ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

Ἀμφισβητεῖται ἡ ἐξουσία του

Ρωτοῦν πολλοί μέ γνήσια περιέργεια καί ἀγωνία ἄν…

… θά συνεχιστοῦν οἱ ἀποκαλύψεις γιά τίς ὑποκλοπές. Ἄν ὁ Πρωθυπουργός θά συνεχίσει νά τελεῖ ὑπό πίεση ἤ θά ξεπεράσει τόν κάβο. Δέν ἀνήκω σέ αὐτούς πού γνωρίζουν ἀπόρρητα. Θεωρῶ, ὅμως, ὅτι στό σημεῖο πού ἔχουμε φθάσει, μικράν ἀξίαν ἔχει τό σκάνδαλο αὐτό. Καί τοῦτο διότι οἱ ὑποκλοπές λειτουργοῦν ὡς ἐπιταχυντής ἐξελίξεων, οὕτως ἤ ἄλλως. Ἐάν τώρα ὁ ἐπιταχυντής εἶναι στό ρελαντί μέχρι τίς ἐκλογές ἤ ἄν «ἀνεβάσει» στροφές, αὐτό θά τό δοῦμε. Τό μεῖζον εἶναι ὅτι διά τῶν ὑποκλοπῶν καί ἄλλων ἔργων πού θά «ἀνέβουν» προσεχῶς, ἀμφισβητεῖται ἡ ἐξουσία τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Ἡ μονοκρατορία του. Τό δικαίωμά του νά ἀποφασίζει μόνος μέ τήν πλειοψηφία του. Αὐτή εἶναι ἡ οὐσία τῆς ὑποθέσεως.

Ἡ πρώτη ἔνδειξη εἶναι αὐτό πού εἶπε ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα grosso modo ὁ ἐπισπεύδων κύριος Βενιζέλος: «Ὁ κύριος Μητσοτάκης εἴτε θά θυσιάσει τόν ἑαυτό του εἴτε θά θυσιάσει τό συγκεντρωτικό μοντέλο ἐξουσίας του». Ἤτοι σέ ἐλεύθερη μετάφραση: Τό μήνυμα ἀπό τά εὐρύτερα συμφέροντα, μέ τά ὁποῖα συνεργάστηκε ἁρμονικά ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τήν ἐκλογή του στήν ἀρχηγία τῆς ΝΔ ἕως τώρα, εἶναι πώς «ἄν θέλεις νά διασωθεῖς, πρέπει νά μοιραστεῖς τήν ἐξουσία σου μαζί μας».

Ἡ δεύτερη ἔνδειξη εἶναι ἡ πίεση πού δέχεται συντονισμένα κάθε μέρα ἕναν μῆνα τώρα ὁ κύριος Μητσοτάκης ἀπό ξένα ΜΜΕ καί ἀπό ἕνα ἑνιαῖο αὐτόνομο πολυεθνικό μπλόκ ἀναλυτῶν κοινῆς γνώμης (Ἑλλήνων, Βρεταννῶν, Ἀμερικανῶν, Γερμανῶν), πού θρυμματίζουν καθημερινά τήν διεθνῆ εἰκόνα του. Τό Euronews, πού ὡς εὐρωπαϊκό κανάλι χρηματοδοτεῖται καί ἀπό τήν Ἑλληνική Δημοκρατία, μέσα σέ τρεῖς μέρες κτύπησε δύο φορές: Τήν μία δίδοντας ἔμφαση στήν «ἐντεινόμενη διαμάχη μεταξύ Ἑλλάδος καί Κομμισσιόν» μέ ἀφορμή τίς ὑποκλοπές. Τήν δεύτερη μέ ἕνα θέμα, πού φέρει τόν τίτλο «ὁ κατάσκοπος πού γύρισε ἀπό τήν κυβέρνηση».

Ἡ τρίτη καί σοβαρότερη ἔνδειξη ὅτι ἀμφισβητεῖται ἡ ἐξουσία τοῦ κυρίου Μητσοτάκη ἔρχεται ἀπό ξένα οἰκονομικά καί πολιτικά κέντρα, διεθνεῖς ὀργανισμούς, Ἕλληνες ὑποψηφίους «Ντράγκι» καί, βεβαίως, τίς ἀπολήξεις τους στόν ἑλληνικό Τύπο. Αὐτά τά συστήματα ἐπιτίθενται στόν κύριο Μητσοτάκη καί τόν κατηγοροῦν γιά … λαϊκισμό, σέ περίπτωση πού στήν ΔΕΘ κάνει παροχές πού ξεπερνοῦν τά δημοσιονομικά ὅρια τῆς χώρας. Τό σύνθημα γιά τήν ἀμφισβήτηση τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί τήν συκοφάντησή του ὡς λαϊκιστῆ σέ ξένα κέντρα ἔδωσε, ἀνοικτά μά κομψότατα, σέ συνομιλία πού εἶχε μέ τό «Βῆμα» πρό δεκαημέρου ὁ διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, Ἰωάννης Στουρνάρας. Τό ἀφήγημά του ἐνστερνίστηκε ὁ Χιοῦγκο Ντίξον στό «Ρώϋτερς», μετά ἀπό ἐπίσκεψή του στήν Ἀθήνα, ὅπου εἶδε (καί δέν εἶδε) πολύ κόσμο, καί βεβαίως τό υἱοθέτησαν γνωστοί ἔγκριτοι ἀναλυτές. Οἱ τελευταῖοι ὄχι κατ’ ἀνάγκην ἀπό σκοπιμότητα. Ἀλλά ἡ οὐσία δέν ἀλλάζει: Τό νέο ἔργο πού θά δοῦμε τίς προσεχεῖς ἑβδομάδες, εἶναι ἐπικεντρωμένο στό ἄν τό ΔΝΤ, ἡ Κομμισσιόν καί τά ἐδῶ τοπικά οἰκονομικά παράκεντρα θά καταφέρουν νά ἐκβιάσουν τόν κύριο Μητσοτάκη σέ τέτοιο βαθμό ὥστε νά ψαλιδίσει τό σχεδιαζόμενο πακέτο ἀνακούφισης πρός τούς πολῖτες . Ἄν καί πέρασαν δώδεκα χρόνια κρίσης, ἐκ τῶν ὁποίων τά δέκα στά μνημόνια, καί κάποιοι ἀναγνώρισαν ὅτι τά μέτρα λιτότητας πού ἐφαρμόστηκαν, βάθυναν τήν ὕφεση, παρά ταῦτα ἀκόμη καί σήμερα δέν ἀλλάζουν μυαλό. Στό δίλημμα ἄν θά μπορέσει νά εἰσπράξει ὁ ταλαίπωρος Ἕλλην λίγα εὐρώ παραπάνω γιά νά βγάλει τόν χειμῶνα ἤ θά αὐξηθεῖ τό ρίσκο γιά τίς ἀποπληρωμές τοῦ χρέους μετά τό 2032, δισταγμός γι’ αὐτούς δέν ὑπάρχει: Τό μυαλό τους εἶναι, ὅπως πάντα, στήν ἐξόφληση τῶν δανειστῶν. Ὄχι στήν ἀνακούφιση τῶν Ἑλλήνων. Οἱ Ἕλληνες, ὅπως διαβάζουμε στίς τακτικές ἀρθρογραφίες, εἶναι «ἀνέμελοι», ἐνῷ θά ἔπρεπε νά πιέζουν τίς ἡγεσίες τους νά τούς ποῦν δύσκολες ἀλήθειες γιά τόν ἐνεργειακό χειμῶνα πού ἔρχεται (μᾶλλον ὑποτιμοῦν τούς Ἕλληνες).

Κάπου ἐδῶ βρισκόμαστε λοιπόν. Οἱ ὑποκλοπές καί τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης εἶναι οἱ δύο πρῶτες πράξεις ἀμφισβήτησης τῆς ἐξουσίας τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Οἱ παροχές στήν ΔΕΘ καί ἡ ἀπειλή ὅτι θά ἐπιστρέψει ἡ Ἑλλάς στό καθεστώς ἐνισχυμένης ἐποπτείας εἶναι ἡ τρίτη πράξη. Ἴσως ἀκολουθήσουν καί ἄλλες. Μέ ἀποκαλύψεις ἤ καί χωρίς ἀποκαλύψεις. Μικράν ἀξία ἔχει αὐτό, ἐπαναλαμβάνουμε. Τό πρόβλημα γιά τόν κύριο Μητσοτάκη εἶναι πώς θεωρεῖται ἐξαιρετικά δύσκολο νά καταγγείλει ἕνα σύστημα συμφερόντων, μέ τό ὁποῖο ὄχι μόνο ταυτίστηκε καί συμπορεύτηκε μαζί του ἀλλά καί τό διαμόρφωσε. Πῶς νά καταγγείλεις τόν Στουρνάρα καί τούς ἱπποκόμους του ὡς «παράκεντρο», ὅταν ἐσύ ἀνανέωσες τήν θητεία του στήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος; Θά σέ πιστέψει κανείς ὅταν καταγγέλλεις τό… παράκεντρο πού διόρισες;

Αὐτό εἶναι, λοιπόν, τό πραγματικό πολιτικό πρόβλημα γιά τόν κύριο Μητσοτάκη. Οἱ ὑποκλοπές εἶναι ὑποπαράγραφος μπροστά σέ ὁλόκληρο βιβλίο πού ἔχει γραφτεῖ μεταξύ 2019-2022. Ὑποπαράγραφος! Ἄς κάνουν τόν σταυρό τους στό Μαξίμου, ἄν οἱ ἀποκαλύψεις τῶν δυσαρεστημένων καιροσκόπων τέως συνοδοιπόρων του σταματήσουν ἐκεῖ. Διότι ἄν κρίνω ἀπό ἀπειλές πού ἐκτοξεύονται σέ ἱστότοπους οἰκονομικῶν εἰδήσεων, ἴσως ἔχουμε ἀποκαλύψεις σέ ἄλλα πεδία, πιό δύσβατα ἀπό τούς μικροσκοπικούς κοριούς.

Απόψεις

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!

Δέν ἔχουμε δικαίωμα νά τούς προδώσουμε!

Εφημερίς Εστία
Τό χρέος τοῦ πολιτικοῦ κόσμου πρός τούς πεσόντες Ἀεροπόρους – Τά ἔδιναν «ὅλα» στίς ἀερομαχίες γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι οἱ ἡγεσίες δέν θα ὑποκύψουν σέ πιέσεις γιά συμβιβασμό στά ἐθνικά θέματα – Τί περιμένουμε ἀπό τούς ταγούς τῆς χώρας

Πολιτική: Ὑπόθεση ποινικοῦ δικαίου

Μανώλης Κοττάκης
ΧΘΕΣ ὁ Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος ἐπισκέφθηκε τόν Ἄρειο Πάγο καί «κατέθεσε» μήνυση κατά ἀνώτατου ἀξιωματικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, μόλις ἀποστρατευθέντος, ἐπειδή αὐτός κατήγγειλε ὅτι πιέστηκε νά θάψει ὑπόθεση ναρκωτικῶν μέ πρωταγωνιστή τόν υἱό του.

Ὑψηλά οἱ τιμές τῶν τροφίμων ἄν καί πέφτει ὁ πληθωρισμός

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ στόν ρυθμό ἀνόδου τοῦ ἐναρμονισμένου πληθωρισμοῦ καταγράφεται στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρωζώνη γιά τόν Ἰανουάριο, ὅπως ἔδειξαν τά στοιχεῖα τῆς Eurostat, ἀπόρροια τῆς ἀποκλιμακώσεως τῶν ἐνεργειακῶν τιμῶν.

Διακοπές στήν Γαῦδο καί τά Κουφονήσια…

Δημήτρης Καπράνος
Τό μόνο πού δέν χρειάζεται αὐτήν τήν ὥρα ἡ Ἑλλάς, εἶναι ὁ κοινοβουλευτικός ἀκτιβισμός.