Ἄν ἡ χώρα εἶχε ἀκούσει τόν Καραμανλῆ…

ΧΘΕΣ ὁ Κώστας Καραμανλῆς εἶχε γενέθλια. Γεννηθείς τό 1956 «πάτησε» τά 65

Ὅταν ἔχασε τίς ἐκλογές τοῦ 2009 ἦταν πενῆντα τριῶν ἐτῶν. Πέρασαν ἀπό τότε 12 ὁλόκληρα χρόνια. Αἰώνας πολιτικός στούς καιρούς μας. Ἐάν ἡ πολιτική του γιά τήν Ἑλλάδα καί ἡ ματιά του γιά τόν κόσμο ἦταν λάθος, σήμερα θά ἐθεωρεῖτο ξεπερασμένη. Ντεμοντέ. Πασέ. Παρωχημένη. Δέν εἶναι ἔτσι ὅμως. Ὁ Καραμανλῆς ὅπως ἀπεδείχθη εἶχε ἄδικο, γιατί εἶχε δίκαιο πολύ νωρίς. Διέκρινε τόν νέο κόσμο πού ἐρχόταν ἐγκαίρως. Καί ἐπιχείρησε νά τοποθετήσει τήν πατρίδα μας σέ θέση προνομιακή. Γωνία. Στασίδι γιά λίγους. Δέν τό λέμε ἐμεῖς. Τά γεγονότα τό λένε πλέον. Καί τόν ἐπιβεβαιώνουν. Οἱ δραματικές ἐξελίξεις στό Ἀφγανιστάν ἀπό τό ὁποῖο ἀποχώρησαν ταπεινωμένες οἱ ΗΠΑ δικαιώνουν τήν ἀπόφασή του νά μήν στείλει στρατό στήν μακρινή αὐτή χώρα. Ἀκόμη καί ἄν χρειάστηκε νά δυσαρεστήσει παραδοσιακούς συμμάχους ὅπως οἱ ΗΠΑ καί Προέδρους τους ὅπως ὁ Μπούς καί ὁ Ὀμπάμα. Οἱ λαοί τῆς περιοχῆς διατήρησαν ἔτσι ἄσβεστη τήν καλή εἰκόνα πού ἔχουν γιά τούς Ἕλληνες ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ἡ Ἑλλάς δέν ὑπῆρξε ποτέ δύναμις ἀποικιοκρατική. Οἱ αὐξήσεις στίς τιμές φυσικοῦ ἀερίου σέ ὅλη τήν Εὐρώπη οἱ ὁποῖες μέ τόν ἕνα ἤ μέ τόν ἄλλο τρόπο μετακυλίονται ἤδη στίς τιμές τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί σέ εἴδη πρώτης ἀνάγκης στήν πατρίδα μας δείχνουν ἐπίσης ὅτι οἱ γεωπολιτικές ἐπιλογές πού δέν ἐξυπηρετοῦν τό ἐθνικό συμφέρον ἀλλά τίς συμμαχικές ἀνάγκες καί μόνον ἀργά ἤ γρήγορα πληρώνονται ἀκριβά. Κυριολεκτικῶς πληρώνονται. Ἀπό τίς τσέπες μας. Καί ἐδῶ ὁ Κώστας Καραμανλῆς δικαιώνεται. Μία ὁλόκληρη γενιά πολιτικῶν πού ἀνέλαβε τά ἡνία τῆς χώρας μετά τόν ἴδιο ἐπένδυσε ὅλα τά χαρτιά τῆς πατρίδας μας στό δυτικό φυσικό ἀέριο. Στόν ἀμερικανικῶν συμφερόντων ἀγωγό EastΜed ὁ ὁποῖος ἀντικατέστησε τόν ρωσσικό South Stream στόν ἐθνικό σχεδιασμό. Μία ὁλόκληρη γενιά πολιτικῶν ἐνσωματώθηκε στίς πολιτικές τῶν ΗΠΑ πού μάχονταν τήν ἐπέκταση τῆς ρωσσικῆς ἐπιρροῆς μέσω τῆς ἐνέργειας στήν Εὐρώπη καί ὑπόσχονταν ἐπάρκεια ἐνεργειακῶν πόρων ἀπό τήν Δύση. Ὑγροποιημένων, σχιστολιθικῶν, ἄλλων. Ἵνα ἀποδειχθῇ στό τέλος τί; Ὅτι οἱ ΗΠΑ ἐγκατέλειψαν πανηγυρικῶς τόν ἀγωγό EastΜed μέ ἐπίσημες δηλώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ πρεσβευτῆ Τζέφφρυ Πάυατ. Προδοσία! Ἵνα ἀποδειχθῇ στό τέλος τί; Ὅτι ἡ ἴδια ἡ Εὐρώπη ἀπέρριψε τίς ἀμερικανικές νουθεσίες γιά ἀποφυγή ρωσσικοῦ μονοπωλίου στήν ἐνέργεια. Μόλις προσφάτως ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος Μπάιντεν δήλωσε ἀμέσως μετά τήν συνάντησή του μέ τόν Ρῶσσο Πρόεδρο Πούτιν στήν Γενεύη ὅτι «δέν ἔχω ἀντιρωσσική ἀτζέντα» ἐνῶ ἀμέσως μετά τήν συνάντησή του μέ τήν καγκελλάριο τῆς Γερμανίας Ἄγγελα Μέρκελ στήν Οὐάσιγκτων ἔδωσε τήν συγκατάθεσή του –ἑκών ἄκων– γιά τήν κατασκευή τοῦ δεύτερου γερμανορωσσικοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου πού παρακάμπτει τήν Οὐκρανία (Nord2Stream)! Διότι εἴτε τήν ἔδινε εἴτε ὄχι οἱ Γερμανοί θά προχωροῦσαν μόνοι τους! Χωρίς νά τόν ὑπολογίσουν. Κατά τά ἄλλα τό πρόβλημα ἦταν κάποτε ἡ Ἑλλάς, ὁ Πρωθυπουργός της καί οἱ «ἀρρωστημένες» συμφωνίες πού κατά τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ τῆς ἐποχῆς ὑπέγραφε. Ἵνα ἀποδειχθῇ τέλος τί; Ὅτι ἄν ἡ Ἑλλάς εἶχε προχωρήσει ἀπό κοινοῦ μέ τήν Ρωσσία στήν κατασκευή τοῦ νότιου ἐνεργειακοῦ δρόμου (South Stream) σήμερα δέν θά πιεζόταν τόσο πολύ ἡ οἰκονομία μας ἐξ αἰτίας τῆς αὔξησης τῶν τιμῶν φυσικοῦ ἀερίου πού μετακυλίονται στά νοικοκυριά. Θά ἀντιμετώπιζε ἀπό πολύ καλύτερη θέση τήν ἔκρηξη στίς διεθνεῖς τιμές. Καί πάντως δέν θά βασιζόταν σέ ἀγωγούς φυσικοῦ ἀερίου (ΤΑP) τῶν ὁποίων ἡ διέλευση περνᾶ ἀποκλειστικά ἀπό τουρκικό ἔδαφος μέ ὅ,τι σημαίνει αὐτό γιά τήν ἀσφάλειά μας. Ἡ ἔκρηξη τῶν τιμῶν φυσικοῦ ἀερίου στήν Δύση ἀποδεικνύει πέραν πάσης ἀμφιβολίας ὅτι τό πρόβλημα γιά τήν ἤπειρό μας δέν ἦταν τό ρωσσικό μονοπώλιο καί ἡ δῆθεν κακόβουλος ἐπιρροή τῆς Μόσχας ὅπως μηρυκάζει διαρκῶς ὁ Τζέφφρυ Πάυατ.

Οἱ Ρῶσσοι παραδίδουν σήμερα ἐπακριβῶς τίς ποσότητες πού περιγράφονται στά συμβόλαια πού ἔχουν ὑπογράψει μέ εὐρωπαϊκές χῶρες καί ὑπολείπονται ἁπλῶς στίς ποσότητες πού προορίζονταν γιά ἀποθηκευτικούς χώρους καθώς πρέπει νά πουλήσουν ἐνέργεια στήν Κίνα –ἔχει καί ἀλλοῦ πορτοκαλιές– ἡ ὁποία τήν χρειάζεται μετά τό τέλος τῆς πανδημίας γιά λόγους ἀναπτυξιακούς. Ποῦ εἶναι ἡ ὑπόλοιπη ἀγορά ὅμως γιά νά καλύψει αὐτό τό μικρό κενό πού ἀφήνουν οἱ Ρῶσσοι οἱ ὁποῖοι κατά τήν δυτική προπαγάνδα θά ἔκλεβαν τά κλειδιά τῆς Εὐρώπης μέ τό ἐνεργειακό μονοπώλιό τους; Ἡ ἀπάντηση εἶναι πικρή: Ἡ Εὐρώπη χωρίς ἐνέργεια ἀπό κάρβουνο (λιγνίτης) καί μέ αὐξημένη ζήτηση γιά φυσικό ἀέριο ὥστε νά ἱκανοποιηθεῖ τό ἀναπτυξιακό πρότυπο γιά πράσινη ἐνέργεια, σχεδίασε ὅπως μοῦ ἐξηγοῦσε χθές ὁ εἰδικός Κώστας Σταμπολῆς μία ἀγορά πού θά ὁδηγήσει μέ μαθηματική ἀκρίβεια στήν ἐκτίναξη τῶν τιμῶν τῆς ἐνέργειας. Ἡ Εὐρώπη (Κομμισσιόν) πολέμησε σταθερά ἀπό τό 2008 πού ὑπέγραψε ὁ Καραμανλῆς τήν συμφωνία γιά τόν South Stream τήν ρωσσική ἀγορά φυσικοῦ ἀερίου, τώρα τήν δέχεται σιωπηρῶς διά τῆς πλαγίας ὁδοῦ μέσω Γερμανίας, ἀλλά στήν οὐσία τά ἔκανε θάλασσα μόνη της. Ἀκριβέστερα παρέα μέ τίς ΗΠΑ πού μέσω δικῶν τους ἀνθρώπων στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισμοῦ κλάδευαν ἐν τῇ γενέσει του κάθε ρωσσικό σχέδιο. Δέν φταίει τό ξανθό γένος λοιπόν γιά τίς περιπέτειες τῆς Εὐρώπης καί τίς δικές μας. Ὁ κακός μας ὁ καιρός φταίει.

Ἐάν ἡ χώρα εἶχε ἀκούσει τόν Καραμανλῆ ἀπό τό 2009 καί εἶχε στηρίξει τό σχέδιο γιά τόν ἀγωγό, τώρα θά ἤμασταν ἐνεργειακῶς αὐτάρκεις. Ἡ πατρίδα μας θά ἦταν κόμβος μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη, τά Βαλκάνια καί τήν Μέση Ἀνατολή. Καί οἱ Ἕλληνες δέν θά πλήρωναν μέσω τοῦ οἰκογενειακοῦ τους προϋπολογισμοῦ τά σπασμένα ἀπό τίς λανθασμένες γεωπολιτικές ἐπιλογές ἄλλων. Δέν τόν ἄκουσε ὅμως. Ἰδού τά ἐπίχειρα λοιπόν. Στούς ἑπόμενους λογαριασμούς τῆς ΔΕΗ θά δοῦμε ὑπολογισμένο σέ εὐρώ τό ἀντίκρυσμα τῆς ἐξάρτησης.

Απόψεις

Ὁ θαυμαστός νέος κόσμος

Εφημερίς Εστία
Τό ἄρρεν ὡς θῆλυ

Τό μέλλον πού ἔρχεται

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ πού ἀκολούθησαν μετά τόν θρίαμβο τῆς ΝΔ στίς πρῶτες ἐκλογές τοῦ Μαΐου ἕως σήμερα, συνέβησαν τά ἑξῆς:

Σόκ στήν Γαλλία ἀπό ἐπίθεση Σύρου μέ μαχαίρι κατά 3χρονων παιδιῶν!

Εφημερίς Εστία
Σοκαρισμένη, ἀπό χθές τό πρωί, ἡ γαλλική κοινωνία, ἀπό τό μένος πού ἐπέδειξε Σύρος ὁπλοφόρος κατά τρίχρονων παιδιῶν στήν πόλη Ἀννεσύ, στίς Ἄλπεις.

Ὁ Θανάσης Σπυρόπουλος, ὁ Χατζηαβάτης καί ἡ πολιτική…

Δημήτρης Καπράνος
«Μπαμπᾶ, ὁ Σπυρόπουλος παίζει σήμερα στήν Λυκόβρυση!» Ὁ γυιός μας ἔψαχνε καί εὕρισκε πότε καί ποῦ ὑπῆρχε παράσταση Καραγκιόζη. Ἀπό πολύ μικρός, ἀγάπησε τό Θέατρο Σκιῶν.

Σάββατον, 8 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ!