Σύνορα μέ Λευκωσία λόγω …Brexit

Ὁ Μπαρνιέ προειδοποιεῖ γιά βρεταννικές βάσεις

Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ διευθέτηση τοῦ θέματος τῶν βρεταννικῶν βάσεων στήν Κύπρο ζήτησε ὁ διαπραγματευτής τῆς ΕΕ γιά τό Brexit Μισέλ Μπαρνιέ, κατά τήν διάρκεια τῆς χθεσινῆς συνεντεύξεως Τύπου. Καί ὄχι ἀδίκως, ἀφοῦ σέ περίπτωση πού δέν ἐπιτευχθεῖ κάποια συμφωνία οἱ Εὐρωπαῖοι (ἐν προκειμένω οἱ Κύπριοι) πού κατοικοῦν καί ἐργάζονται στίς περιοχές τῶν βρεταννικῶν βάσεων θά ὑποχρεωθοῦν νά χρησιμοποιοῦν βίζα γιά νά ἐπισκέπτονται τήν Κυπριακή Δημοκρατία! Στήν πρώτη ἐπίσημη ἀπάντησή του στήν Λευκή Βίβλο τῆς Τερέζα Μαίη ὁ Μπαρνιέ κατέστησε σαφές ὅτι ἡ ΕΕ πρέπει «νά προετοιμασθεῖ γιά ὅλα τά ἐνδεχόμενα, ὅπως καί τῆς μή ἐπιτεύξεως συμφωνίας». Σύμφωνα μέ τόν ἴδιο, στά ζητήματα πού πρέπει νά ἐπιλυθοῦν συμπεριλαμβάνονται καί αὐτό τῶν βρεταννικῶν βάσεων στήν Κύπρο. Σημειωτέον ὅτι δύο ἀπό τίς πλέον σημαντικές στρατιωτικές βάσεις τῆς Βρεταννίας στό Ἀκρωτήρι καί τήν Δεκέλεια θεωροῦνται βρεταννικό ἔδαφος, ἔχουν σημαία καί ἐθνόσημο τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου καί ἐπίσημη γλῶσσα τήν ἀγγλική καί δευτερευόντως τήν ἑλληνική. Ἐάν λοιπόν δέν ὑπάρξει κάποια εἰδική συμφωνία, ὅταν τό Brexit ὁλοκληρωθεῖ, θά ὑψωθεῖ ἕνα σύνορο μεταξύ τῆς περιοχῆς ὅπου εὑρίσκονται οἱ βρεταννικές βάσεις καί τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, πού θά παραμείνει μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἡ ΕΕ ἀνέθεσε κατ’ ἐξαίρεσιν στήν Λευκωσία νά προχωρήσει σέ διμερεῖς διαπραγματεύσεις μέ τό Λονδῖνο γιά τό κρίσιμο αὐτό ζήτημα. Πρίν ἀπό περίπου ἕναν μῆνα ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Χριστοδουλίδης εἶχε συζητήσει μέ τόν Μισέλ Μπαρνιέ τήν γενικότερη πορεία τῶν διαπραγματεύσεων ΕΕ – Ἡνωμένου Βασιλείου, εἰδικώτερα σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στίς ἀπαραίτητες διευθετήσεις γιά συνέχιση τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ κοινοτικοῦ κεκτημένου καί τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δικαίου στίς περιοχές τῶν βρεταννικῶν βάσεων στήν Κύπρο μετά τό Brexit. Στό ἐπίκεντρο τῶν ἐπαφῶν εὑρέθη ἡ διασφάλισις τῶν δικαιωμάτων τῶν Κυπρίων πολιτῶν πού ζοῦν καί ἐργάζονται στήν περιοχή.

Ἕνα ἄλλο παρόμοιο ζήτημα, τό ὁποῖο δέν ἔχει μέχρι στιγμῆς διευθετηθεῖ, εἶναι κι αὐτό τοῦ καθεστῶτος πού θά ἰσχύσει μεταξύ τῆς Βορείου Ἰρλανδίας πού ἀποχωρεῖ ἀπό τήν ΕΕ μαζί μέ τό ὑπόλοιπο Ἡνωμένο Βασίλειο καί τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἰρλανδίας, πού θά παραμείνει μέλος τῆς ΕΕ. Στόχος εἶναι νά ἀποφευχθεῖ ἕνα «σκληρό» σύνορο μεταξύ τῶν δύο πλευρῶν, κάτι πού ὅπως πολλοί φοβοῦνται θά θέσει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη πού ἐπετεύχθη μετά τήν Συμφωνία τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς τό 1998. Ὁ Μπαρνιέ ξεκαθάρισε ὅτι ἡ ΕΕ δέν ἐπιζητεῖ ἕνα σύνορο μεταξύ τῆς Βορείου Ἰρλανδίας καί τοῦ ὑπολοίπου Ἡνωμένου Βασιλείου. Ὡστόσο ὑπεγράμμισε ὅτι οἱ ἔλεγχοι στά ἀγαθά κρίνονται ἀπαραίτητοι ἐξ αἰτίας τῶν κόκκινων γραμμῶν πού ἔχει θέσει ἡ Τερέζα Μαίη γιά ἔξοδο ἀπό τήν ἑνιαία ἀγορά καί τήν τελωνειακή ἕνωση. «Τό πρόβλημα μέ τήν Ἰρλανδία εἶναι ὁ ἔλεγχος τῶν ἀγαθῶν. Δέν εἶναι σύνορο, ἀλλά πρέπει νά ἐλέγχεις τά ἀγαθά γιά νά προστατεύεις τούς καταναλωτές καί νά προστατεύεις τίς ἐπιχειρήσεις» ἀνέφερε ὁ Μπαρνιέ.

Ἄν καί ἀνεγνώρισε ὅτι ἔχει ἤδη καλυφθεῖ τό 80% τῆς συμφωνίας μεταξύ ΕΕ – Βρεταννίας, τόνισε ὅτι παραμένουν μόλις 13 ἑβδομάδες πρίν ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο τοῦ Ὀκτωβρίου, ὅπου θά ὁλοκληρωθεῖ ἡ συμφωνία γιά τήν ἀποχώρηση τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἀπό τήν ΕΕ. Ἀνέφερε ἀκόμη ὅτι ἡ προθεσμία μπορεῖ νά μεταφερθεῖ τόν Νοέμβριο, ἀλλά σέ καμμία περίπτωση δέν μπορεῖ νά ἐπεκταθεῖ μέχρι τόν Δεκέμβριο ἄν ἡ Βρεταννια θέλει νά ἀποχωρήσει στίς 29 Μαρτίου 2019, ὅπως ἔχει δεσμευθεῖ ἡ ἴδια ἡ Τερέζα Μαίη. Ἐν τῶ μεταξύ, ἐπί τοῦ πρακτέου χθές ἔγινε γνωστό ὅτι οἱ πρῶτες αἰτήσεις τῶν Εὐρωπαίων πού θέλουν νά παραμένουν στήν Βρεταννία μετά τό Brexit θά ὑποβληθοῦν στά τέλη Αὐγούστου. Περίπου 4.000 πολῖτες θά συμμετέχουν στό πιλοτικό αὐτό πρόγραμμα τό ὁποῖο θά πραγματοποιηθεῖ στά βορειοδυτικά τῆς χώρας, προκειμένου νά δοκιμασθεῖ τό σύστημα καί νά γίνουν οἱ ἀπαραίτητες διορθώσεις μέχρι τό τέλος τοῦ χρόνου.

Ειδήσεις / Άρθρα

ΗΠΑ: Ἀντιρωσσική κίνησις ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Στρατηγικό σύνορο τῆς Δύσεως ἡ Ἑλλάς – Τετραπλή συμμαχία μέ Κύπρο-Ἰσραήλ-Ἀμερική

Μέ τούς συμμάχους ἤ μέ τόν λαό;

Μανώλης Κοττάκης
H ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ δημοσκόπησις τῆς MRB δείχνει ὅτι τό 70,2% τῶν Ἑλλήνων ἀπορρίπτει τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.

Σέ πτωτική τροχιά τό ἑλληνικό νηολόγιο

Δημήτρης Καπράνος
Τό ἑλληνικό νηολόγιο περιλαμβάνεται στά τέσσερα τά ὁποῖα ἐμφάνισαν πτώση, ὅπως ἀναφέρει ἡ ἔρευνα τοῦ Lloyd’s List Intelligence.

«Κατηγορῶ τόν Τσίπρα γιά τό Μακεδονικό»

Εφημερίς Εστία
Μητσοτάκης: Ὑπερδιπλάσια αὔξησις κατώτατου μισθοῦ

ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 16 Δεκεμβρίου 1918