Λογαριασμός Γιάννου μέ πολλά ἑκατ. εὐρώ

Παραμένει ἐνεργός σέ ἑλβετική τράπεζα

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ χρημάτων τῶν δύο τελευταίων ἐτῶν μέχρι σήμερα ἀναζητοῦν, μέσω ἐνεργοῦ λογαριασμοῦ πού ἀνοίχθηκε τό 2016 σέ ἑλβετική τράπεζα ἀπό τήν σύζυγο τοῦ Γιάννου Παπαντωνίου Σταυρούλα Κουράκου, οἱ ἀνακριτές Διαφθορᾶς πού ἐρευνοῦν παράνομες ἀμοιβές, τίς ὁποῖες φέρεται νά ἔλαβε ὁ πρώην ὑπουργός Ἀμύνης. Ἡ ἀνακρίτρια Διαφθορᾶς Ἠλιάνα Ζαμανίκα καί ὁ ἐπίκουρός της Γιῶργος Εὐαγγέλου, οἱ ὁποῖοι χειρίζονται τήν πολυσέλιδη δικογραφία κατά τῶν δύο προσωρινῶς κρατουμένων γιά τήν κατηγορία τῆς νομιμοποιήσεως ἐσόδων ἀπό ἐγκληματική δραστηριότητα, ἔχουν θέσει ὑπό διερεύνησιν τραπεζικό λογαριασμό πού φαίνεται νά ἄνοιξε ἡ κ. Κουράκου τό 2016 καί μέσω πέντε ὑπολογαριασμῶν ἐμφανίζει κίνηση μέχρι καί προσφάτως.

Ὁ ἐπίμαχος λογαριασμός στήν τράπεζα Hyposwiss Private Bank Geneve Α, καθώς καί οἱ ὑπολογαριασμοί του, φέρονται νά εἶναι ἀκόμη ἐνεργοί, ἐνῶ κατά τούς ἀνακριτές κατετέθη σέ αὐτόν τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2016 ποσό 4,6 ἑκατομμυρίων ἑλβετικῶν φράγκων. Οἱ δύο δικαστικοί λειτουργοί, μέ κατεπεῖγον συμπληρωματικό αἴτημα πού ἀπέστειλαν στίς ἑλβετικές Ἀρχές τόν περασμένο μῆνα, ζητοῦν τήν συνδρομή τους, ὥστε νά τούς παρασχεθοῦν στοιχεῖα γιά τόν συγκεκριμένο λογαριασμό καί ὅλες τίς κινήσεις πού τόν ἀφοροῦν ἀπό τίς 30 Αὐγούστου 2017 ἕως καί σήμερα.

Στό αἴτημά τους οἱ ἀνακριτές Διαφθορᾶς τονίζουν πώς τά ποσά πού διεκινήθησαν ἤ διακινοῦνται ἀκόμη μέσω τοῦ ἐπίμαχου λογαριασμοῦ ἀποτελοῦν μέρος τῶν «παρανόμων ὠφελειῶν» πού ἔλαβε ὡς ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης ὁ κατηγορούμενος Γιάννος Παπαντωνίου, γιά τήν σύμβαση –πού ὑπεγράφη τό 2003– ἐκσυγχρονισμοῦ μέσης ζωῆς ἕξι φρεγατῶν τύπου «S» τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ μέ ἀντισυμβαλλόμενα μέρη τήν ἑταιρεία «Ἑλληνικά Ναυπηγεῖα Α.Ε.» ὡς κύριο ἀνάδοχο μέ ὑποκατασκευαστή τήν ἑταιρεία Thales Neder Land BV καί τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Μάλιστα, στό κατεπεῖγον αἴτημα συμπληρωματικῆς δικαστικῆς συνδρομῆς οἱ ἀνακριτές ἀναφέρονται ἐκτενῶς σέ ὅλη τήν –κατά τήν δικογραφία– προσπάθεια ἀποκρύψεως καί νομιμοποιήσεως τῶν «ὠφελημάτων» πού ἔκανε τό ζεῦγος Παπαντωνίου μέσω δεκάδων τραπεζικῶν λογαριασμῶν στό ἑλβετικό σύστημα.

Ἐνδεικτικῶς, οἱ δύο ἀνακριτές ἀναφέρονται στό ἵδρυμα «Barbizan Fondation» πού συνέστησε τό ζευγάρι τό 2008, μέ ἕδρα τήν πρωτεύουσα τοῦ Λιχτενστάιν, καί εἶχε ὡς ἀντικείμενο τήν διαχείριση τῆς περιουσίας του καί ἐντολοδόχο τῆς διαχειρίσεως τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τόν πρώην ὑπουργό. Κατά τούς δικαστικούς λειτουργούς, «πραγματικός σκοπός ἦταν νά νομιμοποιηθεῖ πλήρως τό ποσό ὠφελείας τοῦ κ. Παπαντωνίου».

Κατά τούς ἀνακριτές τό ζεῦγος Παπαντωνίου στίς καταθέσεις του ἰσχυρίσθηκε ὅτι ὁ ἐπίμαχος λογαριασμός εἶναι ἐνεργός καί ζητοῦν ἀπό τίς ἑλβετικές Ἀρχές νά κινηθοῦν ὅσο πιό ἄμεσα μποροῦν γιά τήν ἀποστολή στοιχείων καθώς, ὅπως ἐπισημαίνουν, οἱ δύο σύζυγοι εἶναι ἤδη προσωρινῶς κρατούμενοι μέ ἀνώτατο ὅριο προφυλακίσεως τούς 18 μῆνες. Ἐπίσης ὑπενθυμίζουν ὅτι ὁ κ. Παπαντωνίου ὄχι μόνο δέν συναίνεσε στό ἄνοιγμα τραπεζικῶν λογαριασμῶν ἀλλά «ἄσκησε καί σχετικά ἔνδικα μέσα κατά τοῦ αἰτήματός μας περί παροχῆς δικαστικῆς συνδρομῆς (σ.σ. στίς γαλλικές Ἀρχές) καταδεικνύοντας τήν πρόθεσή του νά μή συνεργαστεῖ μέ τίς ἑλληνικές ἀνακριτικές Ἀρχές».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀντιγράφει τήν ΝΔ γιά τούς φόρους ὁ πανικόβλητος ΣΥΡΙΖΑ

Εφημερίς Εστία
Λίγο πρό τῶν ἐκλογῶν θυμᾶται τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ καί μοιράζει φθηνή βενζίνη-θέρμανση • ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

Ἀπό τό Πανόραμα στήν Τούμπα

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ τήν στέψη τοῦ ΠΑΟΚ ἀπό τήν θέση 51, στήν σειρά 1, ἀπό τά ἐπίσημα τῆς Τούμπας –εἶμαι ἐδῶ καί μερικές ἡμέρες στήν Θεσσαλονίκη γιά νά πιάσω τόν πολιτικό σφυγμό τῆς Βορείου Ἑλλάδος– καί…

Ν. Μελᾶ: Πῆρε μαζί της τήν σημαία τοῦ 1821!

Εφημερίς Εστία
Ὁ Στ. Κεφαλοῦρος γράφει γιά τήν ἐξόδιο ἀκολουθία της

Ἔφερε τήν βροχή…

Πρό 60 ἐτῶν
Πέμπτη, 23 Ἀπριλίου 1959

Περί Συριζαϊκῆς νοοτροπίας καί ἀντιλήψεως

Ἀθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Τό ὅτι ὁ κ. πρωθυπουργός ὑποπίπτει συνεχῶς σέ γλωσσικά ἀτοπήματα καί ἔχει μιά ἰδιαίτερη τάση νά διαστρεβλώνει τήν πραγματικότητα κατά προκλητικό τρόπο, κάθε ἄλλο παρά τυχαῖα γεγονότα εἶναι