Ἡ Ἀριστερά «προσκύνησε» Ἁγία Σοφία καί Βυζάντιο!

Πλουσία σέ ἐντυπώσεις, πτωχή σέ ἀποτελέσματα ἡ ἐπίσκεψις Τσίπρα στήν Τουρκία

ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ τοῦ 2018 ὁ ὑπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου ἔδωσε στήν δημοσιότητα τίς προτάσεις τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς γιά τά νέα σχολικά βιβλία τῆς Ἱστορίας. Τήν ἑπομένη ξέσπασε πολιτική θύελλα. Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου γιά τόν περιορισμό τῆς διδασκαλίας συγκεκριμένων ἱστορικῶν περιόδων –μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό Βυζάντιο– ἦταν μεγάλες.

Στό βιβλίο τῆς Ἱστορίας τῆς Α΄ Λυκείου πού ἐδιδάσκετο ἕως καί ἡ περίοδος τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ προετάθη νά ἀλλάξει ἡ ὕλη καί νά διδάσκεται ἡ ἱστορία ἀπό τό 1880 ἕως σήμερα. Στό βιβλίο τῆς Ε΄ Δημοτικοῦ ὅπου διδάσκεται ἡ μετάβασις ἀπό τήν Ρωμαϊκή στήν Βυζαντινή αὐτοκρατορία, ἡ ἱστορία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ἱστορία τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους καί ἡ Ἅλωσις, προετάθη μία νέα θεματική μέ γενικό τίτλο «ἀπό τήν Προϊστορία ἕως τήν Ὀθωμανική κατάκτηση»! Καί μάλιστα χωρίς ἀναφορές σέ μεγάλες ἱστορικές προσωπικότητες ὅπως ὁ Ἰουστινιανός (τά χρυσόβουλα τοῦ ὁποίου ἔχουν ἰσχύ βάσει τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος ἕως τίς ἡμέρες μας) καί ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιᾶς» Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος. Ἀντ’ αὐτοῦ ἡ ὁμάς Γαβρόγλου πρότεινε νά διδάσκονται οἱ μαθητές στό πλαίσιο τῶν θεματικῶν φακέλων… «βυζαντινή μαγειρική» καί νά παρασκευάζουν στό πλαίσιο τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας –πού μετατρέπεται σέ master chef– «βυζαντινά γεύματα»!

Δέν πέρασαν τέσσερεις μῆνες ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη ἕως χθές, πού ὅπως ἀπεδείχθη ὑπάρχει καί… Θεός. Ἡ Ἀριστερά προσκύνησε καί τό Βυζάντιο καί τήν Ὀρθοδοξία. Ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας συνοδευόμενος ἀπό τόν ὑπουργό Παιδείας καί Κωνσταντινουπολίτη στήν καταγωγή Κώστα Γαβρόγλου ἐπεσκέφθη τήν Ἁγία Σοφία. Τόν Ὀρθόδοξο Καθεδρικό Ναό τῆς Πόλεως πού ἐγκαινίασε ὁ αὐτοκράτωρ Ἰουστινιανός τό 537 μ.Χ. μέ τήν φράση «Νενίκηκά σε Σολομών». Τόν ναό πού ἦταν ἐπί δεκαετίες ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου. Τόν ναό πού στήν περίοδο τῆς ἀκμῆς του λειτουργοῦσαν ἑξακόσιοι ἱερεῖς. Βεβαίως ὁ κ. Τσίπρας γιά νά μήν …προκαλέσει τούς Τούρκους περιορίσθηκε νά πεῖ ἐντός τοῦ ναοῦ ὅτι ἐπισκέπτεται «ἕνα ἱστορικό μέρος», κάτι πού ἐπιβοηθεῖ ἀπολύτως τήν ἀπόφασή τους νά τόν διατηροῦν ὡς μουσεῖο κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Κεμάλ καί φυσικά νά ἀλλοιώνουν κατά καιρούς τήν ἱστορία του διά τῆς τελέσεως ἰσλαμικῶν προσευχῶν.

Ἀλλά στήν Χάλκη ὅπου μετέβη ἀκολούθως καί ἀφοῦ προηγήθηκε ἕνα μήνυμά του στό Twitter, ὁ Πρωθυπουργός «συνῆλθε». Ἐνώπιον τοῦ στενοῦ συνεργάτου τοῦ Ἐρντογᾶν Καλίν χαρακτήρισε τήν Ἁγία Σοφία «μνημεῖο τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τοῦ Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ». Ἦταν ὑποχρεωμένος νά τό κάνει. Τά φαντάσματα τῶν αὐτοκρατόρων καί τῶν πατριαρχῶν πού ἐξηγέρθησαν μέ τήν πρώτη ἄχρωμη δήλωσή του περί «ἱστορικοῦ μέρους» καί τοῦ …ἔστειλαν ἕως καί μία μαύρη γάτα νά τόν ὑποδεχθεῖ, τόν προειδοποίησαν! Καί ἐκεῖνος φάνηκε νά καταλαβαίνει τό ἱστορικό βάρος τοῦ μνημείου πού συμβολίζει τήν οἰκουμενικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μετά τήν ὑποταγή του, μέσω μνημονίων, στό δόγμα τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς καί μετά τήν προσχώρησή του στό δόγμα «ἀνήκομεν εἰς τήν Δύσιν», ἦταν ἡ ὥρα νά ἐγκαταλείψει τά ἰδεολογήματα τοῦ κόμματός του περί τοῦ Μεσαίωνος τοῦ Βυζαντίου καί νά ἀναγνωρίσει ἐμπράκτως ὡς ὁ πρῶτος Ἕλλην Πρωθυπουργός πού ἐπεσκέφθη τήν Ἁγία Σοφία, μετά ἀπό δεκαετίες, καί αὐτήν τήν περίοδο τῆς ἱστορίας μας. Μία περίοδος πού συνδέεται καί μέ τήν Οἰκουμενικότητα τοῦ Πατριαρχείου ὡς θεσμοῦ. Οἰκουμενικότητα πού ὅπως ἐπεσήμανε χθές ἡ «Ἑστία» μέ τό πρωτοσέλιδό της δέν προστάτεψε ὁ Πρωθυπουργός, ὅταν ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν ἐξίσωσε ἐνώπιόν του, ἀπαραδέκτως, τό Πατριαρχεῖο ὡς νομική προσωπικότητα μέ τίς Μουφτεῖες τῆς Θράκης. Λάθος, πού τελικῶς διόρθωσε μέ τήν ἀπό στήθους ὁμιλία του στήν Χάλκη, τονίζοντας ὅτι «δέν ἀποτελεῖ ἀντικείμενο διαπραγμάτευσης ἤ ἀνταλλαγῆς ἡ αὐτόβουλη ὑποχρέωση τῶν κυβερνήσεων νά προασπίζουν τίς διεκδικήσεις τῶν μειονοτήτων». Κατά τά λοιπά ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Κωνσταντινούπολη ἦταν πλουσία σέ ἐντυπώσεις, ἀλλά πτωχή σέ ἀποτελέσματα, ἐκ πρώτης ὄψεως. Καί ὄχι μόνον αὐτό. Οἱ θέσεις πού ἐξέφρασε –εἰδικῶς γιά τό Κυπριακό καί δευτερευόντως γιά τήν Θράκη καί τίς Μουφτεῖες– ἔχουν πολλές γκρίζες ζῶνες τίς ὁποῖες θά ἀναδείξουμε προσεχῶς.

Τέλος, γιά νά μήν θεωρηθεῖ ὅτι διατυπώνουμε μόνο κριτική, ἀξίζει νά σημειώσουμε καί τοῦτο: Αὐτήν τήν φορά ὁ Ἐρντογάν δέν ἔκανε δημοσίως τήν παραμικρή ἀναφορά σέ ἀνάγκη ἀλλαγῆς τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης καί σέ γκρίζες ζῶνες. Πρόκειται γιά ἐθνικό κεκτημένο, τό ὁποῖο πιστώνεται στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, ὁ ὁποῖος ἔθιξε τό θέμα στό Προεδρικό Μέγαρο στήν Ἀθήνα, κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἐρντογάν τόν Δεκέμβριο τοῦ 2017, καί ἠναγκάσθη νά τόν ἀκολουθήσει ὁ κ. Τσίπρας στήν συνέντευξη πού ἠκολούθησε στό Μαξίμου, ἀμέσως μετά.

Κεντρικό θέμα

Ἀμνηστία γιά τήν Siemens μέ τόν νέο Ποινικό Κώδικα

Εφημερίς Εστία
Ἰδού γιατί ὁ κ. Σώυμπλε ἐπήνεσε τόν κ. Τσίπρα – Ὁ μέγας εὐεργέτης ΣΥΡΙΖΑ

Δημοκρατία δευτέρας διαλογῆς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ πού ἄνοιξε προκλητικά σέ παλαιότερη ἐκλογική ἀναμέτρηση ἀπό ὑπουργούς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ περί τῆς ἀνάγκης νά κλειδώνει κάποιος τούς γέροντες στίς οἰκίες τους γιά…

Στίς Βρυξέλλες τό φορολογικό νομοσχέδιο

Εφημερίς Εστία
ΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ἀναπτυξιακά χαρακτηριστικά πού θά ἔχει τό φορολογικό νομοσχέδιο πού ἑτοιμάζεται νά καταθέσει στήν Βουλή ἡ Κυβέρνησις θά εἶναι τό «κλειδί» πού θά ἄρει τίς ἀντιρρήσεις τῶν δανειστῶν καί θά ἐπιτρέψει τήν ὑλοποίηση τῶν δεσμεύσεων γιά φοροελαφρύνσεις.

Ὅταν ἄλλαξαν ὅλα τόσο πολύ…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἔγινε πραξικόπημα στήν Κύπρο! Κυνηγοῦν νά σκοτώσουν τόν Μακάριο!». Στό τηλέφωνο ἡ φωνή ἀπό τήν Ἀγγλία ἦταν σπασμένη, ἀκουγόταν σχεδόν σάν λυγμός. Ἐμεῖς, ἐδῶ, δέν εἴχαμε ἰδέα.

Πῶς τόν λέν’ τόν ποταμό…

Πρό 60 ἐτῶν
Πέμπτη, 16 Ἰουλίου 1959