«Σαφάρι» γιά δανεικά στά βάθη τῆς …Ἀσίας

Ἐξόρμηση ΟΔΔΗΧ μέ σύμβουλο τήν Rothschild

ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ τόν δρόμο πρός τίς ἀγορές ἐπιχειρεῖ ἡ Κυβέρνησις ἀναζητώντας ἐπενδύσεις ἀκόμη καί στά βάθη τῆς Ἀσίας.

Ἐπιδιώκοντας νά ἀντιστρέψει τό ἀρνητικό κλῖμα, ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν κ. Εὐκλείδης Τσακαλῶτος στό τέλος τοῦ μηνός θά συναντηθεῖ μέ ἐπενδυτές στό Λονδῖνο ἐνῶ λίγο ἀργότερα σχεδιάζει ταξίδι στήν Ἀσία ἐπιδιώκοντας νά προσελκύσει κεφάλαια πού θά δώσουν ψῆφο ἐμπιστοσύνης στήν ἑλληνική οἰκονομία καί τά ὁποῖα θά τοποθετηθοῦν στήν ἔκδοση κρατικοῦ ὁμολόγου (ὅταν καί ἐφ’ ὅσον ἀποφασισθεῖ). Τό ταξίδι διοργανώνει ὁ ἐπενδυτικός οἶκος Rothschild, πού λειτουργεῖ ὡς σύμβουλος τῆς Κυβερνήσεως καί ἀποτελεῖ συνέχεια τῶν roadshows ὅπου συμμετεῖχε ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν σέ Λονδῖνο, Νέα Ὑόρκη καί Βοστώνη.

Παράλληλα, ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ὀργανισμοῦ Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους Δημήτρης Τσάκωνας εὑρίσκεται στό Παρίσι ὅπου ἔχει ἐπαφές μέ ἐκπροσώπους funds καί ἐπενδυτικῶν οἴκων, παρουσιάζοντας τήν διάρθρωση τοῦ δημοσίου χρέους καί τίς προοπτικές πού γεννιοῦνται στήν οἰκονομία τῆς χώρας μετά τήν ἔξοδο ἀπό τό μνημόνιο. Τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο θέλει νά προσελκύσει μακροπρόθεσμους ἐπενδυτές καί ὄχι μόνο κερδοσκοπικά funds, ὅπως συμβαίνει σέ αὐτές τίς περιπτώσεις. Ὡστόσο, ἡ ἔντονη μεταβλητότης πού σημειώνεται στήν ἐγχώρια ἀγορά καί συνδέεται μέ τήν παροχολογία Τσίπρα, σέ συνδυασμό μέ τό κλῖμα πού ἐπικρατεῖ στίς ἀναδυόμενες ἀγορές, δέν εὐνοεῖ καμμία στρατηγική ἐξόδου πρός τίς ἀγορές. Ταυτόχρονα, τό αὐξανόμενο ρίσκο καθιστᾶ τούς ἐπενδυτές ἰδιαίτερα ἐπιφυλακτικούς καί τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἐπιλέγει νά κάνει ἐπαφές καί νά κρατεῖ στάση ἀναμονῆς γιά τήν ἑπομένη κίνησή της.

Τίς τελευταῖες ἡμέρες καταγράφεται μείωσις τοῦ κόστους δανεισμοῦ τῆς Ἑλλάδος μέ τά ἑλληνικά ὁμόλογα νά διευρύνουν τό ράλλυ πού ξεκίνησε στά μέσα τῆς προηγουμένης ἑβδομάδος, ἀλλά καί πάλι ἡ πόρτα τῶν ἀγορῶν εἶναι ἀκόμη κλειστή γιά βιώσιμη ἐπιστροφή τῆς χώρας. Τρεῖς ἀπό τίς τράπεζες πού ἔχει προσλάβει ἡ Κυβέρνησις γιά νά συνδράμουν στήν ἔξοδο στίς ἀγορές ἀναγνωρίζουν πώς ἡ Ἑλλάς θά ἔπρεπε νά προσφέρει ἐπιτόκιο πάνω ἀπό 4,5% ἴσως καί 5%, ὥστε νά προσελκύσει ἐπενδυτές, ἐπίπεδα πού ἡ Ἀθήνα θεωρεῖ μή βιώσιμα.

Ἡ ἀπόδοσις τοῦ ἑλληνικοῦ δεκαετοῦς τίτλου κινεῖται ὀκτώ μονάδες βάσεως χαμηλότερα στό 4,11%, ἐνῶ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ἑλληνικοῦ 7ετοῦς ὁμολόγου ὑποχωρεῖ τέσσερεις μονάδες βάσεως στό 3,72% καί τοῦ 5ετοῦς κινεῖται πέντε μονάδες βάσεως χαμηλότερα στό 3,2%. Τό ὕψος, ὅμως, τοῦ δανεισμοῦ παραμένει ἀπαγορευτικό καθώς κινεῖται πολύ ὑψηλότερα ἀπό τόν στόχο πού ἔχει τεθεῖ καί εἶναι ὁ δανεσιμός μέ ἕνα ἐπιτόκιο πού δέν θά ξεπερνᾶ τό 3,5% μέ 3,7%.

Ἡ ἔκδοσις τοῦ 7ετοῦς ὁμολόγου τόν περασμένο Φεβρουάριο, μέσω τοῦ ὁποίου ἡ χώρα ἐγκαινίασε τήν ἐπιστροφή της στίς ἀγορές, ἦταν ἰδίως ἐπιβαρυντική γιά τούς ἐπενδυτές, καί οἱ σύμβουλοι τῆς Κυβερνήσεως ἔχουν δώσει τό σῆμα νά μήν γίνει ξανά παρόμοιο λάθος. Τότε οἱ ἐπενδυτές πού ἔσπευσαν νά ἀποκτήσουν κρατικό τίτλο ὑπέστησαν μεγάλη ζημία, καθώς ἀπώλεσαν μέσα σέ μόλις τέσσερεις ἡμέρες τό 18% τῆς ἐπενδύσεώς τους. Σημειώνεται ὅτι κάτι ἀντίστοιχο εἶχε γίνει καί τό 2014, ὅταν τό 3ετές ὁμόλογο πού ἐξέδωσε ἡ Ἑλλάς στήν δεύτερη τότε ἔξοδό της στίς ἀγορές σφυροκοπήθηκε ἔντονα καί ἔβαλε τέλος σέ ὁποιοδήποτε σενάριο γιά νέα ἔξοδο.

Ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις θά προτιμοῦσε νά προχωρήσει στήν ἔκδοση ἑνός 10ετοῦς ὁμολόγου, ὅπως ἔκαναν ὅλες οἱ ὑπόλοιπες χῶρες πού ἦταν σέ πρόγραμμα διασώσεως καί μάλιστα πρίν τό ὁλοκληρώσουν. Τά ξένα funds ἔχουν διαμηνύσει ὅτι μία τέτοια ἔκδοσις ἐνέχει μεγάλο ρίσκο. Σύμφωνα μέ πληροφορίες, ἀπό τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο καί τόν ΟΔΔΗΧ ἔχει ἐξετασθεῖ ἕνα ἤπιο σχέδιο στό ἐπίκεντρο τοῦ ὁποίου εὑρίσκονται οἱ ἐπενδυτές πού ἔμειναν «ἔξω» ἀπό τό swap τῶν ὁμολόγων τοῦ PSI τόν περασμένο Νοέμβριο ἤ ἐναλλακτικά ἡ ἔκδοσις ὁμολόγων ἐπταετοῦς ἤ πενταετοῦς διάρκειας.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ΕΡΤ τῶν ὀνείρων μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΝΤΙΠΑΡΕΡΧΟΜΑΙ τά σχόλια εὐρωβουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, οἱ ὁποῖοι καταγγέλλουν τόν Πρωθυπουργό στίς Βρυξέλλες γιά συγκέντρωση ἐξουσίας, ἐπειδή διατήρησε τίς ἁρμοδιότητες τῆς ἐνημέρωσης (ΕΡΤ-ΑΠΕ) γιά τόν ἑαυτό του.

Μεταρρυθμίζεται ἕνα συντεχνιακό κράτος;

Ἀθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Ὁ μεγαλύτερος ἀντίπαλος τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη εἶναι ἡ ἔλλειψη μεταρρυθμιστικῆς κουλτούρας στή χώρα μας…

Κῦμα ἰδιωτικοποιήσεων καί ἐθελουσίας ἐξόδου 15.000 ὑπαλλήλων

Εφημερίς Εστία
Ἐντολή πρός ΤΑΙΠΕΔ: Ἀποτίμησις ἀξίας λιμένων μέ σκοπό τήν ὁλική παραχώρηση

Τουρκικές πιέσεις γιά συνεκμετάλλευση

Εφημερίς Εστία
Ὑπό τήν ἀπειλή θερμοῦ ἐπεισοδίου

Ξιφίας ἤ ζαργάνα, τό ἴδιο κάνει…

Δημήτρης Καπράνος
Οἱ εἰκόνες ἦταν ἀποκρουστικές. Διάφοροι τύποι, στά ρηχά τῆς Χαλκίδας, νά κυνηγοῦν καί νά χτυποῦν ἀλύπητα ἕναν μικρό ξιφία (κατ’ ἄλλους «βασιλική ζαργάνα»), μέχρι πού τόν σκότωσαν!