. Εὐτυχῶς τό σκάνδαλο δέν ὁλοκληρώθηκε (γιατί, ὅπως ἀκούγεται, τοπικοί ἀνταγωνιστές τό κάρφωσαν στήν ἀντιπολίτευση) καί ὁ χαμηλῶν τόνων, κατά γενική ὁμολογία, βουλευτής, πού μέ σεμνότητα ὑπερασπίζεται τίς κυβερνητικές θέσεις στά παράθυρα, …γλύτωσε τά χειρότερα.

Ὁ βουλευτής Κεφαλληνίας Καππᾶτος παρέστη ὡς δικηγόρος fund στά δικαστήρια τοῦ Ἀργοστολίου σέ ὑπόθεση πλειστηριασμῶν πρώτης κατοικίας. Ζητῶντας νά ἀπορριφθεῖ αἴτημα πολίτη γιά τήν προστασία τῆς περιουσίας του. Ὁ βουλευτής Πάτσης εἶχε τήν εἰσπρακτική ἑταιρεία ἡ ὁποία δυνητικά μποροῦσε νά ἐκπλειστηριάσει περιουσίες Ἑλλήνων πού δέν μποροῦσαν νά ἀνταποκριθοῦν στίς τραπεζικές ὑποχρεώσεις τους.

Ὅπως μαθαίνω, ὑπάρχουν κι ἄλλοι βουλευτές τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἀπό τήν περιοχή τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδας αὐτήν τήν φορά, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦν νομίμως ἐλεύθερο ἐπάγγελμα, μή δικηγόροι, τῶν ὁποίων τά γραφεῖα ἀναλαμβάνουν ὑποθέσεις γιά ἐπιχειρηματικά σχέδια ἰδιωτῶν. Ὄχι συμβάσεις μέ τόν δημόσιο τομέα ἀλλά ὑποθέσεις πού δέν συνάδουν μέ τήν ἄσκηση τοῦ βουλευτικοῦ ἀξιώματος, ἐν τέλει. Καθώς ὅταν εἶσαι βουλευτής δέν μπορεῖ νά εἶσαι καί ἐντολοδόχος ἐπιχειρηματία ἔστω γιά νόμιμες δραστηριότητες. Οἱ γραμμές εἶναι λεπτές. Ὅλα αὐτά ἀπειλοῦν τό μαλακό ὑπογάστριο τῆς Νέας Δημοκρατίας. Τῆς φθείρουν τό προβάδισμα. Τήν ἐκθέτουν στήν ἐπιχειρηματική κοινότητα, ἡ ὁποία τήν στήριξε μέ μεγάλο πάθος στίς ἐκλογές τοῦ 2019 καί βλέπει νά συμβαίνουν ἀδιανόητα πράγματα. Κάνουν μάγκα τόν Σύριζα οἱ βουλευτές τοῦ ὁποίου στήν μεγάλη τους πλειονότητα εἶναι εὐτυχισμένοι μέ τήν βουλευτική ἀποζημίωση, ἀφοῦ ποτέ ἄλλοτε στήν ζωή τους δέν εἰσέπραξαν μηνιαίως ὡς «μισθό» τόσα πολλά χρήματα.

Θά εἶναι βεβαίως τόσο ἰσχυρά τά διακυβεύματα τῶν προσεχῶν ἐκλογῶν, ὥστε ὅσα ἁμαρτήματα καί ἄν ἀποκαλυφθοῦν σήμερα, ὑποστηρίζω μέ βάση τά τρέχοντα εὑρήματα τῶν δημοσκοπήσεων, ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία δέν προλαβαίνει νά χάσει. Ἐνῶ ὑπάρχουν προϋποθέσεις ἀκόμη καί γι’ αὐτό. Θά κερδίσει ἡ ΝΔ, ὑπό τήν ἔννοια ὅτι θά εἶναι μέ σχετική ἀπόσταση ἀσφαλείας πρῶτο κόμμα. Ἀρκοῦν ὅμως αὐτές οἱ ὑποθέσεις γιά νά τραυματίσουν τό προφίλ της καί νά περιορίσουν δραματικά τό προβάδισμά της στόν δρόμο γιά τήν …αὐτοδυναμία. Γιατί σκορποῦν ἀπογοήτευση. Ἐδῶ εἶστε, καί ἐδῶ εἴμαστε. Ὅ,τι προστίθεται στό γενικό κεφάλαιο ὑπό τόν τίτλο «Πάτσης», φθείρει τήν φιλελεύθερη παράταξη.

Ἡ ὑπόθεση Χειμάρα, παρά τό ὅτι εἶναι ἐντελῶς διαφορετική ἀπό τήν ὑπόθεση Πάτση, σέ αὐτό τό κεφάλαιο ἐγγράφεται. Τοῦ βουλευτῆ, πού ἀντί νά ἀσκεῖ τά καθήκοντά του ὑπέρ τοῦ λαοῦ, χάνει τόν προορισμό του καί συναλλάσσεται μέ τό κράτος. Ἐγγράφεται ἐπίσης καί στό ἑξῆς κεφάλαιο: οἱ ἐπιχειρηματίες πού ψήφισαν τήν Νέα Δημοκρατία γιά νά εἶναι δίκαιος ὁ ἀνταγωνισμός καί νά παίρνουν τίς δουλειές, βλέπουν ξαφνικά τούς βουλευτές τῆς Νέας Δημοκρατίας πού ψήφισαν, νά καταργοῦν σέ ὁρισμένες περιπτώσεις τόν ἀνταγωνισμό, καί νά τούς παίρνουν τίς δουλειές!

Απόψεις

Την Κυριακή 02.06 με την Εστία: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 02.06 η Εστία της Κυριακής  παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 01.06 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 01.06 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 31.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 31.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.